ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ÍÞæÞ æÇáÏíä

ÎÏÇæäÏ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáی  ÇãÑ ÚÙیãی ÑÇ ÈÑ ÚåÏå ی ãÇ ÐÇÔÊå¡ æáی ãÇ Èå ÕæÑÊ ÏÑÓÊ ÂäÑÇ Úãáی äãی ˜äیã!

ÇÍãÏ ÕیÇã ÑÄæÝی

ÎÏÇæäÏ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáی ÏÑ ÌÇ åÇی ãÊÚÏی ÇÒ ÞÑÂä Èå ÇåÊãÇã ÍÞæÞ æÇáÏیä ÇÔÇÑå ˜ÑÏå ÇÓÊ. ÇãÇã ÞÑØÈی ÝÑãæÏåº ˜å «ÎÏÇæäÏ ÍÓä Óáæ˜ æ ÇÍÊÑÇã æÇáÏیä ÑÇ ÈÇ ÚÈÇÏÊ ÎæÏ æÕá äãæÏå»... ÈÑÇی ãÇ áÇÒã ÇÓÊ ÊÇ ÂÎÑیä ÊæÇä Èå ÇåÊãÇã ÍÞæÞ ÇیÔÇä ȁÑÏÇÒیã. ÇÍÇÏیËی ÈÇ ÓäÏ Þæی ÑÇ ÏÑ ÑÇÈØå Èå ÍÞæÞ æÇáÏیä ÇÒ ÊÝÓیÑ ãÚÇÑÝ ÇáÞÑÂä ÌãÚ ÂæÑی ˜ÑÏã ÎæÇÓÊã ÔãÇ ÚÒیÒÇä ÑÇ äیÒ ÇÒ Çیä ÇãÑ ãåã ÈÇ ÎÈÑ ÈÓÇÒã åэäÏ ÔیØÇä ÈÓیÇÑی ÇÒ ÇäÓÇä åÇی ÎæÈ ÑÇ ÇÒ Çیä ØÑیÞ ÝÑیÈ ÏÇÏå ÇÓÊ¡ æ ÏÑ ÇÍÊÑÇã Èå æÇáÏیä ˜æÊÇåی ãی ˜ääÏ ÎÏÇæäÏ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáی äÌÇÊ ÈÏåÏ æ Çیä ÑÇ ÓÈÈ ÈÑÏÇäÏ ÊÇ ÈÊæÇäیã ÎÏÇ ÑÇ ÑÇÖی ÈÓÇÒیã æ ÈÇáÇÊÑ ÇÒ ÊæÇä ãÇ ÎÏãÊ æ ÇÍÊÑÇã ÔÇä ÑÇ È˜äیã.

* ÍÏیËی Èå ÑæÇیÊ ÍÖÑÊ Úáی ÑÖی Çááå Úäå ÂãÏå ÇÓÊ ˜å ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏ: ÇÑ ÏÑ ÇیÐÇ ÑÓÇäی ÇÒ ˜áãå (ÇáÝ) ˜áãåÁ Çییä ÊÑی æÌæÏ ãی ÏÇÔÊ یÞیäÇð Âä åã Ð˜Ñ ãی ÔÏ¡ ÍÇÖá Âä ˜å åэå äÓÈÊ Èå æÇáÏیä ˜æ˜ÊÑیä äÇÑÇÍÊی ÇیÌÇÏ ˜äÏ¡ Âä åã ããäæÚ ÇÓÊ. (Èå æÇáÏیä ÈÇیÏ ÇõÝ äæیã)

* ÇÒ ÍÖÑÊ ÇÈæÇáÏÑÏÇÁ ãÑæی ÇÓÊ ˜å ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏå ÇÓÊ: «ÏÑ¡ ÏÑæÇÒåÁ æÓØی ÌäÊ ÇÓÊ áÐÇ ÔãÇ ÇÎÊیÇÑ ÏÇÑیÏ ˜å Âä ÑÇ ÍÝÙ äãÇییÏ یÇ ÖÇیÚ ÑÏÇäیÏ»

* ÍÖÑÊ ÚÈÏÇááå Èä ÚãÑ ãÑæی ÇÓÊ ˜å Óæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏå ÇÓÊ: ÑÖÇی ÎÏÇ ÏÑ ÑÖÇی ÏÑ ÇÓÊ æ äÇÎÔäæÏی ÎÏÇæäÏ ÏÑ äÇÑÖÇیÊی ÏÑ ÇÓÊ.

* ÇÈä ãÇÌå Èå ÑæÇیÊ ÍÖÑÊ ÇÈæãÇãå äÞá ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å: ˜Óی ÇÒ ÑÓæá ÎÏÇ Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÓÄÇá ˜ÑÏ: æÇáÏیä ÈÑ ÇæáÇÏ å ÍÞی ÏÇÑäÏ¿ Âä ÌäÇÈ Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏ: Âä Ïæ¡ ÌäÊ یÇ ÏæÒÎ Êæ ãی ÈÇÔäÏ¡ ÈÇ Çیä ãØáÈ ˜å ÇØÇÚÊ æ ÎÏãÊ ÂäåÇ ÂÏãی ÑÇ Èå ÌäÊ æ Èی ÇÏÈی æ äÇÑÖÇیÊی ÂäåÇ Èå ÏæÒÎ ãی ÑÓÇäÏ.

* ÈیåÞی Èå ÑæÇیÊ ÍÖÑÊ ÇÈä ÚÈÇÓ äÞá ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏå ÇÓÊ: «åÑ ÓÑ ÝÑãÇäÈÑÏÇÑی ˜å ÈÑ æÇáÏیä¡ ÈÇ ÏیÏå ÑÍãÊ æ ÔÝÞÊ ÈäÑÏ¡ ÏÑ ÚæÖ åÑ äÇå ËæÇÈ ی˜ ÍÌ ãÞÈæá Èå Çæ ãی ÑÓÏ¡ ãÑÏã ÚÑÖ ˜ÑÏäÏ: ÍÊی ÇÑ ÏÑ ÑæÒی ÕÏ ÈÇÑ äÇå ˜äÏ¡ Âä ÌäÇÈ Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏ: ÂÑی ÇÑ ÕÏ ãÑÊÈå åã äÇå ˜äÏ¡ ÈÇÒ åÑ äÙÑ åãیä ËæÇÈ Èå Çæ ãی ÑÓÏ¡ ÎÏÇæäÏ (Ì) ÈÒѐ ÇÓÊ ÏÑ ÎÒÇäå Çæ ˜ÓÑی æÌæÏ äÏÇÑÏ¡ ÈÑ ÍÞ ˜Ôی æÇáÏیä ÞÈá ÇÒ ÂÎÑÊ¡ ÏÑ ÏäیÇ åã ãÌÇÒÇÊ ãÞÑÑ ãی ÑÏÏ.

* ÏÑ ÕÍیÍ ÈÎÇÑی ÂãÏå ÇÓÊ: ˜Óی ÇÒ ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓá㠁ÑÓیÏ ãÍÈæÊÑیä Úãá äÒÏ ÎÏÇæäÏ ˜ÏÇã ÇÓÊ¡ ÝÑãæÏ: ÍÓä Óáæ˜ ÈÇ æÇáÏیä.

ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏå ÇÓÊ: åÑ ˜Óی ˜å ÈÎÇØÑ ÎÏÇ ãØیÚ æÇáÏیä ÈÇÔÏ¡ ÈÑÇی Çæ¡ Ïæ ÏÑ ÇÒ ÈåÔÊ ÈÇÒ ãی ÔæÏ¡ æ åÑ ˜Ó ˜å äÇÝÑãÇä ÂäåÇ ÈÇÔÏ ÈÑÇی Çæ Ïæ ÏÑ ÇÒ ÏæÒÎ ÈÇÒ ãی ÔæÏ¡ ÇÑ ÇÒ ãÇÏÑ æ ÏÑ ی˜ی ÈÇÔÏ Ó ی˜ ÏÑ ÇÒ ÌäÊ یÇ Ìåäã ÈÇÒ ãی ÔæÏ¡ ˜Óی ÓÄÇá ˜ÑÏ ÂیÇ ÏÑ Çیä ÕæÑÊ æÚیÏ Ìåäã åã æÌæÏ ÏÇÑÏ ˜å æÇáÏیä ÈÑÂä ÔÎÕ Ùáã ˜ÑÏå ÇäÏ¿ Âä ÌäÇÈ Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÊÇ Óå ãÑÊÈå ÝÑãæÏ: «æÇä ÙáãÇ æ Çä ÙáãÇ æ Çä ÙáãÇ» یÚäی ÈÑ äÇÝÑãÇäی æ ÇیÐÇÑ ÑÓÇäی æÇáÏیä æÚیÏ Ìåäã ÂãÏå ÇÓÊ¡ ǐэå ÂäåÇ ÈÑ ÝÑÒäÏÔ Ùáã ˜ÑÏå ÈÇÔäÏ ¡ÍÇÕá Âä Çیä˜å ÇæáÇÏ ÍÞ ÇäÊÞÇã ÇÒ æÇáÏیä ÑÇ äÏÇÑÏäÏ¡ ˜å æä ÂäåÇ Ùáã ˜ÑÏå ÇäÏ Çæ ÇÒ ÎÏãÊ æ ÇØÇÚÊ ÂäåÇ ÏÓÊ ÈÑÏÇÑÏ.

* Èå ÑæÇیÊ ÇÈæÈ˜Ñ ÕÏیÞ ÑÖی Çááå Úäå : ÑÓæá Çááå Õáی Çááå Úáیå æÓáã ÝÑãæÏå ÇÓÊ: ãÌÇÒÇÊ ÈÞیå äÇåÇä ÑÇ ÎÏÇ ÇÒ åÑ ˜å ÈÎæÇåÏ ÊÇ ÞیÇãÊ Èå ÊÃÎیÑ ãی ÇäÏÇÒÏ ãÑ ÍÞ ˜Ôی æ äÇÝÑãÇäی æÇáÏیä ˜å ãÌÇÒÇÊ Âä ÞÈá ÇÒ ÂÎÑÊ ÏÑ ÏäیÇ åã Èå ÂÏãی ãی ÑÓÏ.

ÎæÇääÏå ÚÒیÒ! ÎÏÇæäÏ ÏÑ ÞÑÂä ÝÊå ÇÓʺ ˜å Èå ãÇÏÑ æ ÏÑ(ÇñÝ) äæ¡ ÈÇÇیÔÇä ÓÎä ä˜æ Èæ¡ ÔÇäå (ÈÇá ÇÊ) ÑÇ ÈÑÇیÔÇä ÇÆیä ˜ä. ÎáÇÕåÁ ˜áÇã Çیä˜å ÈÇیÏ ÈÇáÇÊÑ ÇÒ ÍÏ æÊæÇä ÎÏãÊ ÇیÔÇä ÑÇ ˜äیã¡ ÍÊی ÇÑ ÏÑæ ãÇÏÑی ˜ÇÝÑ ãیÈÇÔÏ ÈÇیÏ ÈÇ ÇیÔÇä Ñæیå ی ÇÓáÇãی ÕæÑÊ یÑÏ. æáی ãÊÃÓÝÇäå ÏÑÇیä ÒãÇä ˜Óی ÊæÌå Èå ÝÊå åÇی ÎÏÇ æ ÑÓæá äÏÇÑÏ¡ ÈÇ ãÇÏÑ æ ÏÑ ÞÓãی ÑÝÊÇÑ ãی ˜ääÏ¡ æیÇ ˜å ÇیÔÇä ãÒÏæÑ ÇäÏ. ÂیÇ ÝÑÇãæÔ ˜ÑÏå ÇäÏ ˜å åãیä ãÇÏÑ 9 ãÇå Çæ ÑÇ ÏÑ Ô˜ã ÎæÏ äåÏÇÔÊå ÇÒ æÌæÏ ÎæÏ Çæ ÑÇ ÊÛÐیå ˜ÑÏå¡ æ å ÔÈ åÇیی æÇáÏیä (ÏÑæãÇÏÑ) ÈیÏÇÑ äÔÓÊäÏ ÊÇ ØÝá ÔÇä ÑÇ ÎÇãæÔ ÈÓÇÒäÏ. ÏÑ ÏÑ ÈیÑæä ÇÒ ÎÇäå å ÒÍãÇÊی ÑÇ ãÊÍãá ÔÏå ÊÇ ی˜ áÞãå äÇä یÏÇ ˜äÏ... ÈáÇÎÑå äÊیÌå ÇÔ Çیä ÇÓÊ ˜å ÈÇ æÇáÏیä äیä ÑÝÊÇÑی ÔæÏ¿ ÂیÇ æÇáÏیä Èå åãیä ÎÇØÑ ÇæáÇÏ ÑÇ ˜áÇä ˜ÑÏå ˜å ÇÑ ÑæÒی äÇÊæÇä ÔæäÏ ÇیÔÇä ÑÇ ÇÒ ÎÇäå ȘÔäÏ¿ ÂیÇ äÇÊæÇäی ÎæÏ ÑÇ ÝÑÇãæÔ ˜ÑÏå ÈæÏäÏ¿ å ˜Óی ãی ÊæÇäÏ 9 ãÇå Êæ ÑÇ ÏÑ Ô˜ã ÎæÏ äåÏÇÑÏ¿ ÈÌÒ ÇÒ ãÇÏÑ! æÞÊی ˜å ÇæáÇÏ åÇ ÚÑæÓی ˜ÑÏå ÚáیÍÏå ãی ÔæäÏ ÇÒ ÈæÏä ãÇÏÑ ÏÑ ÎÇäå Ïá Êä ãی ÔæäÏ. Çیä å Ïیäی ÇÓÊ ˜å ãÑÏã ÏÑ یÔ ÑÝÊå ÇäÏ. ÏÑ ÝÑåä ÇÓáÇãی åãæä ÑÝÊÇÑåÇی ÒÔÊی ˜å ÈÚÖی (ÌåáÇ) åÇ ÈÇ æÇáÏیä ÇäÌÇã ãی ÏåäÏ ãÇ äÏÇÑیã¡ Èå åÑ ÕæÑÊ ÎÏÇæäÏ Èå åãå ی ãÇ æÔãÇ ÚÒیÒÇä ÊæÝیÞ ÈÏåÏ ÊÇ ÎÏãÊ æÇáÏیä ÑÇ Èå æÌå ÇÍÓä ÇäÌÇã ÈÏåیã ãÖãæä ÑÇ ÏÑ åãیä ÌÇ ÎÇÊãå ãی Ïåیã ãæÝÞ æ ˜ÇãÇÑ ÈÇÔیÏ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И