ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ãæáÇäÇ ßíÓÊ¿

äÇãÔ ãÍãÏ æáÞÈÔ ÌáÇá ÇáÏíä ÇÓÊ. ÚäæÇä åÇی ÎÏÇæäϐÇÑ æãæáÇäÇ äíÒ Èå Çæ äÓÈÊ ÏÇÏå ÔÏå æãæáæی ÏÑ ÞÑä åÇی ÈÚÏ ÏÑ ãæÑÏ Çæ Èå ˜ÇÑ ÑÝÊå ÇÓÊ.

ÏÑ ÔÔã ÑÈíÚ ÇáÃæá ÓÇá 604 åÌÑی ÞãÑی ÏÑ ÔåÑ ÈáÎ ãÊæáÏ ÔÏ. äíǘÇäÔ åãå ÇÒ ãÑÏã ÎÑÇÓÇä ÈæÏäÏ. ÎæÏ Çæ äíÒ ÈÇ Çíä˜å ÚãÑÔ ÏÑ Þæäíå ÐÔÊ¡åãæÇÑå ÇÒ ÎÑÇÓÇä íÇÏ ãí˜ÑÏ æÎÑÇÓÇäíÇä Âä ÒãÇä ÑÇ åãÔåÑی ãی ÎæÇäÏ.

ÏÑÔ¡ÈåÇ ÇáÏíä æáÏ äÇã ÏÇÔÊå æÈäÇã ÓáØÇä ÇáÚáãÇ ãáÞÈ ÈæÏ. æی ÏÑ ÈáÎ ãی ÒíÓÊ æÏÇÑÇی ãÇá æ ã˜ÇäÊ ÈæÏ ÏÑ ãíÇä ãÑÏã ÈáÎ Èå æáÏ ãÔåæÑ ÈæÏ. ÈåÇ æáÏ ãÑÏی ÎæÔ ÓÎä ÈæÏ æãÌÇáÓ æäÔÊ åÇ ÏÇíÑ ãí˜ÑÏ æãÑÏã ÈáÎ Èå æی ÇÑÇÏÇÊ ÈÓíÇÑ ÏÇÔÊ.

ÏæÑÇä ˜æϘی ÏÑ ÓÇíå ÏÑ:

ÈåÇ æáÏ Èíä ÓÇáåÇی 616- 418 åÌÑی ÞãÑی Èå ÞÕÏ  ÒíÇÑÊ ÎÇäå ÎÏÇ ÇÒ ÈáÎ ÈíÑæä ÂãÏ. ÈÑ ÓÑ ÑÇå ÏÑ äíÔǁæÑ ÈÇ ÝÑÒäÏ ÓíÒÏ塍åÇÑÏå ÓÇáå ÇÔ¡ÌáÇá ÇáÏíä ãÍãÏ Èå ÏíÏÇÑ ÚÇÑÝ æÔÇÚÑ äÓæÎÊå ÌÇä ¡ÔíÎ ÝÑíÏ ÇáÏíä ÚØÇÑ ÔÊÇÝÊ. ÌáÇá ÇáÏíä ãÍãÏ¡ÈäÇ Èå ÑæÇíÇÊی ÏÑ åÌÏå ÓÇáی ¡ÏÑ ÔåÑ áÇÑäÏå ¡Èå ÝÑãÇä ÏÑÔ ÈÇ æåÑ ÎÇÊæä ¡ÏÎÊÑ ÎæÇÌå áÇáÇی ÓãÑ ÞäÏی ÇÒÏæÇÌ ˜ÑÏ.

ÏæÑÇä ÌæÇäی:

ÏÑÔ Èå ÓÇá 628 ÏÑ ÐÔÊ æÌæÇä ÈíÓÊ æåÇÑ ÓÇáå Èå ÎæÇåÔ ãÑíÏÇä íÇ ÈäÇ Èå æÕíÊ ÏÑ¡ÏäÈÇáå ˜ÇÑ Çæ ÑÇ ÑÝÊ æÈå æÚÙ æÇÑÔÇÏ ÑÏÇÎÊ. ÏíÑی äÐÔÊ ˜å ÓíÏ ÈÑ åÇä ÇáÏíä ãÍÞÞ ÊÑãÐی Èå ÓÇá 629 åÜ  Þ Èå Ñæã ÂãÏ æÌáÇá ÇáÏíä ÇÒ ÊÚÇáíã æÇÑÔÇÏ Çæ ÈÑ ÎæÑ ÏÇÑ ÔÏ.

Èå ÊÔæíÞ åãíä ÈÑåÇä ÇáÏíä íÇ ÎæÏ Èå ÇäíÒå ÏÑæäی ÈæÏ ˜å ÈÑÇی ʘãíá ãÚáæãÇÊ ÇÒ Þæäíå Èå ÍáÈ ( ÓæÑíå) ÑåӁÇÑ ÔÏ.ÇÞÇãÊ Çæ ÏÑ ÍáÈ æÏãÔÞÑæی åã ÇÒ åÝÊ ÓÇá äÐÔÊ. Ó ÇÒ Âä Èå Þæäíå ÈÇÒ ÔÊ æÈå ÇÔÇÑÊ ÓíÏ ÈÑåÇä ÇáÏíä Èå ÑíÇÖÊ ÑÏÇÎÊ.

Ó ÇÒ ãѐ ÈÑåÇä ÇáÏíä ¡äÒÏí˜ 5 ÓÇá Èå ÊÏÑíÓ Úáæã Ïíäی ÑÏÇÎÊ æäÇäå äæÔÊå ÇäÏ ÊÇ 400 ÔǐÑÏ Èå ÍáÞå ÏÑÓ Çæ ÝÑÇåã ãی ÂãÏäÏ.

Ïی ÔíÎ ÈÇ ÑÇÛ åãی ÔÊ ÑÏ ÔåÑ

˜Ò Ïíæ æ ÏÏ ãáæáã æÇäÓÜÇäã ÂÑÒæÓÜÊ

ÜÝÊÜäÏ íÇÝÜÊ ãÜی äÜÔæÏ ÌÓÜÊå ãÜÇ

ÝÊ Âä˜å íÇÝÊ ãی äÔæÏ Âäã ÂÑÒæÓÊ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И