ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ÍÌÇÈ ÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä æÓäÊ

äæíÓäÏå: ϘÊÑ ÝÎÑÇáäÓÇÁÝیÖÇäی

ãä ãÚÊÞÏã ˜å ÍیÇ æ ÚÕãÊ ÇÒ ããیÒÇÊ ÇÎáÇÞ ÝØÑی ÈÔÑیÓÊ¡ æ͘ã ÍÌÇÈ ÍÕÇÑیÓÊ ÈÑÇی ÍÝÇÙÊ Çیä ÇÑÒÔåÇی ãÊÚÇá ÇäÓÇäی. ÇáÈÊå ãیÏÇäیã ˜å Ïیä ãÞÏÓ ÇÓáÇã ÂÆیä ÝØÑÊ ÂÏãیÓÊ äÇäå ÓÇÒäÏå åÑãÕäæÚ ÙÑÝیÊ ÝÑÂæÑÑÏå ÕäÚÊی ÇÔ ÑÇ ÈÎæÈی ãیÏÇäÏ æãØÇÈÞ ÇÓÊÚÏÇÏÔ ÇÒ Çæ˜ÇÑ ãییÑÏ  Ó ÎÇáÞ ãÊÚÇá äیÒ ÈÇ ÇÈáÇÛ áÇی˜áÝ Çááå äÝÓÇ...ÇáΡ åی ÝÑÏی ÑÇ ÈÇáÇÊÑ ÇÒ ÊæÇä ÝØÑیÔ ã˜áÝ äÝÑãæå ÇÓÊ.

ÈäÇ ÈÑÇä ÈÇÏј æÐیÑÔ Çیä ÍÞیÞÊ ÈÏ äیÓÊ ÈÏÇäیã ˜å ÍÌÇÈ یÓÊ æ ͘ãÊ ÊÚãیáÔ ÈÑ ãÓáãÇäÇä ÇÒ ی ÞÑÇÑ ÇÓÊ.

ÍÌÇÈ ÏÑ áÛÊ Èå ãÚäی ÑÏå¡ ÇÏÑææÔÔ ÇÓÊ¡ æáی ÇÒäÙÑÊÚÈیÑæÊÝÓیÑ ãÐåÈی ÚÈÇÑÊ ÇÒ áÈÇÓی ÇÓÊ ˜å ÓÊÑÚæÑÊ ˜äÏ یÚäی æÔÔی ˜å Ê䐡 äÇÒ˜ æÇäÏÇã äãÇ äÈÇÔÏ. Èå ÚÈÇÑåÁ æÇÖÍÊÑ¡ Ñä ÌáÏ æیÇ  ÇÚÖÇæÇäÏÇã åæÓ ÇäیÒ ÌÓã ÏÑÂä ÈÑÌÓÊå æåæیÏÇäÑÏÏ.

ÏÑ ÇیäÌÇ ÈÏ äیÓÊ ÇäϘی ÏÑãæÑÏ ÚæÑÊ ¡ÓÊÑ æÍÏæÏ ÓÊÑÚæÑÊ ÏÑ ÇÓáÇã ˜å ÈÇ ãæÖæÚ ÍÌÇÈ ÑÇÈØå ãÓÊÞیã ÏÇÑäÏ ÊÈÕÑå ˜æÊÇå  ÈäãÇیã.

ÚæÑÊ ÇÒäÙÑÝÞå ÇÓáÇãی ÚÈÇÑÊ ÇÒåãÇä ÇÚÖÇ æÇäÏÇã ãÍá æÌÇåÇی ÈÏä æ ÌÓã ÂÏãیÓÊ ˜å ÑæیÊ Âä ÛیÑ ÇÒ Òä æÔæåÑÈÑÇی åی˜Ó ÏیÑ ÏÑ åÑÏæ ÌäÓ Òä æ ãÑÏ Ó ÇÒ Óä ÈáæÛ ÌæÇÒ äÏÇÔÊå æ ããäæÚ ãیÈÇÔÏ.

ÏÑãæÑÏ ÍÏæÏÚæÑÊ ãÑÏÇä- ÊÞÑیÈÇõ åãå ãÐÇåÈ Çåá ÊÔیÚ æÊÓää ÊæÇÝÞ äÙÑ ÏÇÑäÏ ˜å ÍÏÂä ÇÒ ÒیÑ äÇÝ ÊÇ ÒیÑ ÒÇäæÇÓÊ æáی ÏÑ ÊÚییä ÍÏæÏ ÚæÑÊ ÒäÇä ãیÇä ãÐÇåÈ æäǐæä ÇäϘی ÇÎÊáÇÝ äÙÑ ãæÌæÏ ÇÓÊ. ÈØæÑãËÇá¡ ãÐÇåÈ ÍäÝی¡ ãÇá˜ی æ ÊÔیÚ åãå ÌÓã Òä ÑÇ ÚæÑÊ ãیÔãÇÑäÏ Èå ÇÓÊËäÇÆی Ñæی¡ ÏÓÊåÇ ÊÇÈäÏåÇ æ ÇåÇ ÊÇ ÈÌá˜åÇ æÇÓÊäÇÏ ãیæÑÒäÏ Èå ÂیÇÊ ãÈÊјå 30-31 ÓæÑå «äæÑ» ˜å ÎÏÇæäÏ ãÊÚÇá ãیÝÑãÇیÏ:

{Þõá áøöáúãõÄúãöäöíäó íóÛõÖøõæÇ ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöãú æóíóÍúÝóÙõæÇ ÝõÑõæÌóåõãú Ðóáößó ÃóÒúßóì áóåõãú Åöäøó Çááøóåó ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ íóÕúäóÚõæäó* æóÞõá áøöáúãõÄúãöäóÇÊö íóÛúÖõÖúäó ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöäøó æóíóÍúÝóÙúäó ÝõÑõæÌóåõäøó æóáóÇ íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäøó ÅöáøóÇ ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóáúíóÖúÑöÈúäó ÈöÎõãõÑöåöäøó Úóáóì ÌõíõæÈöåöäøó æóáóÇ íõÈúÏöíäó ÒöíäóÊóåõäøó ÅöáøóÇ áöÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÂÈóÇÆöåöäøó Ãóæú ÂÈóÇÁ ÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÃóÈúäóÇÆöåöäøó Ãóæú ÃóÈúäóÇÁ ÈõÚõæáóÊöåöäøó Ãóæú ÅöÎúæóÇäöåöäøó Ãóæú Èóäöí ÅöÎúæóÇäöåöäøó Ãóæú Èóäöí ÃóÎóæóÇÊöåöäøó Ãóæú äöÓóÇÆöåöäøó Ãóæú ãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõåõäøó Ãóæö ÇáÊøóÇÈöÚöíäó ÛóíúÑö Ãõæúáöí ÇáúÅöÑúÈóÉö ãöäó ÇáÑøöÌóÇáö Ãóæö ÇáØøöÝúáö ÇáøóÐöíäó áóãú íóÙúåóÑõæÇ Úóáóì ÚóæúÑóÇÊö ÇáäøöÓóÇÁ æóáóÇ íóÖúÑöÈúäó ÈöÃóÑúÌõáöåöäøó áöíõÚúáóãó ãóÇ íõÎúÝöíäó ãöä ÒöíäóÊöåöäøó æóÊõæÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö ÌóãöíÚÇð ÃóíøõåóÇ ÇáúãõÄúãöäõæäó áóÚóáøóßõãú ÊõÝúáöÍõæäó}[30-31]

"ÈÑÇی ãÑÏÇä ãæãä Èæ Ôã åÇی ÎæÏ ÑÇ ÇیÇä ÇäÏÇÒäÏ¡ ÍÝÙ ˜ääÏ æäÇå ÏÇÑäÏ ÔÑãÇå åÇی ÎæیÔÑÇ Çیä ÔÇیÓÊå æ Ç˜یÒå ÊÑÇÓÊ ÈÑÇی ÇیÔÇä åÑÂÆیäå یÞیäÇ ÎÏÇæäÏ ÈÂäå ãی˜äÏ æÇäÌÇã ãیÏåÏ ÈÇÎÈÑæ Çå ÇÓÊ. æȐæ ÒäÇä ãÓáãÇä ÑÇ ˜å ÇیÇä ÇäÏÇÒäÏ ÔãÇä ÔÇäÑÇ æ Ç˜ äåÏÇÑäÏ ÏÇãÇä ÎæیÔ ÑÇ æ ÂÔ˜ÇÑÇ ä˜ääÏ ÒیäÊ ÎæیÔ ÑÇ (ãæÇÖÚ ÒیæÑ) ãÑ Âäå ÙÇ åÑ ÇÓÊ ÇÒ Âä ãæÇÖÚ æ ÈÇíÏ ˜å ÝÑæ ÒÇÑäÏ ÇÏÑ åÇí ÎæÏ ÑÇ ÈÑ ÑíÈÇä åÇí ÎæíÔ æ ÒíäÊ æÔíÏå ÎæíÔ ÑÇ Ìáæå äå ÏåäÏ æäãÇíÇä äÓÇÒäÏ ãÑ Èå ÔæåÑÇä ÎæیÔ ¡ ÏÑÇä¡ ÏÑÇä ÔæåÑÇä ¡ÓÑÇä ¡ÓÑÇä ÔæåÑÇä ¡ÈÑÇÏÑÇä ¡ ÓÑÇä ÈÑÇÏÑÇä ¡ ÓÑÇä ÎæÇåÑÇä íÇ ÒäÇä ãÓáãÇä ÏíÑ¡ ãÑÏÇä  ÎÏãʐÇÑی ˜å ÊãÇíáÇÊ ÔåæÇäí äÏÇÑäÏ æíÇ ÇØÝÇá äÇ ÈÇáÛ ˜å åäæÒ ÇÒ ÔÑãÇå  ÒäÇä ãØáÚ  äیÓÊäÏ  æ äÒääÏ Òãíä ÑÇ Èå Çí ÎæíÔ ã͘ã ÊÇ ÏÇäÓÊå ÔæÏ Âäå äåÇä ãíäãæÏäÏ ÇÒ ÒíæÑÇÊ ÎæÏ ˜å ÂÔ˜ÇÑ ÑÏÏ. æåãå ÈÓæí ÎÏÇ Ñæí ÂæÑíÏ æÑÌæÛ ˜äíÏ Ãí ãæãäÇä ÊÇ ÈÇÔÏ ˜å ÑÓʐÇÑ ÔæíÏ . (ãäÙæÑ ÇÒ ÎãÇÑ ÏÑیäÌÇ ÇÏÑ ÇÓÊ ˜å Èå ÓÑ ÇäÏÇÎÊå ãیÔæÏ)"

ÚáÇæÊÇ ÏÑ Âíå ٥٩ ÓæÑå ÇÍÒÇÈ Úíä ãØáÈ  ÈÇ ÌãáÇÊ ˜ãí ãÊÝÇæÊ ÇÝÇÏå ÔÏå ÇÓÊ .

«íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõá áøöÃóÒúæóÇÌößó æóÈóäóÇÊößó æóäöÓóÇÁ ÇáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöä ÌóáóÇÈöíÈöåöäøó Ðóáößó ÃóÏúäóì Ãóä íõÚúÑóÝúäó ÝóáóÇ íõÄúÐóíúäó æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑÇð ÑøóÍöíãÇð»

 ÈÏیäæäå:  "Ãí íÛãÈÑ Èå ÒäÇä æ ÏÎÊÑÇä ÎæíÔ æÒäÇä ãæãäíä Èæ ˜å ÝÑæÒÇÑäÏ æ äÒÏí˜ ˜ääÏ ÞÓãÊی ÇÒ ÇÏÑ åÇí ÎæíÔ ÑÇ ÈÑ ÎæیÔÊä ÎæیÔ Çیä äÒÏی˜ÊÑ ÇÓÊ Èå Çیä˜å ÔäÇÎÊå ÔæäÏ. Ó ÇیÐÇ ÏÇÏå äÔæäÏ ÇیÔÇä ÑÇ æÎÏÇæäÏ ÂãÑÒäÏå ãåÑÈÇä ÇÓÊ."

ãäÙæÑ ÇÒÌáÇÈ ÏÑ Âیå ã˜ÑãåÁ ÈÇáÇ ÌÇãå æíÇ íÑÇåä ÝÑÇÎ ãíÈÇÔÏ ˜å ÈÑÑæی áÈÇÓ æÔیÏå ãیÔæÏäå æÔÔ Ñæí .

 äÇäå ÇÒ ÝåæÇí ÇíÇÊ ãÊÈјå ÝæÞ ÇÓÊäÈÇØ ãíÔæÏ¡ ãÑÇÚÇÊ ÍÌÇÈ ÇÓáÇãí ÖÇãä æ ÍÇÝÙ ÔÎÕíÊ ¡ÚÕãÊ æ ˜ÑÇãÊ ÇäÓÇäí ÒäÇä ãíÈÇÔÏ ˜å Èå ÛÑÖ ÇíÌÇÏ äÙã ÇÌÊãÇÚí ãÈÊäí ÈÑ ÇÓÇÓÇÊ ã˜ÇÑã ÇÎáÇÞí Çíå ÒÇÑí ÔÏå ÇÓÊ ÊÇÓáÇãÊ ÑæÍی Çیä ãæÌæÏ ãÞÏÓ( ãÇÏÑ) ÑÇ ÇÒ ÒäÏ ÏÓÊÈÑÏ یÑæÇä äÝÓ æÔیØÇä یÚäی ÓæÏǐÑÇä ÚÝÊ ÇäÓÇäی (ÂÏã ÝÑæÔÇä ÞÑä ÍÇÖÑ) ãÕÆæä ÏÇÔÊå ÓÚÇÏÊ ÏÇÑیä ÑÇäÕیÈÔ ÑÏÇäÏ.

ÏÑ ÕæÑÊی˜å ÇÒ ÌÇäÈ ÏیÑ  ÔãÇÑی ˜å ÇÒ ÊÚÇáیã æÇáÇی ÇÓáÇ㠍یÒی äãیÏÇääÏ¡ ÍÌÇÈ ÑÇ ÓÏ ÑÇå یÔÑÝÊ ÒäÇä æ äÇÞÖ ÍÞæÞ ãÏäی æ ÈÔÑی ÂäÇä  ãیÎæÇääÏ. ÂäåÇ ÈÇ ÑæÇÌ ÏÇÏä ÚیÇÔی¡ ÝÍÇÔی æ ÈیÍÌÇÈی ÊáÇÔ ÏÇÑäÏ Ðåä  ÒäÇä ÌÇãÚå ãÇ ÑÇ ãÓãæã ÓÇÒäÏ. ÇیäåÇ ãیÎæÇåäÏ¡ Òä æ ˜ÑÇãÊ ÇäÓÇäی ÇÔ ÑÇ ÊÇÍÏ ãÈÏá ÔÏä Èå ãÊÇÚی ÊÌÇÑÊی Çییä ÂæÑÏå æ ÇæÑÇ Èå ÞåÞÑÇæ ÇÈÊÐÇá ȘÔÇ ääÏ. ØäÒ ÊáÎ Çیä ãÇÌÑÇ ÇیäÓÊ ˜å ãÕیÈÊ ÚÙیã ÝÑæÇÔی  ÚÕãÊ ÒäÇä æ ÇÒ å㠐ÓیÎʐی äÙã ÎÇäæÇÏå ÑÇ  äÔÇäå ÊãÏä æԐæÝÇÆی Òä ÈÍÓÇÈ ãی ÂæÑäÏ. 

 ÇÝÓæÓ æÕÏ ÇÝÓæÓ Èå äیä ÇäÏیÔå یی!  ãä ÏÑ ÌæÇÈ ØÑÝÏÇÑÇä ÈÑåäی ÝÞØ æÝÞØ ÈÞæá ãÚÑæÝی ˜å ÇÑ ÈÑåäی æ ÈیÍÌÇÈی äÔÇä ÊãÏä ÈÇÔÏ¡ ÍیæÇäÇÊ åãیÔå ãÊãÏä ÊÑÇÒ ÇäÓÇä ÈÇیÏ ÈæÏå ÈÇÔäÏ¡ ǘÊÝÇ ãیäãÇیã.

ÎæÈ  æÇãÇ ÏÑ Òãیäå ÍÏ ÚæÑÊ ÒäÇä ÇÒ ÍÖÑÊ ÑÓæá ãÞÈæá rÇÍÇÏíË ÒíÇÏې ÏÑ ˜ÊÈ ÝÞåí äÞá ÑÏíÏå ÇÓÊ ˜å ÈØæÑ äãæäå ÝÞØ Èå Ð˜Ñ Ïæ ÊÇ í Çä ǘÊÝÇ ãí ˜äã .

ÇÒ Þæá Èí Èí ÚÇíÔå( ÑÖ)  äÞá ÇÓÊ  ˜å ãíÝÑãÇíäÏ : (ÒãÇäی) ÇÓãÇ ÏÎÊÑ ÍÖÑÊ ÇÈæÈ˜Ñ (ÑÖ) ÏÑ ÍÇáی˜å ÌÇãå äÇÒ˜ ÈÑ Êä ÏÇÔÊ ÈÑ íÇãÈÑ ÎÏÇ æÇÑÏ ÔÏ ÍÖÑÊ ÑÓæá ǘÑã(Õáì Çááå Úáíå æÓáã) ÇÒ æí Ñæ ȐÑÏÇäíÏ æ ÝÑãæÏ:  Çí ÇÓãÇ! Òä åäÇãی˜å Èå ãÑÍáå ÈáæÛ ÈÑÓÏ áÇÒã äíÓÊ æ ÌæÇÒ äÏÇÑÏ ˜å ÇÒ æí ÛíÑ ÇÒ íä æ Çíä ( ÇÔÇÑå ÝÑãæÏäÏ ÈÑ Ñæí æÏÓÊÇä ãÈÇј ) ÏíÏå ÔæÏ.

{Úä ÚÇÆÔóÉó :( ÑÖí Çááå ÚäåÇ) Ãäøó ÃÓãÇÁ óÈäÊó ÃÈí ÈßÑ ÏÎáÊú Úáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÚáíåÇó ËöíÇÈñ ÑÞÇÞñ ¡ ÝÃÚÑÖó ÚäåÇó ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÞÇá : "íÇ ÃÓãÇÁõ! Åäø ÇáãÑÃÉó ÅÐÇ ÈóáÛóÊöÇáãÍíÖó áãú íÕáÍú áåÇ Ãäú íõÑì ãäåÇ ÅáøÇ åÐÇ æåÐÇ "¡ æÃÔÇÑ Åáì æÌåå æßÝøíúå}.

ÑæÇå ÇÈæ ÏÇææÏ¡ ÈÇÈ ÝíãÇ ÊÈÏí ÇáãÑÃÉ ãä ÒíäÊåÇ.

ÏÑ ÍÏíË ÏíÑ ãíÝÑãÇíäÏ: Òä ÚæÑÊíÓÊ æÔíÏå ãÑ Ñæí¡ ÏÓÊ åÇ ÊÇ ÈäÏ åÇ æ ÇåÇ ÊÇ ÈÌᘠåÇی Âä .

ÇáãÑÇÉ ˜áåÇ ÚæÊ ÇáÇ æÌååÇ æ˜ÝیåÇ æ ÞÏãیåÇ

ÇíäÌÇ ÓæÇá ÇíÌÇÏ ãíÔæÏ ˜å ÈÇæÕÝ äیä ÊæÖیÍÇÊ ÕÑیÍ ÂãÏå ÏÑ ÇÍÇÏیË äÈæی (Õáì Çááå Úáíå æÓáã )  ÑÇ ÏÑ ˜ÔæÑ ÚÒíÒ ãÇ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÏÑ Øæá ÊÇÑíÎ ÏÑ Òãíäå ÍÌÇÈ æ ÊÚییä ÍÏæÏ ÚæÑÊ ÏÑãæÑÏ ÒäÇä ÇÒ ÇÝÑÇØ æ ÊÝÑíØ ˜ÇÑ ÑÝÊå ÔÏå¿ Èå äÙÑ ãä ÚáÊ ÇÓÇÓí Çیä ãÕیÈÊ ÏÑ ÎæÏ ãÇ  äåÝÊå ÇÓÊ ˜å åãÇäÇ äÇ ÂÇåی¡ ÝÞÑ ÏÇäÔ  æäÇÊæÇäی ãÇ ÇÒ Ïј ÍÞíÞÊ ÞÑÂä æ ÇÓáÇã ãیÈÇÔÏ.

 Ñæی Çیä ãáÍæÙ ÚÏå یی ÚÇáã äãÇí ˜ã Ýåã Èå ÈåÇäåÁ ÌáæíÑí ÇÒ ÝÊäå æíÇ ÒãÇäی åã Èå ÍíáåÁ¡ ÎæÇåí äå Ôæí ÑÓæÇ åãÑä ÌãÇÚÊ ÈÇÔ¡ ÇÒ ÈیÇä ÍÞیÞÊ ÞÑÂä ÇÛãÇÖ äãæÏå æ ÓáíÞå åÇí ÔÎÕí ÎæíÔ ÑÇ ˜å یÒی äیÓÊ ÌÒ ÊÚãíã ÌÇÈÑÇäåÁ  ÝÑåä ÊæÑíÏí ÈíÇäå Çä ÈäÇã Ïیä ÏÑ ÌÇãÚå æ ÊÍãíá  Âä ÈÑãÇ. ÂäåÇ ÇÒ ˜ã ÏÇäÔí Ïیäی ãÇ ÒäÇä ÇÝÛÇä Èå äÝÚ ÎæíÔ ÈåÑå ÈÑÏÇÑí ÓíÇÓí æÇÌÊãÇÚی ˜ÑÏå ÇäÏ .

ÈåÑ ÍÇá  ãØÇáÈ  ÒیÇÏ ÇÓÊ æáی ÒãÇä Êä.  ÊÍáیá ãæÖæÚ ÍÓÇÓ æÍیÇÊی æä ÍÌÇÈ ÒãÇä ãیÈÑÏ æäÔÓÊåÇی ØæáÇäی یی ÑÇ ÇیÌÇÈ ãی˜äÏ ˜å ÂÑÒæãäÏã ãÓÆæáیä ÝÑåäی æÓÇیá ÇØáÇÚÇÊ ÌãÚی ÈæیŽå ÊáæیÒیæä åÇی ãÇ È͘ã "æÊÚÇæäæ Úáی ÇáÈÑæÇáÊÞæÇ"¡ ÏÑ Òãیäå ÊæÌå  ÈیÔÊÑی ÑÇ ãÈÐæá ÏÇÔÊå æÞÊ ˜ÇÝی æ ÈیÔÊÑی ÑÇ ÏÑÎÊیÇÑ Çåá ÎÈÑå ÞÑÇÑ ÏåäÏ ÊÇ ÌÇãÚå ÊäæیÑ æãÕÏÑ Úãá ÎیÑÈÇÞی ÈÑÇی ÎæیÔ  æÇÈäÇی ÒãÇä  ãǐÑÏäÏ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И