ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ÍÓä Ùä Èå ÏíÑÇä

ϘÊÑ íæÓÝ ÞÑÖÇæی

í˜ی ÇÒ ãÈÇÏی ãåã ÇÎáÇÞی ÏÑ ÈÑÎæÑÏ ˜ÇѐÐÑÇä æÏÚæÊ ÑÇä ÇÓáÇãی ÈÇ í˜Ï íÑ ÚÈÇÑÊ ÇÒ ÍÓä Ùä Èå ÏíÑÇä  æÈÑÏÇÔÊä Úíä˜ ÈÏ Èíäی ÇÒ Ñæی ÔãåÇی ÎæÏ äÓÈÊ Èå ÇÚãÇá ÂäÇä ãی ÈÇÔÏ æäÈÇíÏ ÇÎáÇÞ ãÓáãÇä äíä ÈÇÔÏ ˜å ÏÑ æÞÊ ãæÇÒäå ˜ÑÏä ÇÚãÇá ÏíÑÇä æãæÖڐíÑíåÇی ÔÇä åãíÔå ÂäÇä ÑÇ ãÊåã æ˜ÇÑ ÎæÏ ÑÇ ÊæÌíå ˜äÏ ÒíÑÇ ÎÏÇæäÏ ãÇ ÑÇ ÇÒ ÈÑÇÆÊ ÌÓÊä æÊÈÑÆå äÝÓ ÎæÏ äåی ˜ÑÏå ÇÓÊ. {åõæó ÃóÚúáóãõ Èößõãú ÅöÐú ÃóäÔóÃóßõã ãøöäó ÇáúÃóÑúÖö æóÅöÐú ÃóäÊõãú ÃóÌöäøóÉñ Ýöí ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú ÝóáóÇ ÊõÒóßøõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö ÇÊøóÞóì}[ÇáäÌã : 32]: ÎÏÇæäÏ ÇÒ åãÇä ÒãÇä ˜å ÔãÇ ÑÇ ÇÒ Òãíä ÂÝÑíÏå ÇÓÊ¡æÇÒ Âä ÑæÒ ˜å ÔãÇ Èå ÕæÑÊ ÌäíäåÇی äǍíÒی ÏÑ ÏÑæä Ô˜ãåÇی ãÇÏÑÇäÊÇä ÈæÏå ÇíÏ¡ÇÒ ÔãÇ Èå ÎæÈی Çå ÈæÏå ÇÓÊ æåÓÊ. Ó ÇÒ Ç˜ ÈæÏä ÎæÏ ÓÎä ãæÆíÏ¡ÒíÑÇ ˜å Çæ ÑåíҐÇÑÇä ÑÇ ÈåÊÑ ãی ÔäÇÓÏ.

ÏÑ ÓÑ ÒäÔ íåæÏíåÇ ˜å äÝÓ ÎæÏ ÑÇ ÊÈÑÆå ãی ˜ÑÏäÏ æãی ÝÊäÏ ãÇ ÝÑÒäÏÇä ÎÏÇ æÏæÓÊÇä Çæ åÓÊí㠍äíä ãی ÝÑãÇíÏ:{ Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó íõÒóßøõæäó ÃóäÝõÓóåõãú Èóáö Çááøåõ íõÒóßøöí ãóä íóÔóÇÁõ æóáÇó íõÙúáóãõæäó ÝóÊöíáÇð}[ÇáäÓÇÁ : 49]: ÂíÇ Èå ˜ÓÇäی ˜å ÎæíÔÊä ÑÇ Ç˜ ãی ÔãÇÑäÏ ääÑíÓÊå Çی Èá˜å ÎÏÇ åÑ ˜å ÑÇ ÈÎæÇåÏ Ç˜ ãی ÏÇÑÏ.

äÇä˜å íÔíäíÇä ÝÊå ÇäÏ: ãÄãä ÏÑ ãÍÇÓÈå äÝÓ ÎæÏ ÈÇíÏ ÇÒ ÓáØÇä ÓÊãÑ æÔÑí˜ ÂÒãäÏ ÈÑ ÎæÏ ÓÎʐíÑ ÊÑ ÈÇÔÏ. ãÄãä åãíÔå äÝÓ ÎæÏ ÑÇ ãÊåã ãی ˜äÏ æÊÓáíã Âä äãی ÔæÏ æÎØÇåÇی Âä ÑÇ ÊÈÑÆå æÊæÌíå äãی ˜äÏ æåãíÔå ÏÑ ãÞÇÈá ÚÙãÊ ÎÏÇ ÇÚãÇá ÎæÏ ÑÇ ÇäϘ ÔãÑÏå æÏÑ ÇÏÇی  ÍÞæÞ ÎÏÇæäÏ ÎæÏ ÑÇ ãÞÕÑ ãی ÏÇäÏ. ãÄãä åãíÔå ãÔÛæá ÇÚãÇá ÎíÑ æÇØÇÚÊ ÎÏÇ æíÇãÈÑ ÇæÓÊ æãی æíÏ : ãی ÊÑÓã ˜å ÎÏÇ Çíä ÇÚãÇáã ÑÇ ÞÈæá ä˜äÏ ÒíÑÇ ÎÏÇæäÏ ÂäÑÇ ÇÒ Çåá ÊÞæی ÞÈæá ãی ˜äÏ æå ãی ÏÇäã ˜å ãä ÇÒ ÂäåÇ åÓÊã¿!

ÇãÇ åãíÔå ˜ÇÑÈäϐÇä ÎÏÇ æÈÑÇÏÑÇä Ïíäی æÏÚæʐÑÇä åã ãÓíÑ ÎæÏ ÑÇ ÊæÌíå ãäØÞی ãی ˜äÏ æʘÑÇÑ ˜ääÏå ÔÚÇÑ ÓáÝ ÕÇáÍ ÇÓÊ ˜å ãی ÝÊäÏ: ÈÑÇی ÈÑÇÏÑ ÏíäíãÇä ÇÒ í˜ ÊÇ åÝÊÇÏ ÚÐÑ Ð˜Ñ ãی ˜äíã æÓÓ ãی æííã: ÔÇíÏ ÚÐÑ ÏíÑی åã ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ æãÇ ÇÒ Âä Èی ÎÈÑ ÈÇÔíã! ÍÓä Ùä äÓÈÊ Èå ÎÏÇ æÈäϐÇä ÎÏÇ ÇÒ ÈÒѐÊÑíä ÔÚÈå åÇی ÇíãÇä æÏÑ ãÞÇÈá ÓæÁ Ùä äÓÈÊ Èå ÎÏÇ æÈäϐÇä ÎÏÇ ÇÒ ÔÚÈå åÇی ÖÚíÝ ÇíãÇä ÇÓÊ.

ÓæÁ Ùä í˜ی ÇÒ ÎÕáÊåÇی ÈÏی ÇÓÊ ˜å ÞÑÂä æÓäÊ ãÓáãÇäÇä ÑÇ ÇÒ Âä ÈÑ ÍÐÑ ÏÇÔÊå ÇäÏ æÏÑ ÇÓáÇã ÇÕá æÇÓÇÓ ÈÑ Çíä ÇÓÊ ˜å ãÓáãÇä ÑÇ ÈÑ  ÕÇáÍ ÈæÏä Íãá ˜äíÏ æÌÒ ÎíÑ ãÇä ÏíÑی ÈÑ Âä äÏÇÔÊå ÈÇÔÏ æÈäÇÈÑ ÛÇáÈ ÈæÏä ÌÇäÈ ÎíÑ ÈÑ ÌÇäÈ ÔÑ¡ÇÚãÇá Çæ ÑÇ åãíÔå ÈÑ æÌå äí˜æ Íãá ˜äíÏ¡ ÎÏÇæäÏ ãی ÝÑãÇíÏ: {íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÇÌúÊóäöÈõæÇ ßóËöíÑÇð ãøöäó ÇáÙøóäøö Åöäøó ÈóÚúÖó ÇáÙøóäøö ÅöËúãñ æ} [ÇáÍÌÑÇÊ : 12]: Çی ˜ÓÇäی ˜å ÇíãÇä ÂæÑÏå ÇíÏ ÇÒ ÈÓíÇÑی ÇÒ ãÇäåÇ ÈÑåíÒíÏ. ÒíÑÇ ÈÑÎی ÇÒ ãÇäåÇ äÇå ÇÓÊ. íÇãÈÑ ÎÏÇ Õáی Çááå Úáíå æÓáã åã ãی ÝÑãÇíÏ :« ÅöíøóÇßõãú æóÇáÙøóäøó ÝóÅöäøó ÇáÙøóäøó ÃóßúÐóÈõ ÇáúÍóÏöíËö» íÚäی ÎæÏ ÑÇ ÇÒ ãÇä ÈÑ ÍÐÑ ÏÇÑíÏ ÒíÑÇ ãÇä ÏÑ æÛÊÑíä æÈÏÊÑíä ÓÎä ÇÓÊ ( æãäÙæÑ ÇÒ Âä ÓæÁ Ùäی ÇÓÊ ˜å ÏÑ Âä Ïáíá ÞØÚی äÈÇÔÏ).

 [ ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑی¡ÑÞã ÇáÍÏíË¡5143] ÇÈ Ïæã ¡ 1999ã¡  ÏÇÑ ÇáÓáÇã ÑíÇÖ¡ÓÚæÏی.

ÇÓÇÓ ÈÑ Çíä ÇÓÊ ˜å åÑ ãÓáãÇäی åѐÇå äÓÈÊ Èå ÈÑÇÏÑ Ïíäی ÎæÏ åÑ äæÚ ÔÑ æÈÏی ÑÇ ÔäíÏ ÏÑ äÝÓ æÞáÈ ÎæÏ åí ÊÕæÑ ÈÏی Èå æی äÓÈÊ äÏåÏ æÌÒ ÎíÑ ãÇäی Èå Çæ äÈÑÏ. äÇä ˜å ÎÏÇæäÏ ÏÑ ÏäÈÇáå ÈÍË Çݘ ãی ÝÑãÇíÏ:{ óáæúáóÇ ÅöÐú ÓóãöÚúÊõãõæåõ Ùóäøó ÇáúãõÄúãöäõæäó æóÇáúãõÄúãöäóÇÊõ ÈöÃóäÝõÓöåöãú ÎóíúÑÇð æóÞóÇáõæÇ åóÐóÇ ÅöÝúßñ ãøõÈöíäñ}[ÇáäæÑ : 12]: ÑÇ åäÇãی ˜å Çíä ÊåãÊ ÑÇ ÔäíÏíÏ ãÑÏÇä æÒäÇä ãÄãä äÓÈÊ Èå ÎæÏ ãÇä äí˜ ÈæÏä æÇ˜ی æÇ˜ ÏÇãäی ÑÇ äíäÏ íÔíÏäÏ æäÝÊäÏ Çíä ÊåãÊ ÈÒѐ æÂÔ˜ÇÑ ÇÓÊ¿

ÏÑ ÍÏíË ÖÚíÝی Èå ÑæÇíÊ ØÈÑÇäی äÞá ÔÏå ˜å åí ˜Óی ÇÒ ÓæÁ Ùä ãÕæä äíÓÊ ˜å ÊæÓØ ÑæÇíÊ ÈÎÇÑی ÊÞæíÊ ãی ÔæÏ. ÏÑ ˜ÊÇÈ ÈÎÇÑی ÑæÇíÊ ÔÏå: Ïæ Êä ÇÒ íÇÑÇä íÇãÈÑ ÏÑ ÍÇá ÇÚʘÇÝ ÈæÏäÏ æíÇãÑ ÑÇ ÏíÏäÏ ˜å ÈÇ Òäی ÏÑ ÍÇá ÕÍÈÊ ˜ÑÏä ÇÓÊ æÈå ÓÑÚÊ Èå íÇãÈÑ ÎíÑå ÔÏäÏ. æÝæÑÇð íÇãÈÑ ÎÏÇ Õáی Çááå Úáíå æÓáã ÝÑãæÏ:«Úóáóì ÑöÓúáößõãóÇ ÅöäøóåóÇ ÕóÝöíøóÉõ ÈäÊõ Íõíóíøò ÝóÞóÇáÇ: ÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö íóÇ ÑóÓõæáó Çááøóåö¡ ÝóÞóÇáó:Åöäøó ÇáÔøóíúØóÇäó íóÌúÑöí ãöäö ÇÈúäö ÂÏóãó ãóÌúÑóì ÇáÏøóãö¡ æóÅöäøöí ÎóÔöíÊõ Ãóäú íõÞúÐóÝó Ýöí ÞõáõæÈößõãóÇ ÔóíúÆðÇ Ãóæú ÞóÇáó:ÔóÑøðÇ»ÚÌáå ä˜äíÏ Çíä ÕÝíå ÈäÊ Íõíóíøò(åãÓÑÔ) ÇÓÊ! ÝÊäÏ: Çی íÇãÈÑ ÎÏÇ Õáی Çááå Úáíå æÓáã ÂíÇ ãÇ ÌÒ ÎíÑ ãÇä ÏíÑی Èå Êæ ÈÈÑíã¿ íÇãÈÑ ÝÑãæÏ: ÔíØÇä ( ãÇääÏ Îæä) ÏÑ ãÌÇÑی Îæä Èäی ÂÏã ÌÇÑی ãی ÔæÏ ÊÑÓíÏã ÔÑی ÑÇ ÏÑ Ïá ÔãÇ ÈíݘäÏ.

 [ÇáãÚÌã ÇáÂæÓØ ááØÈÑÇäی¡ ÑÞãÇáÍÏíË : 19679¡ æÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑی¡ÑÞã ÇáÍÏíË:2038].

ÈåÑ ÍÇá ÇÑ å ÓæÁ Ùä íÒی ÇÓÊ ˜å ˜ãÊÑ ˜Óی ÇÒ Âä ÏÑ ÇãÇä ãی ãÇäÏ ÇãÇ ÈÑ åÑ ãÓáãÇä ÏÚæʐÑی áÇÒã ÇÓÊ ÏÑ ÓæÁ Ùä ÈÑÏä Èå ãÓáãÇä ÊÓáíã æÓæÓå åÇی ÔíÇØíä äÔæÏ. Èá˜å ãÓáãÇä ÈÇíÏ åãíÔå Èå ÌÇی ˜ä̘Çæی æÌÓÊÌæی ÏÑ áÛÒÔ æÚíæÈ ÈÑÇÏÑÇä Ïíäی ÎæÏ ÚíæÈ  ÂäåÇ ÑÇ ãÎÝی ÑÏÇäÏ æÏÑ ÇÔÊÈÇåÇ ÊÔÇä ÈÑÇی ÂäåÇ ãáÊãÓ Èå ÚÐÑ ÔæÏ.

åãÇäÇ ãÈÛæÖÊÑíä ãÑÏã äÒÏ íÇãÈÑ ÎÏÇ Õáی Çááå Úáíå æÓáã æÏæÑ ÊÑíä ÂäåÇ ÇÒ ãÍÖÑ íÇãÈÑ ÏÑ ÑæÒ  ÞíÇãÊ ˜ÓÇäی åÓÊäÏ ˜å Èå ÍÑíã áÛÒÔåÇ ÊÌÇæÒ ˜ääÏ æÈÇÚË ÂÈÑæÑíÒی ÏíÑÇä ÔæäÏ.

åÑ Çå ÇÒ ãÓáãÇäی ˜ÇÑی ÕÇÏÑ ÔÏ ˜å ÏÑ ÕÏ ÇÍÊãÇá ÎíÑ æÈíÓÊ ÏÑ ÕÏ ÇÍÊãÇá ÔÑ ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ ÔÇíÓÊå ÇÓÊ Çíä ˜ÇÑ Èå æÌå ÎíÑ ãã˜ä æÇÍÊãÇáی Íãá ÔæÏ æÇÑ ÍÊی ÇÍÊãÇá í˜ æÌå ÎíÑ åã ÏÑ Âä ˜ÇÑ äÈæÏ ÊÃãá ȘäÏ æÚÌæáÇäå ÏíÑÇä ÑÇ ãÊåã ä˜äÏ å ÈÓÇ ÏÑ ÂíäÏå äí˜ی æÈÏی Âä ˜ÇÑ æÞÕÏ ÇäÌÇã ÏåäÏå ãÚáæã ÔæÏ.

å äí˜æ ÇÓÊ ÔÚÑ ÔÇÚÑ ÏÑ Çíä ÈÇÑå:

ÊÃä æáÇ ÊÚÌá Èáæ㘠ÕÇÍÈÇð         áÚá áå ÚÐÑÇð æÃäÊ Êáæã¿

ÂÑÇã ÈÇÔ æÈÇ ÚÌáå ÑÝÞíÊ ÑÇ ãæÑÏ ÓÑÒäÔ ÞÑÇÑ ãÏå ÔÇíÏ ÚÐÑی ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ æÊæ Èå äÇÍÞ Çæ ÑÇ ÓÑÒäÔ ˜äی!

[ÃÈæ ÚÈíÏ ÇáÈßÑí¡ ÝÕá ÇáãÞÇá Ýí ÔÑÍ ßÊÇÈ ÇáÃãËÇá¡ ÇÈ Çæá ¡ ãÄÓÓÉ ÇáÑÓÇáÉ¡ 1971ã¡ ÈíÑæÊ- áÈäÇä].

ÇÒ Ìãáå íÒåÇíی ˜å ÑåíÒ ÇÒ ÂäåÇ áÇÒã æÖÑæÑی ÇÓÊ ãÊåã ˜ÑÏä äíÊ ÏíÑÇä æÞÖÇæÊ ÏÑ ÈÇÑå ÓÑíÇÊ æÌÑíÇäÇÊ ÏÑæäی ÂäåÇ ãی ÈÇÔÏ ÒíÑÇ ÏÇÎá ÔÏä ÏÑ Çíä ãÓÇÆá ÝÞØ ˜ÇÑ ÎÏÇÓÊ ˜å åí íÒ ãÎÝی ÈÑ æی æÔíÏå äãی ãÇäÏ æåí íÒ å ÓÑی ÈÇÔÏ íÇ ÂÔ˜ÇÑ ÇÒ æی äåÇä äíÓÊ.

Çíä æäå ÇÏÈ æÝÑåä ÔÇíÇä Âä ÇÓÊ ˜å åÑ ãÓáãÇäی ÎæÏ ÑÇ Èå Âä ãÒíä ˜äÏ¡Ó ãÓáãÇäی ˜å Èå ÎÇØÑ ÇÓáÇã æÈÑÇی ÍÝÙ Ïíä ÏÑ ÍÇá ãÌÇåÏÊ ÇÓÊ æãÑÏã ÑÇ Èå ÇÓáÇã ÏÚæÊ ãی ˜äÏ æÏÑ ÑÇå ÏÝÇÚ ÇÒ Âä ÌÇä ÎæÏ ÑÇ ÝÏÇ ãی ˜äÏ¡æäå ãی ÊæÇäÏ ÇÒ Çíä ÇÏÈ Èی ÈåÑå ÈÇÔÏ¿

Èå åãíä ÎÇØÑ ÇäÓÇä æÞÊی ÈÚÖی ÇÒ ÚÇãáíä ÇÓáÇã æÍÇãáíä ÏÚæÊ ÇÓáÇãی ÑÇ ãی ÈíäÏ ˜å ÈÚÖی ÏíÑ ÇÒ ÈÑÇÏÑÇä ÎæÏ ÑÇ Èå ÕæÑÊåÇی ãÎÊáÝ ãËá ÎÇÆä  íÇ ãÒÏæÑÈæÏä ãÊåã ãی ˜ääÏ ˜ÇãáÇ ÊÚÌÈ ãی ˜äÏ æÇÒ Âä ÑäÌ ãی ÈÑÏ. ÚÏå Çی ÑÇ ãÒÏæÑ ÛÑÈ æÚÏå ÏíÑ ÑÇ ÏÓÊ äÔÇäÏå ÔÑÞ ãی ÏÇääÏ æÈÇ íÑæی ÇÒ ãÇÏø íÑÇä æãáÍÏíä æÏÔãäÇä ÇÓáÇã ÈÑÇÏÑÇä ÎæÏ ÑÇ ÝÞØ Èå ÚáÊ Çíä˜å ÏÑ í˜ ÑÃی íÊ í˜ ãæÖڐíÑی ÈÇ ÂäåÇ ÇÎÊáÇÝ ÏÇÑäÏ íÇ Èå ÚáÊ Çíä˜å ÂäÇä ÈÑÇی ˜ÇÑ Ïíäی ÇÒ  æÓíáå Çی ÇÓÊÝÇÏå ãی ˜ääÏ ˜å ÇíäÇä ÂäÑÇ ÞÈæá äÏÇÑäÏ¡ãæÑÏ ÊåãÊ ÞÑÇÑ ãی ÏåäÏ. ÏÑ æÇÞÚ Çíä æäå ÏíϐÇå æ  ÇÎáÇÞ ÈÑÇی ˜Óی ˜å ÇÒ ˜ÊÇÈ ÎÏÇ æÓäÊ íÇãÈÑ ÊÝÞå æÇåی ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ ÇÕáÇð ÌÇíÒ äíÓÊ.

ÏÇíÑå ÓíÇÓÊ ÔÑÚی ÏÇíÑå Çی ÓÊÑÏå ææ ÓíÚ¡æäÙÑíÇÊ ÏÑ Âä ãÊÝÇæÊ ÇÓÊ í˜ی ÏÑ Âä ÓÎʐíÑ æÊä äÙÑ¡æí˜ی ÏíÑ ÂÓÇäíÑ æÏÇÑÇی æÓÚÊ äÙÑ ÇÓÊ ÈæíŽå ˜å ÇݘÇÑ ãÑÏã ÏÑ ÈÑÂæÑÏ ãÝÇÓÏ æãÕÇáÍ ÏÑ æÑÇÁ í˜ íÒ ãÔÎÕ¡Èå ÔÏÊ ãÎÊáÝ ÇÓÊ.

ÔÇíÓÊå ÇÓÊ ÍÓä Ùä ÑÇ íÔ˜Ô ÑÏÇäíã æÏäÈÇá ãÇäåÇی ÈÏ äíÝÊíã ÒíÑÇ ãÇä ÈÏ íÒی ÇÒ ÍÞ ÑÇ ÈÑÂæÑÏå äãی ˜äÏ.

í˜ی ãÚÊÞÏ ÇÓÊ ÏÑ Çíä ãÑÍáå ÈÇíÏ ÏÑ ãÞÇÈá ÝÑãÇäÏå Ó˜æÊ ˜ÑÏ æÏíÑی ÈÑ Çíä ÚÞíÏå ÇÓÊ ˜å ÈÇíÏ ÏÑ ãÞÇÈáÔ ÇíÓÊÇÏ. í˜ی ãÚÊÞÏ ÇÓÊ ãÞÇÈáå ÈÇíÏ Èå Ôíæå ÇÝåÇã æÊÝåíã ÈÇÔÏ æÏíÑی ãی æíÏ ÈÇíÏ Èå ÑæÔ ÞæÊ æÇÑÏ Úãá ÔÏ.

 ÊãÇã Çíä äÙÑíÇÊ ÏÑ ÏÇíÑå æãíÏÇä ÇÌÊåÇÏ åÓÊäÏ æÏÑ Çíä ãæÑÏ ÊÌÇæÒ Èå ÍÑíã Ïíä æÇíãÇä íÇ ÊÞæی ÔÎÕی Èå åí Ôíæå ÌÇíÒ äíÓÊ æÇÑʘÇÈ Âä ÎØÑ äǘ ÇÓÊ æÇíä ÎØÑ æÞÊی ÔÏíÏ ãی ÑÏÏ ˜å íÑæÇä åæÇ æåæÓ æíÑæÇä Ùä æãÇä ÈÇ í˜ÏíÑ ÌãÚ ÔæäÏ äÇä ˜å ÎÏÇæäÏ ãÔјíä ÑÇ äíä ÓÑÒäÔ ãی ˜äÏ ˜å ÏäÈÇá åæÇ æåæÓ æãÇä ÇÝÊÇÏå ÇäÏ:{Åöä íóÊøóÈöÚõæäó ÅöáøóÇ ÇáÙøóäøó æóãóÇ Êóåúæóì ÇáúÃóäÝõÓõ æóáóÞóÏú ÌóÇÁåõã ãøöä ÑøóÈøöåöãõ ÇáúåõÏóì}[ÇáäÌã: 23]

( ÂäÇä) ÌÒ ãÇä æÂäå ˜å äÝÓ åÇíÔÇä ãíÎæÇåÏ íÑæی äãی ˜ääÏ ÏÑ ÍÇáí˜å ãÍÞÞÇð ÇÒ ÌÇäÈ ÑæÑϐÇÑ ÔÇä åÏÇíÊ æÑåäãæÏ ÈÑÇíÔÇä ÂãÏå ÇÓÊ.

{ æóãóäú ÃóÖóáøõ ãöãøóäö ÇÊøóÈóÚó åóæóÇåõ ÈöÛóíúÑö åõÏðì ãøöäó Çááøóåö .. }[ÇáÞÕÕ : 50]: å ˜Óی ãÑÇå ÊÑ æ ÓÑ ÔÊå ÊÑ ÇÒ Âä ˜Óی ÇÓÊ ˜å ÈÏæä ÑÇåäãÇÆی ÎÏÇæäÏ ÇÒ åæی æåæÓ ÎæÏ íÑæی ãی ˜äÏ ¿!

Èå åãíä ÎÇØÑ ÎÏÇæäÏ ÇäÈíÇ ÑÇ ÈÇ æÌæÏ ãÞÇãی ˜å äÒÏ ÎÏÇ ÏÇÑäÏ ÇÒ ÇÊÈÇÚ åæÇ åÔÏÇÑ ãی ÏåÏ äÇä ˜å äÓÈÊ Èå ÍÖÑÊ ÏÇææÏ Úáíå ÇáÓáÇã ãی ÝÑãÇíÏ:{íóÇ ÏóÇæõæÏõ ÅöäøóÇ ÌóÚóáúäóÇßó ÎóáöíÝóÉð Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóÇÍúßõã Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÈöÇáúÍóÞøö æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚö Çáúåóæóì ÝóíõÖöáøóßó Úóä ÓóÈöíáö Çááøóåö}[Õ : 26]: Çی ÏÇææÏ ! ãÇ Êæ ÑÇ ÏÑ Òãíä ÎáíÝå ÑÏÇäíÏíã Ó ÏÑ ãíÇä ãÑÏã Èå ÍÞ ÏÇæÑی ˜ä æÇÒ åæÇåÇی äÝÓ íÑæی ã˜ä ÒíÑÇ Êæ ÑÇ ÇÒ ÑÇå ÎÏÇ ãäÍÑÝ ãی ÓÇÒÏ.

ÏÑ í˜ی ÇÒ ÂíÇÊ ã˜ی äÓÈÊ Èå ÎÇÊã ÇáÇäÈíÇÁ ãی ÝÑãÇíÏ:{Ëõãøó ÌóÚóáúäóÇßó Úóáóì ÔóÑöíÚóÉò ãøöäó ÇáúÃóãúÑö ÝóÇÊøóÈöÚúåóÇ æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚú ÃóåúæóÇÁ ÇáøóÐöíäó áóÇ íóÚúáóãõæäó }[ÇáÌÇËíÉ : 18]: ÓÓ ãÇ Êæ ÑÇ Èå Âííä æÑÇå ÑæÔäی ÇÒ Ïíä ÞÑÇÑ ÏÇÏíã. Ó ÇÒ Çíä Âííä íÑæی ˜ä æÈÏíä ÑÇå ÑæÔä ÈÑæ æÇÒ åæÇ æåæÓåÇی ˜ÓÇäی íÑæی ã˜ä ˜å Çåی äÏÇÑäÏ.æÌæÏ ÇÎáÇÕ Èå ÎÇØÑ ÑÖÇی ÎÏÇ ãæÌÈ ÌãÚ ÔÏä ÇݘÇÑ æÇÊÍÇÏ ãÓáãÇäÇä ãی ÔæÏ ÇãÇ íÑæی ÇÒ åæÇ æåæÓ ãæÌÈ ÊÝÑÞ æÇÒ å㠁ÇÔíϐی ãی ÔæÏ. ÒíÑÇ ÍÞ í˜ی ÇÓÊ ÇãÇ ÚÏÏ åæی åÇی äÝÓÇäی Èå ÇäÏÇÒå ÊãÇã ÇäÓÇäåÇ ÇÓÊ. ÈíÔÊÑíä æÓíáå æÎØÑ äǘÊÑíä ÓÈÈ ˜å ÈÇÚË ÇÒ å㠁ÇÔϐی ãÑÏã æÊÈÏíá ÂäåÇ Èå ÑæååÇ æØæÇÆÝ ÔÏå å ÏÑ ÞÏíã æå ÏÑ ÍÇá ÍÇÖÑ åãÇä íÑæی ÇÒ åæÇ æåæÓ ÎæÏ íÇ ÇåæÇی ÏíÑÇä ÈæÏå ÇÓÊ.

ÈäÇÈÑÇíä ÍÞíÞÊ¡ÑæååÇíی ÑÇ ˜å ÇÒ ÕÑÇØ ãÓÊÞíã ãäÍÑÝ ÔÏå ÇäÏ Çåá " ÇåæÇÁ" äÇãíÏå ÇäÏ. ÒíÑÇ ÏÑ ÈÓíÇÑی ÇÒ ãæÇÞÚ í˜ ÇÎÊáÇÝ ÌÒÆی æÛíÑ ÑíÔå Çی æÛíÑ ÍÞíÞی ÑÇ ÂäÞÏÑ ÈÒѐ ˜ÑÏå æÏÑ Âä ÏãíÏå ÇäÏ ˜å ãæÌÈ ÝÊäå åÇ æÈáÇåÇی Óäíäی ÔÏå ÇÓÊ. ÇÒ ÎÏÇæäÏ ãی ÎæÇåã ÊÇ ãÇ ÑÇ ÇÒ íÑæی åæÇ æåæÓ æÊÝÑÞå ãÍÝæÙ ÑÏÇäÏ.

ϘÊÑ íæÓÝ ÞÑÖÇæی

ÈѐÑÏÇä: ÚãÑ ÞÇÏÑی

ی äæÔÊ åÇ:

ÈíÏÇÑی ÇÓáÇãی æÝÑåä ÇÎÊáÇÝ¡ãæáÝ íæÓÝ ÞÑÖÇæیºÈѐÑÏÇä: ÚãÑ ÞÇÏÑی¡Õ: 214.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И