ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ÇåãíÊ Úáã æ ÏÇäÔ ÏÑ ÇÓáÇã

äæÔÊå: ÃÈæ ÕáÇÍ
ÇáÍãÏ ááå æ ÇáÕáÇÉ æ ÇáÓáÇã Úáí ÑÓæá Çááå æ Úáí Âáå æ ÕÍÈå ÃÌãÚíä æ ÈÚÏ:
ãی ÏÇäیã ˜å ÎÏÇæäÏ ãáÇƘå ÑÇ ÇÒ äæÑ ÂÝÑیÏå æÈå ÂäÇä ÚÞá æ äیÑæی ÝÑãÇäÈÑÏÇÑی ÏÇÏå¡ ÇÓÈÇÈ æ ÇäیÒå åÇی ÇäÍÑÇÝ ÑÇ ÏÑ ÇÎÊیÇÑÔÇä ÞÑÇÑ äÏÇÏå ÇÓÊ. æÇÒ ØÑÝ ÏیÑ ÍیæÇäÇÊ ÑÇ ÂÝÑیÏå ˜å ÊäåÇ ÇÒ ÛÑÇیÒ æ ˜ÔÔåÇی ÍیæÇäی ÎæیÔ یÑæی ãی äãÇیäÏ æ ÇÒ äیÑæی ÚÞá æ ÇäÏیÔیÏä åãæä ÇäÓÇä ãÍÑæã ãی ÈÇÔäÏ. ÇãÇ ÇäÓÇä ÑÇ ÂÝÑیÏå æ ÇÒ ی˜ ØÑÝ Èå Çæ ÊæÇäÇیی ÊÚÞøá æÇäÏیÔیÏä ÑÇ ÏÇÏå æ ÇÒ ØÑÝ ÏیÑ ÇäیÒå åÇ æ ÇÓÈÇÈ ÎæÇÓÊå åÇی äÝÓÇäی æ ÍیæÇäی ÑÇ ÏÑ ÇÎÊیÇÑÔ ÞÑÇÑ ÏÇÏå ÇÓÊ. æÈå åãیä ÎÇØÑ Ïæ äیÑæی ÏÑæäی ÚÞáÇäی æ ÎیÑ ÎæÇåی¡ äÝÓÇäی æ ÔÑÇÑÊ¡ åÑ ی˜ Çæ ÑÇ Èå ØÑÝ ÎæیÔ ãی ˜ÔÇääÏ. æÏÑ åãیä ÇÑÊÈÇØ ÇÓÊ ˜å ÇÓáÇã Èå äÞÔ æ ãäÒáÊ Úáã ÏÑ ÌåÊ ÊÞæیÊ ÌäÈۀ ÚÞáÇäی æÎیÑÎæÇåی ÇäÓÇä ÇÔÇÑå äãæÏå æãی ÝÑãÇیÏ:
(ÊäåÇ ÂÇåÇä æ ÏÇäÔãäÏÇääÏ ˜å ÈÑÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇæäÏ ãی ÊÑÓäÏ ) -«ÝÇØÑ:28»
ÈÏیä ãÚäی ˜å ÊäåÇ ÚÇáãÇä æ ÇåÇäی ˜å Èå ãÞÇã æ ãäÒáÊ ÎÏÇæäÏ ÂÇåی ÑÇÓÊیäی ÏÇÑäÏ¡ åÑÇÓ ( ÇäÍÑÇÝ ÇÒ Ïیä Çæ ÑÇ) ÏÑ Ïá ÏÇÑäÏ. ÒیÑÇ ÂÇåی ÍÞیÞی ÎÔیøÊ ÑÇ ÏÑ ی ÏÇÑÏ.
ÞÑÂä ÏÑ ÍÑãÊ äåÇÏä Èå Úáã æ ÚáãÇ æ ÈáäÏی ÈÎÔیÏä ãäÒáÊ ÕÇÍÈÇä Úáã æ ÇäÏیÔå یԐÇã æ ÑãÏÇÑ åãۀ ˜ÊÇÈåÇی ÇÏیÇä ÂÓãÇäی ÇÓÊ.
åãäیä ÎÏÇæäÏ ãÊÚÇá ÏÑ ÌÇی ÏیÑ ãی ÝÑãÇیÏ: (Ȑæ: ÂیÇ ÂäåÇیی ˜å ãی ÏÇääÏ æ ÂäåÇیی ˜å äãی ÏÇääÏ ãÓÇæیäÏ¿ Çیä ÊäåÇ ÇäÏیÔãäÏÇääÏ ˜å ãÊÐ˜Ñ ãی ÔæäÏ) «ÒãÑ:9»
ÇÓáÇã ÑÝÊä Èå ÏäÈÇá ˜ÓÈ Úáã æÏÇäÔ ÑÇ ی˜ی ÇÒ æÇÌÈÇÊ Èå ÔãÇÑ ãی ÂæÑÏ¡ æ Çæøáیä ÂیÇÊی ÇÒ ÞÑÂä ˜å äÇÒá ÔÏå ÇäÏ ÈÇ «ÎæÇäÏä æ Þáã æ Úáã» ÂÛÇÒ ÔÏå ÇÓÊ.
ÇÍÇÏیË äÈæی åãۀ ÂیÇÊ ÞÑÂäی ÑÇ ˜å Èå ÌÇیÇå Úáã æ ãäÒáÊ ÚáãÇ ãÑÈæØ ãی ÔæÏ ãæÑÏ ÊØیÏ ÞÑÇÑ ãیÏåäÏ. ÇÒ ÑÓæá ÎÏÇÕáی Çááå Úáیå æÓáã ÑæÇیÊ ÔÏå ÇÓÊ: ( äÇäå ÎÏÇæäÏ Èå ˜Óی ÇÑÇÏۀ ÎیÑ ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ Çæ ÑÇ ÏÑ Ïیä Çå ãی ÓÇÒÏ.) «ÑæÇå ÇáÈÎÇÑی æ ãÓáã»(1037)
æ ÇÒ ÇÈæåÑیÑå ÑæÇیÊ ÔÏå ÇÓÊ ˜å: (åѐÇå ÚãÑ ÇäÓÇä ÎÇÊãå یÏÇ äãÇیÏ¡ ˜ÇÑ æÚãá Çæ ÈÌÒ ÏÑ Óå ãæÑÏ ÇیÇä ãی ÐیÑÏ: ی˜ی ÕÏÞå æÇÍÓÇäی ˜å ÇÏÇãå یÏÇ ˜äÏ ¡ Ïæã : Úáãی ˜å ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÞÑÇÑ ÈیÑÏ¡ Óæã: ÝÑÒäÏ Ç˜ æÑåیҐÇÑی ˜å ÈÑÇی Çæ ÏÚÇی ÎیÑ ÈäãÇیÏ).« ÑæÇå ãÓáã»(1631)
ی˜ی ÇÒ æیŽیåÇی Úáã æ ÏÇäÔ ÏæÇã æ ãÇäϐÇÑی ãäÇÝÚ Âä ÇÓÊ. æ ÇÌÑ æ ÇÏÇÔ Âä åã ÍÊی Ó ÇÒ ãѐ ÈÑÇی ÇäÓÇä åãäÇä ÇÏÇãå یÏÇ ÎæÇåÏ äãæÏ. ÍÇÝÙ ÇáãäÐÑی ãی æیÏ: ( ˜Óی ˜å Úáã ÓæÏãäÏی ÑÇ Èå ÏیÑی ãی ÂãæÒÏ æ äÓÎå ÈÑÏÇÑی ãی äãÇیÏ ÇÏÇÔ ÎæÏ æ ÇÏÇÔ åãå ˜ÓÇäی ˜å Âä ÑÇ ãی ÂãæÒäÏ یÇ äÓÎå ÈÑÏÇÑی ãی ˜ääÏ æ ÂäåÇیی ˜å Èå Âä Ó ÇÒÇæ Úãá ãی ˜ääÏ¡ ÊÇ ÒãÇäی ˜å Âä Úáã ÈÇÞی ãی ãÇäÏ æ Èå Âä Úãá ãی ÔæÏ¡ ÇÏÇÔ äæیÓäÏå æ äÞá ˜ääÏۀ Âä ÈÇÞی ÎæÇåÏ ãÇäÏ.
åãäیä ˜ÓÇäی ˜å یÒåÇی ÛیÑãÝیÏ ÑÇ ãی äÇÑäÏ æ Èå ØÑÞ ãÎÊáÝ Âä ÑÇ ÏÑ ÇÎÊیÇÑ ãÑÏã ÞÑÇÑ ãی ÏåäÏ¡ äÇå Âä æ äÇå ˜ÓÇäی ˜å Âä ÑÇ ãی ÎæÇääÏ æäÓÎå ÈÑÏÇÑی ãی ˜ääÏ æ Ó ÇÒ Çæ Èå Âä Úãá ãی äãÇیäÏ¡ ÊÇ ÒãÇäی ˜å Âä ÏÇäÔ æ æÓیáå ÒیÇäÈÇÑ æ Úãá Èå Âä æÌæÏ ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ¡ ÇÏÇãå یÏÇ ÎæÇåÏ ˜ÑÏ). « ÇáãäÊÞی ãä ÇáÊÑÛیÈ æÇáÊÑåیÈ Ì1 Õ125».
ÇãÇ ãäÒáÊ æÌÇیÇå Úáã ÏÑ äÒÏ ÈÒѐÇä ÇÓáÇã Èå Çیäæäå ÈیÇä ÔÏå ˜å ÍÖÑÊ Úáی ÑÖí Çááå Úäå ÎØÇÈ Èå ˜ãیá Èä ÒیÇÏ ãی ÝÑãÇیÏ:
(Çی ˜ãیá! ÈÏÇä ˜å: Úáã äåÈÇä ÊæÓÊ æ Êæ äÈåÇä ãÇá æ ËÑæÊ¡ Úáã Íǘã æ ÏÇæÑ ÇÓÊ æ ÏÇÑÇیی ã͘æã æ ãæÑÏ ÞÖÇæÊ ÞÑÇÑ ãی یÑÏ¡ ÎÑÌ æ åÒیäå äãæÏä ÇÒ ãÞÏÇÑ ËÑæÊ ãی ˜ÇåÏ¡ ÇãÇ ÇäÝÇÞ æ ÏÇÏä Úáã Èå ÏیÑÇä Âä ÑÇ ÈیÔÊÑ æ ÎÇáÕ ÊÑ ãی ÑÏÇäÏ).
ÇãÇã ÇÈä ÇáÞیã ÌæÒیå Çیä ÓÎäÇä ÓäÌیÏۀ ÍÖÑÊ Úáی ˜Ñøã Çááå æÌåå ÑÇ ˜å ÏÑ æÇÞÚ áی ÈÑ ÑÝÊå ÇÒ áÓÊÇä äÈæøÊ ãی ÈÇÔÏ¡ ÏÑ ˜ÊÇÈ «ãÝÊÇÍ ÏÇÑ ÇáÓøÚÇÏÉ» ÈÓیÇÑ ÒیÈÇ ÊÔÑیÍ äãæÏå ÇÓÊ.
æÏیÑ ÝÖÇیá æ ÇÑÒÔی ˜å Úáã ÏÇÑÏ ÇیäÓÊ ˜å ÏÑ یÔǁیÔ Úãá ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ¡ æ ÇäÓÇä ÑÇ Èå ÚãáÑÇیی ÑÇåäãÇیی ãی äãÇیÏ.
ÏÑ ÍÏیËی ãÔåæÑ ˜å ÇÒ ãÚÇÐ ÏÑ ãæÑÏ ÝÖیáÊ Úáã ÇÈä ÚÈÏÇáÈÑø Âä ÑÇ ÑæÇیÊ ãی äãÇیÏ äیä ÂãÏå ÇÓÊ:
(Úáã ÑÇ ÈیÇãæÒیÏ! ÒیÑÇ ÝÑǐیÑی Âä ÎÏǐÑÇیی¡ æ ˜ÓÈ Âä ÚÈÇÏÊ¡ æ ãÏÇÑÓå ÇÔ Ð˜Ñ æÊÓÈیÍ¡ æ ÊÍÞیÞ æ ÈÑÑÓیÔ ÌåÇÏ¡ æ ÂãæÒÔ Âä ÕÏÞå¡ æÈÎÔÔ ÇÒ Âä ãæÌÈ äÒÏی˜ ÔÏä Èå ÎÏÇæäÏ ãی ÔæÏ).
ی˜ی ÏیÑ ÇÒ ÝÖÇیá Úáã ÈÑ ÇÓÇÓ Âäå ÏÑ ÇÍÇÏیË Èå ÇËÈÇÊ ÑÓیÏå¡ ÈÑÊÑی æ ÝÖá Âä ÈÑ ÚÈÇÏÊ æãÞÏã ÈæÏä ÚÇáãÇä ÈÑÚÇÈÏÇä ÇÓÊ. ÏÑ ÍÏیË ãÔåæÑ ÇÈæÏÑÏÇÁ ÂãÏå ÇÓÊ ˜å: (ÝÖá æ ÈÑÊÑی ÚÇáã ÈÑ ÚÇÈÏ¡ ãÇääÏ ÈÑÊÑی ãÇå ÔÈ åÇÑÏå ÈÑ ÏیÑ ÓÊÇѐÇä ÇÓÊ.«ÑæÇå ÇÍãÏ æÇÕÍÇÈ ÇáÓää».
æÏÑ ÑæÇیÊی ˜å ÇÈæ ÇãÇãå äÞá ãی äãÇیÏ ÂãÏå ÇÓÊ: (ÝÖáیÊ ÚÇáã ÈÑ ÚÇÈÏ ãÇääÏ ÝÖیáÊ ãä ÈÑ Çییä ÊÑیä ÔãÇÓÊ).
«ÕÍیÍ ÇáÌÇãÚ ÇáÕÛیÑ» (4213)
ÇÒ Çیä ÌåÊ Úáã æ ÏÇäÔ ÈÑ ÚÈÇÏÊ ÈÑÊÑی ÏÇÏå ÔÏå ˜å ãäÇÝÚ Úáã ÔÇãá ÚÇáã æÏیÑÇä äیÒ ãی ÔæÏ¡ æ ãäÇÝÚ ÚÈÇÏÊ ãäÍÕÑ Èå ÎæÏÚÈÇÏÊ ÐÇÑ ÇÓÊ. æ Èå ÚÈÇÑÊ ÏیÑ ÎیÑ æ ÏÓÊÇæÑÏ ÚÈÇÏÊ ÊäåÇ ãÊÚáÞ Èå ÚÈÇÏÊ ˜ääÏå æ ãäÇÝÚ Úáã ÝÑǐیÑ æ åãÇäی ÇÓÊ.( ÈѐÑÝÊå ÇÒ ÈíÏÇÑí ÇÓáÇãí )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И