ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
äÇåی Èå ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÏÑ ÇÏÈ ÇÑÓی

äæíÓäÏå:ÝÊÍ ãÍãÏ ÓÇãÚ

Âäå äÒÏ ãÓáãíä ÈÚäæÇä Úáã ÈáÇÛÊ ÎæÇäÏå ãی ÔæÏ(ãÚÇäی ¡ÈÏíÚ æ ÈíÇä) ÈíÔ ÇÒ åÑ íÒ ãÈÊäی ÈÑ ÇÓÇáíÈ ÞÑÂä ÈæÏå ÇÓÊ .äÇäå ÏÑ ÈÇÑå äÚæÊ ˜áÇã æ ÇæÕÇÝ ÈáÇÛÊ æ ÝÕÇÍÊ åãæÇÑå ÚÇáی ÊÑíä ÔæÇåÏ ÇÒ ÞÑÂä ÚÑÖå ãی ÔæÏ æ Çíä ä˜Êå ãæííÏ ÂäÓÊ ˜å ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÏÑ Ê˜æíä æ ÏÑ ÊÍæá äÞÏ ÇÏÈی ãÓáãíä ÈÓíÇÑ ÒíÇÏ ÈæÏå ÇÓÊ.  ÊÇËíÑ Âä ÏÑ ÇÐåÇä ÔÚÑÇ æ Çåá ÇÏÈ ÇÌÊäÇÈ äÇ ÐíÑ ÇÓÊ. ÔÚÑÇ ÇÑÓی ÒÈÇä ÇÒ åãÇä ÂÛÇÒ íÏÇíÔ ÔÚÑ ÇÑÓی- ÏÑی ÊÍÊ ÊÇËíÑ Âä ÈæÏå ÇäÏ.ÔÚÑÇ¡ ÇÏÈÇ æ ÏÇäÔãäÏÇä äå ÝÞØ ÇÒ ãÚäی æ ÞÕÕ Âä ÇÎÐ ˜ÑÏå ÇäÏ Èá˜å ÇÓÊÚÇÑÇÊ æ ãÌÇÒÇÊ Âä ÑÇäíÒ Èå ˜ÇÑ ÈÑÏå ÇäÏ.(33)

æä ÇÏÈíÇÊ ÑÊæی ÇÒ ÇäÚ˜ÇÓ ÊÇÑíÎ Úáãی¡ ÇÌÊãÇÚی æ ÓíÇÓی ÑæҐÇÑ ÎæíÔ ÇÓÊ¡ ÈäÇÈÑÇä¡ ÊÌÑÈå åÇ æ ÂÒãÇíÔåÇی ÔÚÑÇ Èå ÚÈÇÑå ÏíÑ¡ ÇáåÇã åÇی ÂäÇä ÊÍÊ ÊÇËíÑãÍíØ ÇÌÊãÇÚی ÒãÇä ãی ÈÇÔÏ. ÇÒ Ìãáå ÚØÇÑ ˜å ãÑÏ ãæãä æ ãÎáÕ ÑÇÓÊíä ÈæÏ ÂÇåی ˜Çãá Èå ÊÝÓíÑ ÞÑÂä ¡ÍÏíË æ ÞÕå åÇی ãÐåÈی ÏÇÔÊ. ãËäæی åÇی æی ˜å ãæÑÏ ÊÍÞíÞ ÇÓÊ¡ ãÔÍæä Èå ãÖÇãíä ÇÓÊ ˜å ÇÒ ÂíÇÊ ÞÑÂä æ íÇ ÇÍÇÏíË ÓэÔãå ÑÝÊå ÇÓÊ æ Çå Èå ÑæÇíÊ ÔÇÏÑ æÇä ÝÑæÒÇäÝÑ(34) ãÓÇíá ÝÞåی æ ãÖÇãíä ãÓÊÚÇÑÇÒ Úáã ˜áÇã ÏÑ ÔÚÑÔ íÏÇ ãی ÔæÏ. ÇáÈÊå ÚØÇÑ ÎÏÇ ÑÇ ãی ÑÓÊíÏ ÇãÇ äå ÑÓÊÔ ÒÇåÏÇäå Èá˜å ÚÇÔÞÇäå æ ÇÒ Ñæی ˜ãÇá ãÚÑÝÊ¡ ÚÔÞ Çáåی ÏÑ ÇÔÚÇÑÔ ÔæÑ æ ÛæÛÇ ãی ÂÝÑíäÏ¡ ÇÒ ÔæÞ æä ÏÑíÇ Èå ÌæÔ ãی ÂíÏ æ ãíæíÏ.

Ñ ÇÒ åÑ ÌÒæå ãä Ôãی ÔæÏ ÈÇÒ

äÈíäÏ ÌÒ ÊÑÇ ÏÑ ÑÏå ی ÑÇÒ

Èå åãíä ÊÑÊíÈ ÇÔÚÇÑ ãæáÇäÇ ÌáÇá ÇáÏíä ÈáÎی- Ñæãی Èå ãÖÇãíä ÂíÇÊ ÞÑÂä ˜Ñíã ÒíäÊ íÇÝÊå ÇÓÊ.

äå ˜ä ÐÑå ÐÑå ÔÊå æíÇä

ÈÍãÏÔ ÎØÈå ÊÓÈíÍ æíÇä

Òåی ÇäÚÇã æáØÝ ˜ÇÑ ÓÇÑی

˜å í˜ í˜ ÐÑå ÑÇ ÈÇ ÇæÓÊ ÑÇÒی

ÇÔÇÑå ÇÓÊ  ÈÑ Çíä Âíå: äÓÈÍ áå ÇáÓãæÇÊ..(åÝÊ ÂÓãÇä æی Òãíä æیåэå ÏÑ ÂäåÇÓÊ åãå Èå ÓÊÇíÔ æی Ð˜Ñ ÎÏÇ ãÔÛæáäÏ æی ãæÌæÏ äíÓÊ ÏÑ ÚÇáã ÌÒ Âä˜å ИÑÔ ÊÓÈíÍ æی ÓÊÇíÔ ÍÖÑÊ ÇæÓÊ æ áí˜ä ÔãÇ ÊÓÈíÍ ÂäåÇÑÇ äãی ÏÇäíÏ Çæ ÈÓíÇÑ ÈÑÏÈÇÑ æ ÂãÑÒäÏå (äÇåÎáÞ) ÇÓÊ.

ÊæÍíÏ æی Çæ äå Èäی ÂÏã ÇÓÊ æÈÓ

åÑ ÈáÈáی ˜å ÒãÒãå ÈÑ ÔÇÎÓÇÑ ˜ÑÏ

(ÓÚÏی)

ÒäÝÎ åæÑ ÝÑÏÇ ÌÇæÏÇäی

ÝÑæ ãíÑÏ ÑÇÛ  ÂÓãÇäی

ÇÒ æÞÇíÚ ÑæÒ ÞíÇãÊ ÏÑ ÞÑÂä ÂãÏå:  æ äÝÎ Ýی ÇáÕæÑ.

ãÑÏå ÑÇ ÇÒ ÒäÏå íÏÇ ÂæÑÏ

ÒäÏå ÇÒ ãÑÏå Èå ÕÍÑÇ ÂæÑÏ

äÇÙÑ ÈÑ Çíä Âíå ÇÓÊ: íÎÑÌ ÇáÍی ãä ÇáãíÊ æíÎÑÌ.

ãËäæی ÏÑ ÍÞíÞÊ í˜ ˜ÊÇÈ Í˜ãÊ¡ ÝáÓÝå æ ÇÎáÇÞ¡ ÐæÞ¡ ÍÇá¡ ÊÑÈíÊ æ Úáæã ÇÌÊãÇÚی ÇÓÊ(35 ) æ áÈÑíÒ ÇÒ ÇÓÑÇÑ ÍÞÇíÞ ÍíÇÊ ãی ÈÇÔÏ ˜å ÈÇ Òäϐی íÔ ãی ÑæÏ¡ ÏÑÓÊ ãËá ÇãæÇÌ ÏÑíÇ ˜å ÔÊ ÓÑ åãÏíÑ ãíÑÓäÏ æáی ÏÑ ãíÇä ÂäåÇ ÝÑÞ ÝÑÇæÇä æÌæÏ ÏÇÑÏ. ãËäæی äãæäå Çی ÇÓÊ ÇÒ Âäå ÏÑ ÞÑÂä˜Ñíã ÇÓÊ¡ ÒíÑÇ ÏÑ ÞÑÂä˜Ñíã åã ÇÒ ÈíÇä ÍÞ ÊÚÇáی æ ÍÞÇíÞ ãÚäæی ÇÓÊ. Âíå¡ Âíå Ç͘Çã ¡ Âíå ÇÔÇÑå Èå ÕÈÑ ÇÓÊ. Âíå ÏíÑ Èå ÎæÝ æÑÌÇ. Èå åÑ ÍÇá Âíå åÇ ãÑÊÈ æ ãÏæä äíÓÊäÏ. ˜ÊÇÈ ãËäæی ÔÑíÝ äíÒ Èå åãíä ˜íÝíÊ ÇÓÊ. Èå åãíä ÌåÊ ÈÇ åãå æÖæÍی ˜å ãæáÇäÇ ÏÑ ÇÝÇÏå ãËäæی ȘÇÑ ÈÑÏå ÇÓÊ¡ ÈíÔÊÑ ÇÈíÇÊ Âä ÇÒ äÙÑ Ýåã ÏÔæÇÑ ÇÓÊ.(36)

ãØÇÈÞ ÔãÇÑÔ ˜å ÞÇÖی ÊáãÐ ÍÓíä ÏÑ ãÑÂÊ ÇáãËäæی ˜ÑÏå æ ÏÑ åäÏæÓÊÇä Ç ÔÏå ÇÓÊ¡ ÏÑ ãËäæی ãÚäæی 745 ÍÏíË äÈæی ÊÝÓíÑ æ ÊæÖíÍ ÔÏå ÇÓÊ. 528 Âíå ÇÒ ÂíÇÊ ÞÑÂäی ÏÑ ãËäæی Èå ØÑíÞ ÇÔÇÑå æíÇ Èå ÊÕÑíÍ ãИæÑ ÇÓÊ ˜å ãæáÇäÇ ÂäåÇ ÑÇ ÔÑÍ æ ÊÝÓíÑ ˜ÑÏå ÇÓÊ.(37)

ãæáÇäÇ ãÇääÏ ÓäÇíی ˜å ÈØæÑ Öãäی¡ ÍÏíÞå "Çáåی äÇãå"ÎæÏ ÑÇ ÞÑÂä ÇÑÓی(38) ãی äÇãÏ æ åãæä ÏÇäÊå (ÔÇÚÑ ÇíÊÇáíÇíی) ˜å ˜ãÏی Çáåی ÎæÏÑÇ "˜ÊÇÈ ãÞÏÓ"(39) ãی ÎæÇäÏ¡ ãæáæی åã ÇËÑ ÎæÏ ÑÇ ÈÏæä ÎæÏ ÓÊÇíی ÏÑ ÏíÈǍå ÏÝÊÑ Óæã¡ ˜ÊÇÈ ãËäæی Çáåی(ÑÈÇäی) ÊáÞی ãی ˜äÏ.

ãæáÇäÇ ÏÑ ÏíÈÇÌå ÚÑÈی ÏÝÊÑ Çæá¡ ˜ÊÇÈ ãËäæی ÑÇ ÇÕæá¡ ÇÕæá¡ ÇÕæá Ïíä ÏÑ ˜ÔÝ ÇÓÑÇÑ¡ ÇÕæá æ íÞíä ãی ÎæÇäÏ æ ÂäÑÇ ÝÞå ǘÈÑ¡ ÔÑÍ ÇÒåÑ æÈÑåÇä ÇÙåÑ ÎÏÇæäÏ ãی ÔãÑÏ. ÂäÑÇ ÌäÇä ÌäÇä ãی ÎæÇäÏ¡ ÏÑ í˜ÌÇ ÂäÑÇ Èå ÑæÏ äíá ÊÔÈå ãی ˜äÏ ˜å ÂÈÔÎæÑ ÈÑÏ ÈÇÑÇä æ ÑæäϐÇä Èå ÍÞ ÇÓÊ¡ ÏÑ ÌÇی ÏíÑ ÂäÑÇ åÇÏی ÎáÞ ãی äÇãÏ æ ÂäÑÇ ÏÑ Úíä ÍÇá ÔÝÇ ÕÏæÑ æ ÌáÇÁ ÇÐåÇä æ ˜ÔÇÝ ÞÑÂä æÕÝ ãی ˜äÏ.

ÇãÇ äÇ ÝÊå äÈÇíÏ ÐÇÔÊ ˜ÓÇäí˜å ÎæÇÓÊå ÇäÏ ãËäæی ÑÇ ÇÒ ÑÇå ÚÑÝÇä ãÍی ÇáÏíä íÇ ÇÒ ØÑíÞ ÝáÓÝå íæäÇä ÈíÇä ˜ääÏ¡ ÇÔÊÈÇå ˜ÑÏå ÇäÏ¡ ÒíÑÇ ÈíÇä ãæáÇäÇ ÇÒ åÑ Ïæ ÌåÊ ÈÑ ˜äÇÑ æ ÈÇáÇÊÑ ÇÓÊ. äÇä˜å ÝÑãæÏå ÇäÏ" ÇáÞÑÂä íÝÓÑãÇ ÈÚÖå ÈÚÖÇð" íÚäی ÞÑÂä ÞÓãÊی¡ ÞÓãÊی ÏíÑ ÑÇ ÊÝÓíÑ ãی ˜äÏ. ÚáÊ åã ÇíäÓÊ ˜å ãÓÇíá ÏÑ ãËäæی ǐэå ãÑÊÈ äíÓÊ æáی ã˜ÑÑ Èå ÇÌãÇá ÊÝÓíÑ ÔÏå ÇÓÊ íÚäی ãæáÇäÇ ÈÑÍÓÈ ÇÓÊÚÏÇÏ ãÓÊãÚ Çåی ãØáÈی ÑÇ ÏÑ í˜ ÈíÊ ØÑÍ ÝÑãæÏå ÇÓÊ ÊÇ ä˜ÇÊی ÑÇ Èå ÎæÇääÏå æ ÔäæäÏå ÈÏåÏ æ Çæ ÑÇ ÈÑÇی ÊÍÞíÞ ãÓÇáå ÂãÇÏå ˜äÏ¡ ÈÚÏ ãÓÇíá ÏíÑ ÑÇ ÈÑÇی ÊÝää æ ÈÑÇی ÇÓÊíäÇÓ ÔäæäÏå æ ÎæÇääÏå ÏÑ Èíä ÂæÑÏå ÇÓÊ .ÇÔÚÇÑ ÓäÇíی¡ ÚØÇÑ æ ÈÎÕæÕ ÇÍíÇی Úáæã Ïíä ÇãÇã ÛÒÇáی¡ Çíå åÇی ÇÕáی Ý˜Ñ ãæáÇäÇÓÊ æ Ó ÇÒ Âä ÂËÇÑ ÓáØÇä ÇáÚáãÇ(ÏÑ ãæáÇäÇ)¡ ãÚÇÑÝ ÈÑåÇä ãÍÞÞ æ ãÞÇáÇÊ ÔãÓ ÊÈÑíÒ(40)

ÞÕå íæÓÝ æ ÒáíÎÇ ˜å Èå ÇÓÊäÇÏ ÎæÏ ÞÑÂä ÇÍÓä ÇáÞÕÕ äÇãíÏå ÔÏå¡ Èå äÙã ÒíÈÇ æ ÏáÒíÑ ÈæÓíáå ÚÈÏÇáÑÍãä ÌÇãی äÈÔÊå ÔÏå ˜å ÔÇå˜ÇÑ ÇÏÈíÇÊ ÇÓÊ. Èå åãíä ãäæÇá ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÑÇ ÏÑ ÂËÇÑ æ äÙã æ äËÑ ÓÇíÑ ÔÚÑÇ æ äæíÓäϐÇä ÞÏíã æ ãÚÇÕÑ ÏÑی æä ÚØÇÑ¡ ÓÚÏی¡ ÍÇÝÙ¡ ÈíÏá¡ Ïåáæی¡ ˜ÇÔÝی¡ ÇÞÈÇá áÇåæÑی¡ ÓäÇíی¡ ÎæÇÌå ÚÈÏÇááå ÇäÕÇÑی¡ ÎÇÞÇäی¡ äÇÕÑÎÓÑæ¡ ÇãÇã ÝÎÑ ÑÇÒی¡ÛÒÇáی¡ äÙÇãی¡ ÞÇÑی ÚÈÏÇááå¡ ÈíÊÇÈ¡ Îáíáی æیÕÏ åÇ Êä ÏíÑیÈå ˜ËÑÊ ãی ÊæÇä íÇÝÊ ˜å Èå äÍæå ÎÇÕ ÈÇÒÊÇÈ æÊÌáی íÇÝÊå ÇÓÊ. "ÚáÇæÊÇð ÞÑÂä ÛíÑ ÇÒ ãÞÇã ÎæÏ Èå ÚäæÇä ãÕÍÝ ãÐåÈی æ Ïíäی ÇÒ áÍÇÙ ÒÈÇäÔäÇÓی ÏÑ Çä˜ÔÇÝ ÒÈÇä ÚÑÈی äÞÔ ãÍæÑی ÏÇÔÊå æ ÇÓÇÓ Çä˜ÔÇÝ ÕÑÝ æ äÍæ æ áÛÇÊ ÂäÑÇ ÊÔ˜íá ãی ÏåÏ".(41)

ÇÒ ÝíÖ æ ÊÇËíÑ ˜áÇã Çááå æ˜ÊÇÈ ãÈíä¡ ÂËÑ ÑÇäÈåÇی ÏÑ ÇÏÈ ÇÑÓی æ ÚÑÝÇä æ ÊÕæÝ ÈæÌæÏ ÂãÏå ˜å ÊÇ ÌåÇä ÈÇÞíÓÊ¡ ãæÑÏ ÊÍÓíä Çåá ÐæÞ æ ÏÇäÔ ÞÑÇÑ ÏÇÔÊå æ Èå ÍíË Ôå˜ÇÑ Ñ ÝÑæÛ ÇÏÈ  ÈÇÞی ÎæÇåÏ ãÇäÏ.

ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÏÑ ÔÚÑ ãæáÇäÇ¡ ÈØæÑ ÞØÚ æÍÏ ÇÔÏ ãæÌæÏ ÇÓÊ. ãæáæی ͘íãی ÇÓÊ ÚÇÑÝ æ ÔÇÚÑی ÇÓÊ ÚÇáã ˜å ÏÑ Úáæã ÙÇåÑی æ ÈÇØäی íÇäå ÑæҐÇÑ ÎæÏ ÈæÏå ÇÓÊ æ ÊãÇã ÂËÇÑÔ ÂãæÒäÏå æ ÑåÔÇÓÊ. ÏÑ ãæÑÏ ÔÇä æÇáÇی Çæ ÏÑ ÚÑÝÇä æ ÇÏÈ åãíä äÔÇäå ÈÓ ÇÓÊ ˜å ÚÈÏÇáÑÍãä ÌÇãی ãËäæی ÇÔ ÑÇ ÇÒ ÍíË ÚãÞ ãÚÇäی Èå ÞÑÂä æ Ôíæå ÊÈáíÛی Çæ ÑÇ Èå ÑæÔ ÇäÈíÇ ãÇääÏ ˜ÑÏå ÇäÏ æ ÏÑ ÈÒѐÏÇÔÊ Çæ äíä ÓÑæÏå ÇÓÊ.(42)

Âä ÝÑíÏæä ÌåÇä ãÚäæی

ÈÓ ÈæÏ ÈÑåÇä ÐÇÊÔ ãËäæی

ãä å æíã æÕÝ Âä ÚÇáی ÌäÇÈ

äíÓÊ íÛãÈÑ æáی ÏÇÑÏ ˜ÊÇÈ

Úáã æ ãÚÇÑÝ ÞÑÂäی ÈÑÇی Çåá Ïá åãæä ãÑ˜È ÇÓÊ ˜å ÇíÔÇä ÈÑÂä ÓæÇÑäÏ æÈå äíÑæی Âä Øی ØÑíÞ ãی ˜ääÏ¡ æ Çåá ÙÇåÑ æ ÏäíÇ ØáÈÇä ÑÇ åãäæä ÈÇÑ ÑÇä ÇÓÊ ˜å ÂäÇä ÑÇ Óäíä Ïá æ ãÛÑæÑ æÎæÏÈíä ãی ÓÇÒÏ.

æãÞÕæÏ ÍÇÝÙ ˜å ÝÊ:

ÚÔÞÊ ÑÓíÏ Èå ÝÑíÇÏ æÑ ÎæÏ ÈÓÇä ÍÇÝÙ

ÞÑÂä ÒÈÑ ÈÎæÇäی ÈÇ ÇÑÏå ÑæÇíÊ

 

Çíä ÇÓÊ ˜å ÍÊی ÇÑ ÞÑÂä ÑÇ ÇÒ ÍÝÙ ÈÇ ÇÑÏå ÑæÇíÊ ÝÑÇ ÎæÇäی æ ÇÒ ÚÔÞ ÍÞ ÎÇáی ÈÇÔ ¡ ÑÓʐÇÑ äÎæÇåی ÈæÏ¡ ãÑ Âä˜å ÚÔÞ Êæ ÑÇ ÏÑíÇÈÏ æ Èå ÝÑíÇÏ Êæ ÑÓÏ ÒíÑÇ:

Ñ äæÑ ÚÔÞ ÍÞ Èå Ïá æÌÇäÊ ÇæÝÊÏ¡

ÈÇááå ˜Ò ÂÝÊÇÈ ÝᘠÎæÈÊÑ Ôæی

(ÍÇÝÙ)

Ñå ãØÇáÚå Çíä ãæÖæÚ ˜å ÊǘÏÇã ÍÏæÏ ÔÚÑÇ æ ÇÏÈÇی ÇÑÓی- ÏÑی ÊÍÊ ÊÇËíÑ ÂíÇÊ ÞÑÂäی æ ÇÍÇÏíË äÈæی ÞÑÇÑ ÑÝÊå ÇäÏ ÇíÌÇÈ ãØÇáÚå æ ŽæåÔ ÌÏǐÇäå æ ÈíÔÊÑ ÑÇ ãی ˜äÏ¡ ÊÇåÑ ˜ÏÇã ÇÒ ÔÚÑÇ æ ÇÏÈÇ ÑÇ ÏÑ ÇÏæÇÑ ãÎÊáÝ ÇÏÈی æ ÊÇÑíÎی æ ÍÊی ÇÔÚÇÑ ÂäåÇ ÑÇ ØæÑ ÚáíÍÏå ãæÑÏ ÈÑÑÓی ÞÑÇÑ Ïåíã ˜å ÇÒ ÍæÕáå Çíä ãÞÇáå ÎÇÑÌ ÇÓÊ. ÈÇ Âäåã áÇÒã ÇÓÊ ÏÑ ÇíäÌÇ äÏ äãæäå ÇÒ ÂíÇÊ ÞÑÂäی æ ÈÇÒÊÇÈ Âä ÏÑ ÇÔÚÇÑ ÔÚÑÇی ÇÑÓی-ÏÑی ÊÐ˜Ñ ÏÇÏå ÔæÏ.

ÒÏæÏی äÈÏ ÎÖÑÇ ˜äÏ Çæ 

íåی äÑÓ ÈíäÇ ˜äÏ Çæ (43)

äÇÙÑ ÈÑ Çíä Âíå ÇÓÊ: Ëã ÇÓÊæÇ Çáی ÇáÓãÇ Á æåی ÏÎÇä (44)

æ ÂäÇå Èå ÎáÞÊ ÂÓãÇäåÇ ÊæÌå ˜Çãá ÝÑãæÏ ˜å ÂÓãÇäåÇ ÏæÏ ÈæÏ. 

Þá áæ˜Çä ÇáÈÍÑ¡ÈÎÔی ÇÒ Âíå 159 ÓæÑå ˜åÝ ÈÏíä ãÖãæä

(Çی ÑÓæá ãÇ ÙÇåÑ ÈíäÇä ˜æÊå äÙÑ ÑÇ) Ȑæی ˜å ǐÑÏÑíÇ ãÑ˜È ÔæÏ ÊÇ ˜áãÇÊ ÑæѐÇÑ ÊÑÇ ÈÑäÇÑäÏ Èی ãÇä ÂÈ ÏÑíÇ Èå ÇíÇä ÂíÏ æ ˜áãÇÊ ÑæÑϐÇÑ åãäÇä ÈÇÞی ãÇäÏ¡ åэäÏ ÏÑíÇی ÏíÑی ÑÇ äíÒ Èå ãÏÏ ÂæÑäÏ. 

äÙíÑ Çíä ãÖãæä ÏÑ ÓæÑå áÞãÇä Âíå 27 äíÒ ÈÇ ˜ãی ÊÝÇæÊ ÂãÏå ÇÓÊ æ ãæáÇäÇ Âíå ÇÎíÑÇáÒ˜Ñ ÑÇ ÏÑ ÈíÇä ÑÇå Èی äåÇíÊ ÚÔÞ æ ÙÑÝíÊ äÇãÊäÇåی Ïá ÚÇÑÝ ÏÑ ãËäæی ÂæÑÏå ÇÓÊ

åÝÊ ÏÑíÇ Ñ ÔæÏ ˜áی ãÏíÏ¡

äíÓÊ ãÑ ÇíÇä ÔÏä ÑÇ åí ÇãíÏ

ÈÇÛ æ ÈíÔå ÑÔæÏ í˜ÓÑ Þáã

Òíä ÓÎä åÑÒ äÑÏÏ åí ˜ã

Âä åãå ÍÈÑ æ Þáã ÝÇäی ÔæÏ¡

æíä ÍÏíË Èی ÚÏÏ ÈÇÞی ÈæÏ (45)

˜áãå "ÇáÓÊ" ãÎÝÝ ˜áãå ÇóáóÓÊõ Èå ãÚäی ÂíÇ ãä äíÓÊã¿"¡ ÇÒ Âíå 171 ÓæÑå ÇÚÑÇÝ ÇÎÐ ÔÏå ÇÓÊ¡ ãÖãæä Âíå äíä ÇÓÊ: (Çی ÑÓæá ãÇ¡ Èå íÇÏ ÂÑ) åäÇãی ÑÇ ˜å ÎÏÇی Êæ ÇÒ ÔÊ ÝÑÒäÏÇä ÂÏã ÐÑíÇÊ ÂäåÇ ÑÇ ÈѐÑÝÊ æ ÂäÇä ÑÇ ÈÑ ÎæÏ æÇå ÓÇÎÊ ˜å: ãä ÑæÑϐÇÑ ÔãÇ åÓÊã¿ åãå ÝÊäÏ: Èáی ¡ ãÇ Èå ÎÏÇíی Êæ æÇåی Ïåíã.

ÏÑ ÇÏÈ ÝÇÑÓی ÊјíÈÇÊی æä "ÑæÒ ÇáÓÊ"¡ "ÈÇãÏÇÏ ÇáÓÊ"¡ "ÔÑÇÈ ÇáÓÊ"¡ "ãÓÊ ÇáÓÊ"¡ ãåÏ ÇáÓÊ" æ äÙÇíÑ ÂäåÇ åãå ÇÔÇÑå Èå Çíä íãÇä Èäϐی æ ÑæÑϐÇÑی Èíä ÇäÓÇä æ ÎÏÇ ÇÓÊ.

ãÇ ãÓÊ ÇáÓÊíã Èå í˜ ÌÑÚå¡ æ ãäÕæÑ

ÇäÏíÔå æ ÑæÇی ÓÑö ÏÇÑ äÏÇÑíã

(ÔãÓ)

äãÇÒ ÔÇã ÞíÇãÊ Èå åæÔ ÈÇÒ ÂíÏ¡

˜Óی ˜å ÎæÑÏå ÈæÏ ÒÈÇãÏÇÏ ÇáÓÊ  

(ÓÚÏی)

ÎÑã Âä Ïá ˜å¡ åãæ ÍÇÝÙ

ÌÇãی Òãی ÇáÓÊ íÑÏ

(ÍÇÝØ)

ÂäÌÇ ˜å ÇáÓÊ ÂãÏ¡ ÇÑæÇÍ Èáی ÝÊäÏ¡

Çíä ãÐåÈ æ ãáÊåÇ ãی ÏÇä ˜å äÈæÏ ÂäÌÇ

(ÔãÓ)

æ æä Çíä íÇÏ ÂæÑی åãå ÑÇ ÏÑ "ÈÒã ÇáÓÊ"¡ åã˜íÔ  æÏÇÑÇی ÑæÑϐÇÑ æÇÍÏ ãی ˜äÏ¡ ÚÇÑÝÇä ÂäÑÇ" ÈÇÏå æÍÏÊ" ÝÊå ÇäÏ (46) 

Ïæ Âíå ÇÓÊ ÏÑ ÕÝÊ ÑæÒ ÞíÇãÊ¡ ÈÏíä ãÖãæä:

«ÇÐÇÇáÓãÇ  »ÑæÒí˜å ÂÓãÇä ԐÇÝÊå ÔæÏ( ÇäÔÞÇÞ¡ 1 ÓæÑå Úãå)

«ÇÐÇÒáÒáÊ ÇáÇÑÖ   » ÑæÒí˜å Òãíä¡ Èå ÓÎÊ ÊÑíä áÑÒå ÎæÏ Èå áÑÒå ÏÑÂíÏ (ÒáÒÇá¡1ÓæÑå Úãå)

ÑæÒی ÈíÇíÏ ˜å ÚÇáã ÕæÑÊ ÓÎÊ ÈáÑÒÏ æ Çíä ÏíæÇÑ åÇ ˜å ÂÝÊÇÈ æÍÏÊ ÑÇ ãʘËÑ ˜ÑÏå ÇäÏ ÝÑæ ÑíÒäÏ æ åãå í˜ äæÑ ÔæäÏ æ Èå ÇÕá ÎæÏ ÈÇÒ ÑÏäÏ æ Çíä ÇÝÊÑÇÞ ÏÑ ÚÇáã ãÇÏå Úíä ÇÌÊãÇÚ ÏÑ ÚÇáã ãÚäÇÓÊ.

ÈÇÒ ÔíÑی ÈÇ Ô˜Ñ ÂãíÎÊäÏ

ÚÇÔÞÇä ÈÇ í˜ÏíÑ ÂãíÎÊäÏ

Ñä ãÚÔæÞÇä æ Ñä ÚÇÔÞÇä

Ìãáå åãæ Óíã æ ÒÑ ÂãíÎÊäÏ

ÑæÒ æ ÔÈ ÑÇ ÇÒ ãíÇä ÈÑÏÇÔÊäÏ

ÂÝÊÇÈی ÈÇ ÞãÑ ÂãíÎÊäÏ

æä ÈåÇÑ ÓÑãÏøی ÍÞ ÑÓíÏ

ÔÇÎ ÎÔ˜ æÔÇÎ ÊÑ ÂãíÎÊäÏ

(ÏíæÇä ÔãÓ)

Çíä ãÖãæä ˜å ÍÞíÞÊ í˜ی ÇÓÊ æ ÊÚíäÇÊ ÚÇáã ˜ËÑÊ æä ÔíÔÓå åÇی ÑäÇÑä äæÑ ÓíÏ ÇÈÏíÊ ÑÇ Ê˜ËÑ ãی ˜ääÏ. ÏÑ í˜ی ÇÒ ÇÔÚÇÑ Ôíáی¡ ÔÇÚÑ ÑæÇäÊí˜ ÇäáíÓ ÏÑ ÞÑä äÒÏåã¡ Èå ÒíÈÇíی ÊãÇã ÂãÏå ÇÓÊ ˜å Èå ÚáÊ ãÔÇÈåÊ ÊÇã ÓÎä Çæ ÈÇ ÇÔÚÇÑ ÚÇÑÝÇä ÇÑÓی æ¡ ÊÑÌãå Çíä ÞØÚå ãäÙæã Ð˜Ñ ãی ÔæÏ.

Âä æåÑ íÇäå ÈÇÞی ÇÓÊ ÌÇæíÏÇäå

æíä Ìáæå åÇی ˜ËÑÊ ÈÑÎíÒÏ ÇÒ ãíÇäå

ÇäæÇÑ ÂÓãÇäåÇ ÑÎÔÇä ˜äÏ Òãíä ÑÇ

ÊÇ ÓÇíå åÇی ÙáãÊ ÈÑíÒÏ ÇÒ ÒãÇäå

äæÑ ÓíÏ ãÓÊی ÈÑ äÈÏ ÌåÇä ÊÇÝÊ

ÕÏ Ñä ÔÏ ÏíÏÇÑ ÒÇä æåÑ íÇäå(47)

«ÓíãÇ åã Ýی æÌæååã»(Âíå 29 ÓæÑå ÝÊÍ) ÏÑ ÇæÕáÝ íÇÑÇä ÑÓæá ˜å:

ÈÑ ÑÎÓÇÑ ÇíÔÇä ÂËÇÑ ÓÌæÏ (æ Ô˜æå Èäϐی) åæíÏÇÓÊ.

ãÊä æ ãÍÊæ æ ÊÝÓíÑ åÇی æäǐæä ÇÒ Çíä Âíå ÏÑ ÂËÇÑ ãæáÇäÇ æ ÏíÑ ÚÇÑÝÇä ÂãÏå ÇÓÊ:

ÍÞ æ "ÓíãÇ" ÑÇ ãÚÑÝ ÎæÇäÏå ÇÓÊ

Ôã ÚÇÑÝ Óæی ÓíãÇ ãÇäÏå ÇÓÊ

(ãËäæی)

åÓÊ ÓíãÇíی ÇíÔÇä ÇÒ ÓÌæÏ

˜ی ÈæÏ ÓÌÏå ÓíãÇ ÑÇ æÌæÏ

(ÚØÇÑ)

ҍÔãã áÚá ÑãÇäی æ ãی ÈÇÑäÏ¡ ãی ÎäÏäÏ

ÒÑæíã ÑÇÒ äåÇäی æ ãی ÈíääÏ¡ ãی ÎæÇääÏ

(ÍÇÝÙ)

ÇÔ˜ Ôã ãä Èå ÓÑÎی ÈÑ ÈíÇÖ Ñæی ÒÑÏ

ÞÕå Ïá ãی äæíÓÏ¡ ÍÇÌÊ ÝÊÇÑ äíÓÊ

(ÓÚÏی)

ÝåÑÓÊ ãäÇÈÚ æãÇÎÐ:

 Ü ÞÑÂä˜Ñíã - ÓæÑå ÚáÞ: Âíå 1-5

Ü  ÊÝÓíÑ äãæäå¡ Ì 27¡ ÕÕ  152- 160

Ü åãÇä¡  Õ 391

Ü åãÇä¡ Ì 1 ¡ ÓæÑå ÈÞÑå¡ Õ  ãÞÏãå

Ü åãÇä

Ü áæäÏی Çá¡ ÇÓáÇã¡ ÞÑÂä Õ 24-25  

Ü åãÇä   

Ü åãÇä  

Ü ÔÑíÚÊی Úáی 1342  ¡ ÊÇÑíÎ ÔäÇÎÊ ÇÏíÇä Ì 15 ÇÎÇäå ÑÔÊå ÎÇäی¡ Õ 221  

Ü ÞÑÂä ãÌíÏ¡ ÓæÑå ÈÞÑå  Âíå 23 

Ü æÑÊ¡ ÌÇä Ïíæä¡ ÚÐÑ ÊÞÕíÑ Èå íԐÇå ãÍãÏ( Õ)  æÞÑÂä ¡ Õ 111 

Ü ÞÑÂä˜Ñíã ¡ ÓæÑå ÍÔÑ ¡ Âíå 16 

Ü æíáíãÒ ¡ ÇáÏä ÌÇä 0 1994 ¡ ÌåÇä ÇÓáÇã ¡ Ç ÇãÑí˜Ç¡ Õ 3 

Ü áÇíá ¡ ˜ÇÑá ÓÇÒãÇäåÇی ÇãÑÇØæÑی ÊãÏä ÇÓáÇã  ¡ Õ ãÞÏãå  

Ü ãÌãÚ ÇáÈíÇä¡ Ì 10 ¡ ÓæÑå ãÏËÑ 

Ü ÞãÔå Çی ¡ ÏǘÊÑ ÍÓíä ãÍی ÇáÏíä Çáåی¡ ( Õ ãÞÏãå)

Ü ÇӁÇÓíÊæ¡ ÌÇä áÇã¡1998 ¡ ÇÓáÇã- ÕÑÇØ ÇáãÓÊÞíã (Ç Óæã) ¡ÏÇäԐÇå ˜ÓÝæÑÏ Õ 19 

 Ü ÔãÇÑå 13 åãíä ÝåÑÓÊ 

Ü ÔÑíÚÊی Úáی 1362 ¡ ÊÇÑíÎ ÔäÇÎÊ ÇÏíÇä Ì 14ÇÎÇäå ÑÔÊå ÎÇäی¡ Õ 221  

Ü ÔãÇÑå 15 åãíä ÝåÑÓÊ

Ü ˜ÇÒÑæäی¡ ÏǘÊÑ ÓíÏ ÇÍãÏ ÍÓíäی¡ 1378 ÚÔÞ ÏÑ ãËäæی ãÚäæی åãÑÇå ÈÇ ŽæåÔ ÏÑ ÔÚÑ ÝÇÑÓی¡ ÇäÊÔÇÑÇÊ ÒæÇÑ¡ ÊåÑÇä Õ 120

Ü ÞÑÂä˜Ñíã ÓæÑå ÔãÓ¡ Âíå 8

Ü ÑæÇäÔäÇÓی ÏÑ ÎÏãÊ ÓíÇÓÊ ÕÕ 31- 32 

Ü ÞÑÂä˜Ñíã¡  ÓæÑå ÞíÇãå¡ Âíå 1 æ 2 

Ü ÞÑÂä ãÌíÏ ÓæÑå ãÇíÏå¡ Âíå 71 

Ü ÔãÇÑå 21 åãíä ÝåÑÓÊ

Ü ÒÑíä ˜æÈ¡ ÏǘÊÑ ÚÇáÍÓíä ¡1363 ¡ ÔÚÑ Èی ÝÑæÛ æ ÔÚÑ Èی äÞÇÈ¡ Ç ÎÇäå ÒíÈÇ Õ70-71

Ü ÔÑÍ æÇÍæÇá æäÞÏ æÊÍáíá ÔíÎ ÚØÇÑ¡ Õ 49   

Ü ˜ÇÒÑæäí¡ÏǘÊÑ ÓíÏ ÇÍãÏ ÍÓíäí¡ 1378 ÚÔÞ ÏÑãËäæی ãÚäæی åãÑÇå ÈÇ ŽæåÔ ÏÑ ÔÚÑ ÝÇÑÓí¡ ÇäÊÔÇÑÇÊ ÒæÇÑ¡ ÊåÑÇä Õ 120 

Ü  åãÇä Õ 117 

Ü  åãÇä Õ 118 

Ü ãÌãæÚå ãÞÇáÇÊ ÝÑæÒÇäÝÑ Õ 388  

Ü åãÇä 

Ü ãÇÎÐ ÔãÇÑå 25 åãíä ÝåÑÓÊ¡ Õ 118 

Ü ãÇÎÐ ÔãÇÑå 25 åãíä ÝåÑÓÊ¡ Õ 118  

Ü ãÇÎÐ ÔãÇÑå 25 åãíä ÝåÑÓÊ¡ Õ 118

Ü ÇÓÑÇÑ äÇãå Õ 192 

Ü ÞÑÂä˜Ñíã ÓæÑå ÝÕíáÊ Âíå 44 

www.Farad.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И