ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
ÏÇÓÊÇä ÞÇÈíá æ åÇÈíá

Êåíå ˜ääÏå: ÌáÇáی ÚÈÇÓ

ÞÇÈíá æ åÇÈíá ÝÑÒäÏÇä ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã ÈæÏäÏ. ÞÑÂä¡ ÓѐÐÔÊ ÂäåÇ æ äÏ æ ÇäÏÑÒåÇíì ÑÇ ßå ÏÑ ãÇÌÑÇì ÂäÇä æÌæÏ ÏÇÑÏ ÈíÇä ÝÑãæÏå ÊÇ ãÄãäÇä ÇÒ Âä ÈåÑåþãäÏ ÑÏäÏ.

ÞÇÈíá ÝÑÏì ÈæÏ ÏÇÑÇì ÔÎÕíÊì ÈíãÇѐæäå æ ÂãíÎÊå ÈÇ ÎáÞ æ Îæì äǁÓäÏ ßå ÎÕáÊþåÇì ÍÑÕ æ ØãÚ¡ äÇå æ ãÚÕíÊ æ Óсíì ÇÒ ÝÑãÇä ÍÞ¡ ÈÑ æÌæÏ Çæ ÍßãÝÑãÇ ÈæÏ¡ ÇãøÇ ÈÑÇÏÑÔ åÇÈíá ÔÎÕíÊì ÏÑÓÊßÇÑ æ ÑåíÒßÇÑ æ ÊÓáíã ÍÞ ÈæÏ. ãíÇä Çæ æ ÈÑÇÏÑÔ ÇÎÊáÇÝ æ ßÔãßÔ Èå æÌæÏ ÂãÏ. Çíä ÞÈíá ÇÎÊáÇÝÇÊ åãíÔå ÏÑ Øæá Òäϐì Èå ØæÑ ãßÑÑ ãíÇä ãÑÏã Èå æÌæÏ ãìþÂíÏ. ÇÎÊáÇÝ ÂäÇä ÏѐíÑì æ ßÔãßÔ Èíä ÍÞ æ ÈÇØá ÈæÏ ßå Èå ßÔÊå ÔÏä åÇÈíá Èå ÏÓÊ ÈÑÇÏÑÔ ÞÇÈíá ÇäÌÇãíÏ. ÏÑ ÇäíÒå ÈÑæÒ ßÔãßÔ æ äÒÇÚ ãíÇä ÂäåÇ Ïæ äÙÑíå æÌæÏ ÏÇÑÏ:

íßì Çíä ßå¡ åÇÈíá ÏÇÑÇì æÓÝäÏ æ ÞÇÈíá ãÒÑÚå þÏÇÑ ÈæÏ æ åÑ ßÏÇã íß ÞÑÈÇäì ÇäÌÇã ÏÇÏäÏ. åÇÈíá ÈåÊÑíä æÓÝäÏ áå ÎæÏ æ ÞÇÈíá äÇãÑÛæÈ þÊÑíä äÏã ãÒÑÚå ÎæíÔ ÑÇ ÈÑÇì ÞÑÈÇäì ÊÏÇÑß ÏíÏ. åÑ íß ÞÑÈÇäì ÎæÏ ÑÇ ÊÞÏíã Çáåì äãæÏäÏ. ÂÊÔì ÇÒ ÂÓãÇä ÝÑæÏ ÂãÏå æ ÞÑÈÇäì åÇÈíá ÑÇ ØÚãå ÎæíÔ ÓÇÎÊ æ ÞÑÈÇäì ÞÇÈíá ÑÇ ÑåÇ ßÑÏ. ÞÇÈíá ÏÑíÇÝÊ ßå ÎÏÇæäÏ ÞÑÈÇäì ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ ÐíÑÝÊå æ ÇÒ Çæ ÞÈæá äßÑÏå ÇÓÊ¡ ÇÒ Çíä Ñæ Èå æì ÍÓÏ æÑÒíÏ æ Çæ ÑÇ Èå ÞÊá ÑÓÇäÏ.

Ïæã Çíä ßå¡ äÞá ÔÏå ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã ÏÑ åÑãÑÍáå ÈÇÑÏÇÑì åãÓÑÔ ÏÇÑÇì Ïæ Þáæì ÓÑ æ ÏÎÊÑ ãìþÔÏ æ åÑ ÏÎÊÑì ÑÇ ßå ÇÒãÑÍáå Çæá Èå ÏäíÇ ÂãÏå ÈæÏ ÈÇ ÓÑì ßå ÏÑ ãÑÍáå Ïæã ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ¡ ÊÒæíÌ ãìþßÑÏ. ÏÑ ãÑÍáå äÎÓÊ ÞÇÈíá ÈÇ ÏÎÊÑì æ ÓÓ åÇÈíá äíÒ åãÑÇå ÎæÇåÑÔ ÒÇÏå ÔÏ. ÏÎÊÑì ßå ÈÇ ÞÇÈíá ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ ÈÓíÇÑ ÒíÈÇ ÈæÏ¡ æä ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã ÎæÇÓÊ Çæ ÑÇ Èå ÇÒÏæÇÌ åÇÈíá ÏÑ ÂæÑÏ¡ ÈÇ ãÎÇáÝÊö ÞÇÈíá ÑæÈåþÑæ ÔÏ. æì ÝÊ: ãä Èå ÇÒÏæÇÌ ÈÇ Çæ ÓÒÇæÇÑÊÑ ÇÒ åÇÈíá åÓÊã æ Çæ äÓÈÊ Èå ÎæÇåÑÔ ÓÒÇæÇÑÊÑ ÇÒ ÏíÑì ÇÓÊ æ Çíä ßÇÑ Èå ÏÓÊæÑ ÎÏÇ äÈæÏå æ äÙÑ ÎæÏ ÊæÓÊ. ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã  Èå ÂäåÇ ÝÑãæÏ: åÑ ßÏÇã ÇÒ ÔãÇ íß ÞÑÈÇäì Èå íԐÇå ÎÏÇ ÊÞÏíã ÏÇÑÏ æ ÞÑÈÇäì åÑ íß ÇÒ ÔãÇ ßå ÐíÑÝÊå ÔÏ¡ Çíä ÏÎÊÑ ÑÇ Èå ÇÒÏæÇÌ Çæ ÏÑÎæÇåã ÂæÑÏ æ ÎÏÇæäÏ¡ ÈÇ ÝÑæ ÝÑÓÊÇÏäö ÂÊÔì ÈÑ ÞÑÈÇäì åÇÈíá ßå Âä ÑÇ ØÚãå ÎæíÔ ÓÇÎÊ¡ ÞÑÈÇäì æì ÑÇ ÐíÑÝÊ æ ÞÇÈíá ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ Èå ÌåÊ ÍÓÇÏÊì ßå Èå Çæ ÏÇÔÊ Èå åáÇßÊ ÑÓÇäÏ. ÞÑÂä¡ Èå ÚÏ㠁ÐíÑÝÊå

æóÇÊúáõ Úóáóíúåöãú äóÈóÃó ÇÈúäóíú ÂÏóãó ÈöÇáúÍóÞøö ÅöÐú ÞóÑøóÈóÇ ÞõÑúÈóÇäÇð ÝóÊõÞõÈøöáó ãöä ÃóÍóÏöåöãóÇ æóáóãú íõÊóÞóÈøóáú ãöäó ÇáÂÎóÑö ÞóÇáó áóÃóÞúÊõáóäøóßó ÞóÇáó ÅöäøóãóÇ íóÊóÞóÈøóáõ Çááøåõ ãöäó ÇáúãõÊøóÞöíäó áóÆöä ÈóÓóØÊó Åöáóíøó íóÏóßó áöÊóÞúÊõáóäöí ãóÇ ÃóäóÇú ÈöÈóÇÓöØò íóÏöíó Åöáóíúßó áóÃóÞúÊõáóßó Åöäøöí ÃóÎóÇÝõ Çááøåó ÑóÈøó ÇáúÚóÇáóãöíäó [ÇáãÇÆÏÉ : 27 -28]

ãÇÌÑÇì ÝÑÒäÏÇä ÂÏã ÑÇÈå ÍÞíÞÊ ÈÑÇíÔÇä ÈÇҐæ ßå Âä Ïæ Èå æÓíáå ÞÑÈÇäì¡ ÊÞÑÈ ÌÓÊäÏ¡ ÇÒ íßì ÐíÑÝÊå æ ÇÒ ÏíÑì ãÞÈæá äíÝÊÇÏ. [ÞÇÈíá Èå ÈÑÇÏÑÔþ] ÝÊ: ÍÊãÇð Êæ ÑÇ ÎæÇåã ßÔÊ. [åÇÈíáþ] ÝÊ: ÎÏÇæäÏ ÞÑÈÇäì ÑåíÒßÇÑÇä ÑÇ ãìþÐíÑÏ¡ ÇÑ Êæ ÞÕÏ ßÔÊä ãÑÇ ÏÇÔÊå ÈÇÔì¡ ãä Èå ßÔÊä Êæ ÏÓÊ äãìþíÇÒ㺠ÒíÑÇ ãä ÇÒ ÎÏÇì ÌåÇäíÇä Èíã ÏÇÑã. ãä ãìþÎæÇå㠐äÇå ßÔÊä ãä æ äÇå ãÎÇáÝÊö Êæ¡ åÑ Ïæ Èå Êæ ÈÇҐÑÏÏ ÊÇ ÇÒ ÌåäãíÇä Ôæì¡ å Çíä ßå ÂÊÔ ÏæÒÎ ÇÏÇÔ ÓÊãßÇÑÇä ÇÓÊ. Ӂӡ åæÇì äÝÓ ÞÇÈíá Çæ ÑÇ Èå ßÔÊä ÈÑÇÏÑÔ ÊÑÛíÈ ßÑÏ¡ ÊÇ Çíä ßå Çæ ÑÇ Èå ÞÊá ÑÓÇäÏ. ÇÒ Çíä Ñæ¡ ÏÑ ÒãÑå ÒíÇäßÇÑÇä ÏÑ ÂãÏ.

ßáãå ÊÞæÇíì ßå ÏÑ ÍÇá ÓÎä ÝÊä åÇÈíá ÈÇ ÈÑÇÏÑÔ¡ ÈÑ ÒÈÇä æì ÌÇÑì ÔÊ¡ ÓÒÇæÇÑ ÈæÏ ßå ÞÕÏ æ ÇÑÇÏå ÔÑÇÑÊ æ ÊÈåßÇÑì ÑÇ ÏÑ æÌæÏ Çæ ÇÒ Èíä ÈÈÑÏ¡ æáì ÇÝÓæÓ ßå ÞÇÈíá¡ Çåá ÑåíÒßÇÑì æ ÝÑãÇäÈÑÏÇÑì äÈæÏ æ Èå åãíä Ïáíá ÎÏÇæäÏ ÞÑÈÇäì Çæ ÑÇ äÐíÑÝÊ æ ÍÓÏì ßå ÞáÈ Çæ ÑÇ ÝÑÇ ÑÝÊå ÈæÏ¡ ÊÕãíã Çæ ÑÇ ÏÑ ÈÇÑå ßÔÊä ÈÑÇÏÑÔ ÇÝÒæä ÓÇÎÊ.

Çßäæä ÈѐÑÏíã Èå ÓÎä ÎÏÇì ãÊÚÇá ßå ÍÇßì ÇÒ ÒÈÇä ÈÑÇÏÑ ãÙáæã ÇÓÊ: «áóÆöäú ÈóÓóØúÊó Åöáóìøó íóÏóßó áöÊóÞúÊõáóäöì ãÇ ÃóäÇ ÈöÈÇÓöØò íóÏöìó Åöáóíúßó áÃóÞúÊõáóßó Åöäøöì ÃóÎÇÝõ Çááøóåó ÑóÈøó ÇáÚÇáóãöíäó».

ÏÑ ÇíäþÌÇ Çßþ ØíäÊì åÇÈíá¡ ßå ÂãíÎÊå Èå ÊÞæÇ ÈæÏå æ ÎíÑÎæÇåì æ äíßì ÈÑ Âä ÍÇßã ÈæÏ¡ Èå ãÇ äÔÇä ãìþÏåÏ ßå æì ÈÏì ÑÇ ãÞÇÈáå Èå ãËá äãìþßÑϺ ÒíÑÇ ÞÊá æ ßÔÊÇÑ¡ ÈÇ ÕÝÇÊ æ ÎÕæÕíÇÊ æì ßå ÊÑÓ ÇÒ ÎÏÇì ÌåÇäíÇä ÏÇÔÊ¡ ÓÇҐÇÑ äÈæÏ. æ ßÓì ßå ÇÒ ÎÏÇ Èíã ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ¡ Èå ßÓì ÇÌÍÇÝ ÑæÇ äãìþÏÇÑÏ. ÊÑÓ æ Èíã ÇÒ ÎÏÇ ÈÒѐþÊÑíä ãÇäÚ ÇÒ ÇÑÊßÇÈ ÌÑã ÏÑ Òãíä ÇÓÊ. ÇÑ ãÑÈøíÇä æ ÎíÑÇäÏíÔÇä ì ÈÈÑäÏ æ ãÑÏã ÑÇ Èå ÇíãÇä Èå ÎÏÇ æ ÑÚÇíÊ Âä ÏÑ ßÑÏÇÑÔÇä æ Èíã ÇÒ äÇå ãÊæÌå ÓÇÒäÏ¡ Èå ÌÇãÚåþÇì íßþÇэå æ ÇíÏåþÂá ßå ÕáÍ æ ÕÝÇ ÈÑ Âä ÍÇßã ÇÓÊ¡ ÏÓÊ ÎæÇåäÏ íÇÝÊ¡ æáì ÞÇÈíá ßå ÔÑÇÑÊ¡ ÓÑÇÓÑ æÌæÏÔ ÑÇ ÝÑÇ ÑÝÊå ÈæÏ¡ Úãáö ÒÔÊö ÎæíÔ [ßÔÊä ÈÑÇÏÑ] ÑÇ Èå ÇÌÑÇ ÏÑ ÂæÑÏ:( ÝóØóæøóÚóÊú áóåõ äóÝúÓõåõ ÞóÊúáó ÃóÎöíåö ÝóÞóÊóáóåõ ÝóÃóÕúÈóÍó ãöäó ÇáÎÇÓöÑöíäó).

ÏÑ ÍÞíÞÊ¡ ÏѐíÑì æ ßÔãßÔ¡ ãíÇä åÇÈíá æ ÞÇÈíá äÈæÏ¡ Èáßå ãíÇä ÞÇÈíá æ äÝÓ ÓÑßÔ æ ÊÈåßÇÑ Çæ æ ÊãÇíáÇÊö ÔÑÇÑÊþÂãíÒ æ ÊÕãíãÇÊ áíÏ æì ÈæÏ. ÏÑ æÇÞÚ ãìþÈÇíÓÊ ÞÇÈíá ÈÇ ÇÓÊíáÇì ÈÑ Çíä ÊãÇíáÇÊ¡ ÂäåÇ ÑÇ ãåÇÑ äãæÏå æ ÇÒ ÈäÏ ÇÓÇÑÊ ÂäåÇ ÑåÇíì íÇÈÏ¡ æáì ÏÑ ÈÑÇÈÑ ÖÚÝ ÎæÏ æ ÓÑßÔì ÊãÇíáÇÊ äÝÓÇäì ÎæíÔ¡ ÚÇÌÒ æ ÏÑãÇäÏå ÔÏ æ ÊÈåßÇÑì Çæ Èå ßÔÊä ÈÑÇÏÑÔ ÇäÌÇãíÏ æ Çíä Úãá¡ ÎÔæäÊ ÂãíÒÊÑíä äæÚ ÍÓÏ ÈæÏ.

äÏö ßáÇÛ

ÒãÇäì ßå ÞÇÈíá ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ Èå ÞÊá ÑÓÇäÏ¡ Çæ ÑÇ ÑåÇ ÓÇÎÊ æ ãÊÍíøÑ ãÇäÏ æ äãìþÏÇäÓÊ ÈÇ Âä¡ å ßäÏ. ÎÏÇæäÏ Ïæ ßáÇÛ ÑÇ äíä ãÃãæÑíÊ ÏÇÏ ßå íßì ÇÒ ÂäåÇ ÏíÑì ÑÇ ÈßÔÏ æ ÈÇ ãäÞÇÑ æ ÇåÇíÔ ÇáåþÇì ÈÑÇì Âä ÈßäÏ æ ÓÓ Çæ ÑÇ ÏÑ Âä Çáå ÇÝßäóÏ. åäÇãì ßå ÞÇÈíá ãáÇÍÙå ßÑÏ¡ Âä ßáÇÛ æäå ßáÇÛ ÏíÑ ÑÇ ãÏÝæä ÓÇÎÊ¡ ÏáÔ Èå ÑÍã ÂãÏ æ ÏæÓÊ äÏÇÔÊ ÚÇØÝåþÇì ßãÊÑ ÇÒ Âä ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ¡ ÇÒ Çíä Ñæ ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ ÏÑ ÒíÑ ÎÇß äåÇä ÓÇÎÊ¡ ÍíÑÊ ÒÏå æ Ûãíä æ ÔíãÇä ÇÒ ßÑÏå ÎæíÔ  ÈÇ ÎæÏ ÝÊ: ÂíÇ ÔÇíÓÊå ÇÓÊ ßå ãä ÚÇØÝå æ ãåÑì ßãÊÑ ÇÒ Çíä ßáÇÛ ÏÇÔÊå ÈÇÔã! Çíä ÓÎä ÑÇ ÎÏÇæäÏ ÓÈÍÇä Çíä æäå ÈíÇä ÝÑãæÏå ÇÓÊ:( ÝóÈóÚóËó Çááøåõ ÛõÑóÇÈÇð íóÈúÍóËõ Ýöí ÇáÃóÑúÖö áöíõÑöíóåõ ßóíúÝó íõæóÇÑöí ÓóæúÁÉó ÃóÎöíåö ÞóÇáó íóÇ æóíúáóÊóÇ ÃóÚóÌóÒúÊõ Ãóäú Ãóßõæäó ãöËúáó åóÜÐóÇ ÇáúÛõÑóÇÈö ÝóÃõæóÇÑöíó ÓóæúÁÉó ÃóÎöí ÝóÃóÕúÈóÍó ãöäó ÇáäøóÇÏöãöíäó) [ÇáãÇÆÏÉ : 31]

Ó ÎÏÇ ßáÇÛì ÑÇ ÈÑÇäíÎÊ ßå Òãíä ÑÇ ãìþßÇæíÏ ÊÇ Èå Çæ äÔÇä ÏåÏ æäå ÌÓÏ ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ äåÇä ßäÏ [ÞÇÈíáþ] ÈÇ ÎæÏ ÝÊ: æÇì ÈÑ ãä¡ ÂíÇ ãä ÇÒ Çíä ßáÇÛ äÇÊæÇäþÊÑã¿ Ó ÌÓÏ ÈÑÇÏÑã ÑÇ ÏÑ ÎÇß äåÇä ãìþßäã. æ ÈÏíä ÓÇä¡ ÇÒ ßÇÑÎæíÔ ÔíãÇä ÔÊ.

ÝÊå ÔÏå ßå æÞÊì ÞÇÈíá ÈÑÇÏÑÔ ÑÇ ßÔÊ æ Âä ÑÇ ÑåÇ ßÑÏ¡ ÎÏÇæäÏ ßáÇÛì ÑÇ ãÃãæÑ ßÑÏ ßå ÎÇß ÈÑ ÈÏä åÇÈíá ÈÑíÒÏ. æÞÊì ÞÇÈíá ßå ÞÇÊá ÈæÏ ãáÇÍÙå ßÑÏ ÎÏÇæäÏ æäå Ó ÇÒ ãѐ åÇÈíá¡ Çæ ÑÇ ãæÑÏ ÇßÑÇã ÞÑÇÑ ÏÇÏ¡ ÍÓÑÊ ÎæÑÏ æ ÇÒ ßÇÑ ÎæÏ ÔíãÇä ÔÏ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И