ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
äßÊå åÇí ÇÚÏÇÏ ÞÑ ä

æÔå Çی ÇÒ ÇÓÑÇÑ ÚÏÏí ÓæÑå åÇí ÓÌÏå ÏÇÑ æÇÌÈ ÞÑÂä ͘íã

ÏÑ ÞÑÂä ßÑی㠁ÇäÒÏå Âیå æÌæÏ ÏÇÑÏ ßå Èå ÂäåÇ ÂیÇÊ ÓÌÏå ãیýæیäÏ Çیä ÂیÇÊ ÏÑ 14 ÓæÑå ÂãÏå ÇÓÊ (ÓæÑå ÍÌ Ïæ Âیå ÓÌÏå ........


ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

Çیä Ìãáå æ Âیå ÏÇÑÇی ی˜ äÙã ÊÑǘãی یÇ ÊÌãÚی ÈæÏå ˜å äÔÇäå Çی ÇÒ ˜á ÞÑÂä ãÌیÏ ........


ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÞÑÂä

Þõá áøóÆöäö ÇÌúÊóãóÚóÊö ÇáÅöäÓõ æóÇáúÌöäøõ Úóáóì Ãóä íóÃúÊõæÇú ÈöãöËúáö åóÜÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö áÇó íóÃúÊõæäó ÈöãöËúáöåö æóáóæú ßóÇäó ÈóÚúÖõåõãú áöÈóÚúÖò ÙóåöíÑÇð ........


ԐÝÊí åÇí ÓæÑå ÇÎáÇÕ

ÃÓÑÇÑÇíä ÓæÑå ÚÙí㠍íÓÊ ¿ æÂíÇ Èå ÒÈÇä ÇÚÏÇÏ ãí ÊæÇä ãÚÌÒå ÌÏíÏí ˜å ÚÙãÊ Çíä ÓæÑå ÑÇ ÇËÈÇÊ ˜äÏ ÇÑÇÆå ˜ÑÏ¿ ÏÑÇíä äæÔÊÇÑ ........


ÚÌÇÆÈ ÚÏÏí ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

ãÚÌÒå ÇÈÏí íÇãÈÑ Õáí Çááå Úáíå æÓáã ÇÈÚÇÏí æäǐæä ÏÇÑÏ ßå ÈÚÏ ÚÏÏí Âä ÏÑÚÕÑÍÇÖÑ- ßå ÓíØÑå ßãíÊ æÑíÇÖí ÑÇíí ÚáÇãÊ Âä ÇÓÊ - ÈíÔÊÑ ÎæÏäãÇíí ãí ßäÏ. ........


ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÍÑæÝ ÇÓã ÌáÇáå Çááå

ÂíÇÊí ßå ÇÒ ÐÇÊ Çááå ÊÚÇáì æÚáã æÚÙãÊ Çæ íÇÏ ßÑÏå ÈÓ ÝÑÇæÇä ¡ æßáãÇÊí ßå ÞÏÑÊ ÂÝÑíϐÇÑ æíßÊÇíí æ äÇãåÇí äíßÔ ÑÇÊæÕíÝ ãí ßääÏ å ÒíÈÇÓÊ ........


w ÇÓÎí ˜æÊÇå Èå ãäÊÞÏíä ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÏÑ ÞÑÂä ͘íã w Ýʐæíی ÂÑÇã ÏÑ ãæÑÏ ÔÝÊی åÇی ÚÏÏی ÏÑ ÞÑÂä
w ˜ÔÝ ÊäÇÓÈÇÊی ԐÝÊ ÇäیÒ ÏÑ ÊÑÊیÈ ÞÑÇÑ یÑی ÓæÑå åÇ ˜å äÔÇä ÏåäÏå ÈõÚÏی ÌÏیÏ ÇÒ ÇÚÌÇÒ ÞÑÂä ˜Ñیã ÇÓÊ w äÏ ÇÚÌÇÒ ÇÒ ÞÑÇä ˜Ñíã
w ÎáÇÕå ÇÚÌÇÒ ãÌãæÚå ÚÏÏì ÞÑÂä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И