ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æÓáã : ÅÐÇ ÓÃáÊ ÝÇÓÃá Çááå æÅÐÇ ÇÓÊÚäÊ ÝÃÓÊÚä ÈÇááå - åѐÇå ÎæÇåÔ æäیÇÒی ÏÇÑی ¡ ÇÒ ÎÏÇ ÈÎæÇå æåѐÇå یÇÑی æ˜ã˜ ÎæÇÓÊی ÇÒ ÎÏÇ یÇÑی ÈÎæÇå .......... ÕÏیÞ ˜Óی ÇÓÊ ˜å ãیÇä äÏÇÑ æ ÝÊÇÑÔ ÊÚÇÑÖ æ ÏæÇäی äÈÇÔÏ.- ÔیÎ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ یáÇäی .......... æÞÊí Èå ÏäíÇ ãí Âííã ÏÑ æÔãÇä ÇÐÇä ãí ÎæÇääÏ¡ æÞÊí ÇÒ ÏäíÇ ãí Ñæíã ÈÑ ãÇ äãÇÒ ãíÎæÇääÏ¡ ÒäÏí ÞÏÑ ßæÊÇå ÇÓÊ¡ ÝÇÕáåí ÇÐÇä ÊÇ äãÇÒ .......... åی Ïæ äÝÑی ÈÑ ãÚÕیÊ ÑæÑϐÇÑ ÌãÚ äãیÔæäÏ ãÑ Çیä˜å ÈÇ ãÚÕیÊ ÇÒ åã ÌÏÇ ÎæÇåäÏ ÔÏ. — Òیä ÇáÚÇÈÏیä Úáی Èä ÍÓیä (ÑÍãå Çááå) ..........
English Francais Spanish Italy
 
 
Untitled Document
˜æåäæÑÏی ãیÎæÇÓÊ ÈÇáÇی ÈáäÏ ÊÑیä ˜æå ÈÑæÏ

Çæ Ó ÇÒ ÓÇáåÇ ÂãÇϐی ÑÝÊä¡ ãÇÌÑÇ Ìæیی ÎæÏ ÑÇ ÂÛÇÒ ˜ÑÏ æáی ÇÒ ÂäÌÇ ˜å ÇÝÊÎÇÑ ˜ÇÑ ÑÇ ÝÞØ ÈÑÇی ÎæÏ ãی ÎæÇÓÊ¡ ÊÕãیã ........


ÏÑÂÒãæä Òäϐی

ÒäϐÇäی Èå ãËÇÈۀ ی˜ ˜ÊÇÈ ÇÓÊ¡ ˜ÊÇÈی˜å Ýåã æÏÑÇیÊÔ äæیÏ ÈÎÔ ÓÚÇÏÊ æ یÇã ÂæÑ ÑÓʐÇÑی ÇäÓÇä ãی ÔæÏ. ........


ÝÑÇ ÑÓیÏä ãÇå ãÈÇј ÑãÖÇä ÑÇ Èå åãå ÔãÇ ÊÈÑی˜ æ ÊåäیÊ ãی æیã


íÇ ÃíåÇ ÇáÜÐíä Âãäæ Ç ßÊÈ ÚÜáíÜßã ÇáÕÜíÇã
 ßãÇ ßÊÈ Úáì ÇáÐíä ãä ÞÈáßã áÚáÜßã ÊÊÞÜÜÜÜÜÜÜæä ........


ÈÑæ Êæ æ ãÇá Êæ åãå ÇÒ Âä ÏÑÊ ÇÓÊ

ÞÑØÈی ÇÒ ÍÖÑÊ ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏÇááå ÑæÇیÊ ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å ÔÎÕی Èå ÎÏãÊ ÑÓæá ÎÏÇ (Õáí Çááå Úáíå æÓáã) ÍÇÖÑ ÔÏ æ Ô˜ÇیÊ ˜ÑÏ ˜å ÏÑã ãÇá ãÑÇ ÇÒ ÏÓÊ㠐ÝÊå ........


Çی ãÓáãÇä! åäæÒ åã ÏÑæÇÒå åÇی ÈåÔÊ Èå ÑæیÊ ÈÇÒ ÇÓÊ

ÊÇ æÞÊی˜å ÇäÓÇä ÏÑ ÛÑÛÑå ی ãѐ äÈÇÔÏ ÊæÈå Çæ ÞÈæá ãی ÔæÏ Ó Çی ÈÑÇÏÑ æ ÎæÇåÑ ãÓáãÇä! ÞÈá ÇÒ Çیä˜å ãѐ Èå ÓæیÊ ÈیÇیÏ ........


ÏæÔیÒå Çی ãÓáãÇä

æÌÏÇä ãä ÎáیÝå ÇÓÊ ÔÇیÏ ãÇ ÈÊæÇäی ÇÒ ÏÓÊæÑ ÎáیÝå æ یÇ ÓÑÈÇÒÇä ÇÔ äåÇä Ôæیã æáی æäå ãی ÊæÇäیã ÇÒ äÙÑ ÎÏÇ äåÇä Ôæیã ........


Untitled Document
w ÔǐÑÏ åá ÓÇáå w یÑ ãÑÏ äæÑÇäی æãÓÇÝÑÇä ÞØÇÑ
w ÇäÊÞÇÏ ÇÒ ÕÍÇÈå ÇäÊÞÇÏ Èå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã  ÇÓÊ æ ÇäÊÞÇÏ Èå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã  ÇäÊÞÇÏ Èå ÎÏÇæäÏ ÇÓÊ w ÚÇÞá ÊÑیä ÇäÓÇä
w áÈÇÓ åÇی ÇãیÑÇáãæãäیä w åی æÔیÏå Ò Çæ äåÇä äیÓÊ
w ی˜åÒÇÑ ÔÊÑ ÈÇ ÈÇÑÔ ÏÑ ÑÇå ÏæÓÊ Çááå w Ïáíá - ÇÚÌÇÒ ÞÑÂä
w Çã ÍÈíÈÉ Ñãáå ÏÎÊÑ ÍÖÑÊ ÇÈí ÓÝíÇä w ÛáÇÝ ÂÈì Òãíä
w ÊæÈå ˜Óی ˜å ÕÏ äÝÑ ÑÇ ˜ÔÊ w äãÇÒ ÓÊæä Ïیä
w ÓÈÈ äÇãÐÇÑí ÚÇÔæÑÇ Èå Çíä ÇÓã w ÌÇíÇå ßÊÇÈÎÇäå ÏÑ ÊÝßÑ ãÓáãÇäÇä
w ÝÑÕÊ åÇی ØáÇیی ÈÑÇی ÈÎÔÔ äÇåÇä w ÓäÊåÇí ãáÇÞÇÊ ÈÇ ãÑÏã
w ÓÎäí ÇÒ ÈÒѐÇä w ÇÏÈ äÈæی ÏÑ ÇÌÇÒå ی æÑæÏ Èå ÎÇäå åÇ
w ÝÖÇÆá åÇÑ ˜áãå w ÇãÇã ÌÚÝÑ ÕÇÏÞ ÑÍãå Çááå
w ÝáÓÝå ÍÌ ÏÑ ÇÓáÇã w ÓÑí ßå ÏæÓÊ ÏÇÔÊ åãíÔå ÔÑíäí ÈÎæÑÏ
w ÍÌø w ãäÒáÊ áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÏÑ Òäϐی åÑ ãÓáãÇä
w ãÏیäå ãäæÑå ÔåÑ ÒیÈÇی یÇãÈÑ Õáی Çááå Úáیå æÂáå æÓáã w ãäÜÒáÊ äãÇÒ ÏÑ Èíä ÏíÑ ÚÈÇÏÇÊ
w ÏæÈÇÑ Ý˜Ñ ˜ä w Ïæ یÇÑ ÛÇÑ
w ÎÑیÏä ÇÏÔÇåی ÈÇ ی˜ یáÇÓ ÂÈ w ÈیÇیÏ  Èå ãËá ãÇ ÔæیÏ
w ÞÑÂä ˜ÊÇÈیÓÊ ˜å ÊãÇã ÌåÇä Èå ÚÙãÊ Âä ÇÚÊÑÇÝ ãی ˜äÏ w Ç͘Çã ãÑیÖ ÏÑ ãÇå ÑãÖÇä
w äÇåی ÐÑÇ Èå ÒäϐÇäی ÚÈÏÇááå Èä ãÈÇј w ÝÞØ ÈÑÇی ÌæÇäÇä ÏÑ ÑãÖÇä
w ÂÝÊ ÛÑæÑ æ ÚæÇãá Âä w ͘ã ÈæÓå ˜ÑÏä ÏÑ ÑæÒå
w ÑæÒå ÏÑ ÇÏیÇä  ÇÈÑÇåیãی w ãÎÊÕÑ ÝÖیáÊی ÇÒ ãÇå ãÈÇј ÑãÖÇä
w ÇÈÜáÜÜÜیÜÜÓ w ÑãÖÜÇä ÇáÜãÈÜÇÑß
w äÌ åÇی ÓäÊ w ÂÏÇÈ ˜Óی ˜å ÏÑ ÍÇá ÌÇä ˜äÏä ÇÓÊ
w ãÑÇÍá Ô˜á íÑí Ìäíä æ ãÏÊ ãÑÇÍá Âä ÇÒ ãäÙÑ ÞÑÂä æ ÑæÇíÇÊ ãÐÇåÈ ÇÓáÇãí w ÓáÇã æÏÓÊ ÏÇÏä ãÈیä ÔÎÕíÊ  ÇäÓÇä ÇÓÊ ¿
w ÂíÇ ÎÏÇæäÏ ÈÚÏ ÇÒ ÑÍáÊ íÇãÈÑ äíÒ ÇÒ ÇÕÍÇÈ ÑÇÖí ÈæÏ¿ w ÂíÇ ÔÑÇÈ ÂÑÇãÔ ÈÎÔ ÇÓÊ¿
w ÇÒ ÝæÇíÏ ÚÝÊ æ Ç˜ÏÇãäی w ÂãæÒԐÇååÇی ãÑÇåی- ÞÇÈá ÊæÌå ÌæÇäÇä
w ÇÓÎí ˜æÊÇå Èå ãäÊÞÏíä ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÏÑ ÞÑÂä ͘íã w ÑæäÏ ÊßÇãá Òãíä
w ÍÞæÞ Ìäíä ÏÑ ÂãæÒå åÇì äÈæì w Ýʐæíی ÂÑÇã ÏÑ ãæÑÏ ÔÝÊی åÇی ÚÏÏی ÏÑ ÞÑÂä
w ÇÕæá æ ãÈÇäی ÏÚæÊ ÏÑ ÚÕÑ یÇãÈÑ Õáì Çááå Úáíå æÓáã w ÊÝÓیÑ ÓæÑå ÞÏÑ
w áäÑ Çå åÇی Òãیä w ÏÚæÊ ÏÑ ÓæÑå ì äÍá
w äÇåی Èå Òäϐی ÚáÇãå åíËãی w æÙíÝå ÓÇíÑ ãÓáãíä ÏÑ ãæÑÏ ÇÎÊáÇÝ
w ÈѐÒÇÑی ãÑÇÓã ÎÊã ÈÎÇÑی ÔÑیÝ ÏÑ ÏÇÑ ÇáÚáæã ã˜ی ÒÇåÏÇä w ÇãÇã ÇÍãÏ Èä ÍäÈá ÑÍãå Çááå
w ÇÎÊáÇÝ ãíÇä ÕÍÇÈå ÑÖí Çááå Úäåã ÇÌãÚíä w ÞÑÂä ßÊÇÈ åÏÇíÊ¡ ÌÇãÚ æ ãÚÌÒ
w ÇÒ ÊËáیË ÊÇ æÍÏÇäیÊ¡ ÍÞÇیÞی äǐÝÊå ÇÒ ˜ÊÈ ãÞÏÓ w ÇäÔÞÇÞ äÌæãí ÞãÑ
w äÞÔ ÕÍÇÈå ÏÑ ÚÑÕåÁ ÊÇÑíÎ w ÔäÇÎÊ ˜æÊÇåì ÇÒ ÇÓáÇã ÇјÇä ÇیãÇä æ ÇÓáÇã
w ÍÌÇÈåÇی Ïå Çäå ãیÇä ÈäÏå æ ÑæÑϐÇÑ w ÑåäãæÏåÇیی ÈÑÇی Òäϐی
w ÓÎäی äÏ ÇÒ ÇãÇã ÔÇÝÚی ÑÍãå Çááå w ÇÓÊÞÇãÊ ÇãÇã ãÇᘠÑÍãå Çááå ÈÑÇی ÇÙåÇÑ ÍÞ æ ÍÞیÞÊ
w ˜ÔÝ ÊäÇÓÈÇÊی ԐÝÊ ÇäیÒ ÏÑ ÊÑÊیÈ ÞÑÇÑ یÑی ÓæÑå åÇ ˜å äÔÇä ÏåäÏå ÈõÚÏی ÌÏیÏ ÇÒ ÇÚÌÇÒ ÞÑÂä ˜Ñیã ÇÓÊ w 20 ÑæÔ ÌÇیÒیä ÊäÈیå
w ÎæÝ ÇÕÍÇÈ æ ÓáÝ ÇÒ ÍÓÇÈ æ ˜ÊÇÈ w ãÕÇÍÈå ÈÇ ÚËãÇä Øåº ÎØÇØ ÑÂæÇÒå ÞÑÂä
w ãÞÏãå Çì ÈÑ Ïíä ÔäÇÓì ÊØÈíÞì w ˜Óی ˜å ÏæÓÊ ÏÇÑÏ Èå ÊæÇÖÚ ÚیÓی ÈäÑÏ ãیþ ÊæÇäÏ Èå ÇÈæÐÑ( ÑÖì Çááå Úäå) äÇå ˜äÏ
w ÓÓ Èی äãÇÒ ÔÏã w ÇÚÌÇÒ Úáãی ÏÑ ÓäÊ یÇãÈÑ Õáì Çááå Úáíå æÓáã
w äÇåی Èå ÔÎÕیÊ ÇãÇã ÇÈæ ÍäیÝå ÑÍãå Çááå w Çã ÇáãÄãäیä ÚÇیÔå Çáæیی ÏÑ ãæÇÌåå ÈÇ ãÔ˜áÇÊ
w ÎÏÇæäÏ Ìáø ÌáÇáå ÏÑ åÑ ÝÕáی ÇÒ Òäϐی ÔãÇ ÑÇ ÏæÓÊ ÏÇÑÏ w ÔäÇÎÊ ÇæÕÇÝ ˜áی æ ÌÇãÚ ÞÑÂä ˜Ñíã
w ÇÒ ÇäÌیá ÊÇ ÞÑÂäº ÏÇÓÊÇä ÇÓáÇã Êæäی ÈÑÇä w æÔå Çی ÇÒ ÇÓÑÇÑ ÚÏÏí ÓæÑå åÇí ÓÌÏå ÏÇÑ æÇÌÈ ÞÑÂä ͘íã
w ÚÔÑå ãÈÔÑå ˜ی åÇ åÓÊäÏ¿ w äÌÇÊ ÌÓÏ ÝÑÚæä
w ÊÚÒíå ÏÑÝÞå ÔÇÝÚí  ÑÖی Çááå Úäå w ÍÞÇیÞی ÇÒ ÞÑÂä æ ÇیÇä ÚãÑ ÎæÑÔیÏ
w ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã w ÇÌÊåÜÜÜÜÜÜÇÏ
w ÓáØÇä ÚÈÏÇáÍãیÏ Ïæ㺠ÂÎÑíä ÎáíÝå w ÓíãÇí ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇÒ Óå ÒÇæíå ÏÑ ÞÑÂä
w äÕیÍÊ ÒیÈÇی ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖی Çááå ÚäåãÇ w ÈјÇÊ ÓÍÑ ÎیÒی
w ÞÑÂä ÇÒ ÏíϐÇå ÏÇäÔãäÏÇä ÛÑÈí w ÇÓÎی ÏÑæä Ïیäی Èå ÇÑåÇی ÇÒ Ô˜æ˜ æ ÔÈåÇÊ
w  ÇÌÊåÇÏ æ ÊÞáíÏ æ ÓáÝ ÕÇáÍ ÇãÊ -ÇÆãå í ÇÑÈÚå æ ÝÞå æíÇ æ ÈÇáäÏå ÏÑ ÒäÏÇä ÌãæÏ æ ÊÍÌÑ w ÒäϐÇäی æ ÔÎÕیÊ ÇãÇã ÝÎÑ ÑÇÒی ÑÍãå Çááå
w ÊÇËیÑ ÇÍÇÏیË ÓÇÎʐی æ ÖÚیÝ ÈÑ ÚÞیÏå ÇÓáÇãی w ÊÞæíã åÌÑí ÞãÑí
w ÈÓæی ÎæÔÈÎÊی- 10-ÇیÇä ÔÈ Óیå ӁیÏ ÇÓÊ w ÑÇ ÞÑÂä æÔÊ Îæß ÑÇ ÍÑÇã ÔãÑÏå ÇÓÊ¿
w ÏäیÇ æ ÍÖÑÊ ÚیÓی Úáیå ÇáÓáÇã w ÈåÏÇÔÊ ÑæÇäی – Ïیä æ ÑÇå˜ÇÑåÇی ÂÑÇãÔ ÏÑ Òäϐی
w ÚãÑ ÝÇÑæÞ æ ãÈÇÑÒå ÈÇ ÇäÍÑÇÝÇÊ ÚÞیÏÊی w ßÓí ßå ÈÇ íßí ÇÒ ÏæÓÊÇä ãä ÏÔãäí ßäÏ ãä ÈÇ Çæ ÇÚáÇä Ìä ãí ßäã
w ÎæÇåÑã ! ÔÑã æ ÍیÇÆÊ ˜ÌÇ ÑÝÊå ÇÓÊ ¿ w ãÑÏی ÇÒ Çåá ÈåÔÊ
w äÙÇã ÏÞíÞ ãÇå æ ÎæÑÔíÏ w ÍÓíä Èä Úáی ÑÖیÇááåÚäå
w ÍÖÑÊ ÇÈæÈ˜Ñ ÕÏیÞº ÂÒÇÏÑ ÈÑϐÇä w ãæÖæÚی ÏÞیÞ æ áØیÝ ÏÑ ãæÑÏ äÝÓ
w ÍÞæÞ ÞÑÂä ÈÑ ãÓáãÇä w ÑÊæی ÇÒ ÏÑæÓ ÓæÑå یæÓÝ
w ÇÕÍÇÈ ÈÏæä ÒÍãÊ Èå äíä ãäÒáÊí äÇÆá äÔÊäÏ w å ˜ÓÇäí ÈÑ ÑÇå ÑÇÓÊ åÓÊäÏ ¿
w äíæÊä æ ÔÎÕ Èی ÎÏÇ w ÇíÇä ßÇÑ ÂÓãÇä æ Òãíä
w ÇíãÇä ÞáÈí ÕÍÇÈå¡ ÑÍãÊí ÇÒ ÌÇäÈ ÎÏÇæäÏ w ÇÈæÇíæÈ ÇäÕÇÑیº ˜Óی ˜å ÒíÑ ÏíæÇÑ ÞÓØäØäíå ÏÝä ÔÏ
w ÍÞæÞ æÇáÏíä w ÎÜÜÜÏÇ ˜ÜÌÇÓÜÜÊ¿
w æóÑóÍúãóÊöí æóÓöÚóÊú ßõáøó ÔóíúÁò w ÓÑäæÔÊ ÇÍÇÏíË
w ˜Óی ˜å ÇÒ äÇãæÓ ãÓáãÇäÇä ÍÝÇÙÊ ˜ÑÏ w ÈØáÇä ÇÏÚÇåÇی íåæÏ ÏÑ ãæÑÏ ÞÏÓ æ ÝáÓØíä
w ÂíÇ ÊãÇãí ÇÕÍÇÈ ÈÇ í˜ÏíÑ ÈÑÇÈÑäÏ w ÇáÛÝÇÑ
w ÇÓÊÚãÇáÇÊ æÇŽå «Çá͘ãå» ÏÑ ÞÑÂä w ÂäåÇí˜å ÎæÔ ÈÎÊ åÓÊäÏ
w ÒæÌíøÊ ÏÑ åãå í w ÊÑÇŽÏی ÛÒå... ÌäÇíÊ ÞÑä ÈíÓÊ æí˜ã
w ÇÈæÚÈíÏå Èä ÇáÌÑÇͺ Çãíä Çíä ÇãÊ w ÏÑÓåÇی ÇÒ íÑæÒی ÇíãÇä ÈÑ ÝæáÇÏ ÏÑ
w ÍÑ˜Ê ÈÓæی æÍÏÊ w ÌÇíÇå ÓÊÇÑååÇ
w ÎÏÇæäÏ ÇÒ ÈíÚÊ ÂäåÇ ÎÔäæÏ ÔÊ w äÇåی Èå ãåã ÊÑíä ÑÎÏÇÏåÇی äÌæãی æ ÝÖÇíی ÓÇá 2008
w ÚÏã ÑæÍíå ÍÞíÞÊ ÑÇíی w ÞÑÂäº ˜ÊÇÈی ԐÝÊ ÇäíÒ
w ÍÞíÞÊ Ìä ãíÇä ãÇ æ ÇÓÑÇÆíá w äÇåì ßáøì Èå ÂíÇÊ Úáãí ÞÑÂä ßÑíã
w ÌÏÇíí Ïíä ÇÒ ÓíÇÓÊ w ÞÏÓ ÚáäÇð íåæÏی ãی ÔæÏ
w ÇÎáÇÞ ÑÇ ÇÒ ãÍãÏ Õáی Çááå Úáíå æÓáã ÈíÇãæÒíã w ÂÏãíÊ ˜ÌÇÓÊ¿
w ÇåãíÊ ˜ÓÈ ÏÇäÔ w ÊÌáøì ÞÑÂä ÏÑ ÚÕÑ Úáã
w ÏÓÊ  åã ˜ÇÝی ÇÓÊ w ÞÏÓ ÏÑ ÇÚÊÞÇÏ ãÓáãÇäÇä
w ÏßÊÑ íæÓÝ ÞÑÖÇæی:ÏÝÇÚ ÇÒ ÛÒå í˜ æÇÌÈ Úíäی ÇÓÊ w ÊÌÑÈå äÈæی äíÓÊ
w ÂíÇ áÇÒã ÇÓÊ ãíáÇÏ ÑÓæá ÎÏÇ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÑÇ ÌÔä ȐíÑíã¿ w ÚÙãÊ ÇÓáÇã ÏÑ ˜ÑÇãÊ ÇãíÑÇáãÄãäíä ÍÖÑÊ ÚãÑ ÝÇÑæÞ ÑÖی Çááå Úäå
w æáÇíÊ íÓÊ¿ æáì ßíÓÊ w ÏÑÓی ÇÒ Ìä ÇÍÏ
w äÏ ÏÇÓÊÇä ˜æÊÇå ÇÒ ÓíÑå ی ÓáÝ ÕÇáÍ w ÂíÇ ˜ÏÇã Èá (ÓäÏ ÑÏÇÎÊ æá) ÇÒ ÎÏÇæäÏ Ìáø ÌáÇáå ÏÑíÇÝÊ ˜ÑÏå ÇíÏ¿
w ÍÓÏ ¡ ÇÒ ÈíãÇÑیåÇی ÞáÈ w ÔÎÕíÊ äÏ ÈÚÏی
w ÇãÇäÊ ÏÑ ÓÎä æÝÊÇÑ w ÍÞíÞÊ ãÍÈÊ ÏäíÇ
w ÝÖÇÆá Ïåå Ðی ÇáÍÌå w ãÓáãÇäÇä ÈÇ ÚáãÔÇä ÇÑæÇ ÑÇ ÊÓÎíÑ ˜ÑÏäÏ
w ÇåãíÊ äãÇÒ ÏÑ Çæá æÞÊ w ÞÑÂäº ˜ÊÇÈ åãåی ÇäÓÇäåÇ
w ÇÝÓæÓ ÈÑ ËÚáÈå w ããäæÚíÊ íæÇ ÈÑÇí ãÓáãÇäÇä
w ÇËÈÇÊ æÌæÏ ÎÏÇ w ÌåÇÏ ÏÑ Óä 94 ÓÇáÜÜÜܐی
w ÛÑȺ ãÓíÍی íÇ Ó˜æáÇÑ¿ w íÇÝÊä ÓÑÚÊ äæÑ ÊæÓØ ÞÑÂä ˜Ñíã
w ÚÐÇÈ ÏæÒÎ æ æÓÊ ÇäÓÇä w ÓáãÇä ÝÇÑÓی ÑÖí Çááå Úäå Èå ÎæÔÍÇáی ÇäÊÞÇá ÏÇÏ
w äÇå Èå ÇÎæÊ æÈÑÇÏÑí ÇÒ ÏíϐÇå ÇÓáÇã w ÑãÖÇä ãÇå ÚÏá æÇÍÓÇä
w ØÝíá Èä ÚãÑæ ÇáÏæÓی w ÍæÇÓ ä̐Çäå
w ÎÏÇæäÏ ÇÒ ÂäåÇ ÑÇÖí ÔÊ w Úáí ÑÖí Çááå Úäå åÇÑãíä ÌÇäÔíä íÇãÈÑ ÇßÑã Õáí Çááå Úáíå æÓáã
w ÈÑäÇãå åÇی í˜ ÏÞíÞå Æì w ÈÇÒÔäÇÓì ãÝÇåíã ÞÑÂäì
w åÇÑ ÎæÇåÑ ÈÇ ÇíãÇä! ãíãæäå¡ Çã ÝÖá¡ ÇÓãÇÁ æÓáãì w äãæäååÇی ÊÞáíÏ ÒäÇä ÇÒ ãÑÏÇä
w ÂÒÇÏì ãÎÇáÝÊ ÏÑ ÓäÊ ÇÓáÇã w íÇãÈÑ(Õáì Çááå Úáíå æÓáã)ÑÍãÊی ÇÓÊ ÈÑÇی ÚÇáãíÇä
w ÏÇÓÊÇä ÑÏä ÈäÏ w ÏÑÂãÏä ÈÑÎی ÇÒ ˜æååÇ ÇÒ ÒíÑ Òãíä
w ÝÒí˜ÏÇäÇä ÛÑÈی æ ãÓÆáå ÎÏÇ ÈÇæÑی w Óì æÓå ÓÈÈ ÈÑÇی ÇíÌÇÏ ÎÔæÚ ÏÑ äãÇÒ
w ÒäϐÇäی ÇãÇã ÈÎÇÑی ÑÍãå Çááå w ÇãÊ ãíÇäå Ñæ
w ÌÓÊÌæí ÑÇå Íá åÇÈÑÇí ÝÑÖíå ÇäÝÌÇÑÈÒѐ w ÍÌÇÈ ÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä æÓäÊ
w ÝÒí˜ÏÇäÇä ÛÑÈی æ ãÓÆáå ÎÏÇ ÈÇæÑی w ÞÑÂä ãÚãÇÁ ÏíÑæÒ æ ÇãÑæÒ ÌÇãÚå ÇÝÛÇäی
w ÈÇÏåÇ ÏÑ ÑÎÔ åÓÊäÏ w äÇãæÓ åÓÊì
w ÓäÊ æ ÂÏÇÈ ÈÑÎÇÓÊä ÇÒ ãÌáÓ w ÇäÈÓÇØ ÌåÇä  
w ÏÇÓÊÇä Çݘ (ÊåãÊ Èå Çã Çáãæãäíä ÚÇÆÔå ÑÖí Çááå ÚäåÇ) æ ÏÑÓ åÇی Âä w ÊæÌå ÔÏíÏ Èå íÒی æ ÇÍÓÇÓ ÏÑÏ ä˜ÑÏä
w ãäÒáÊ ÕÍÇÈå ÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä w áÈÇÓ Òä ãÓáãÇä
w ÚæÇãá ÖÚÝ ÇíãÇä w ÇÞÊÕÇÏ ÏÑ ÞÑÂä
w ÓÎäí ÈÇ ãáÊ ÂáãÇä w ãÑí æÇÊÓæä ÇÒ ÂãÑíßÇ
w Âäå ÞÈá ÇÒ ÞÈÖ ÑæÍ ÑÎ ãíÏåÏ w íß ÈÑäÇãå ÚÇáì æ íß ÓÚÇÏÊ ÍÞíÞì
w ÍÜíÜÇÊ w äÈی ÑÍãÊ ãäÌی ÈÔÑíÊ
w ÚÞíÏå ÏÑÓÊ ÏÑ ÈÇÑåÁ ÞÖÇ æ ÞÏÑ Çáåی w ÑÇÈØå ÞÑÂä æ ÇÞÊÕÇÏ
w ÇÒ åÑ Âäå ÔãÇ ÑÇ ãäÚ ßÑÏ㠁ÑåíÒ äãÇííÏ w áÎÊی ÈíäÏíÔ ÓÓ Ô˜Ñ˜ä
w ÓÚÏ Èä ÇÈی æÞÇÕ ãÑÏی ÇÒ ÈåÔÊ w ÌÇíÇå ÑÝíÚ ÇÏÈ ÏÑÇÓáÇã
w äÜíÜÑæí ÍÝÜÇÙÜÊÜí ÈÜÏä w ÔäÇÎÊ ÎÏÇ ÇÒ ØÑíÞ ÈÑåÇä
w ÎæÇÕ ØÈی äãÇÒ w Òä ÑæӁí æ ÈäÏå í ÕÇáÍ
w ÇãíÑÇáãÄãäíä ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ ÑÖí Çááå Úäå w Çã Óáãå ÑÖí Çááå ÚäåÇ
w ÕÇÍÈ äÙÑÇä ÛÑÈí ÇÒ íÇãÈÑ ÇÓáÇã ã흐æíäÏ w ÎæÇÈ Èíä ÇáØáæÚíä
w Èå Óæی äæÑ:ÓѐÐÔÊ ãÍãÏ ÔÇä ÇÒÓÑíáÇäßÇ w ÒíäÈ ÈäÊ ÎÒíãå ãÇÏÑ ÈíäæÇíÇä
w ÓÎäÇäí ÇÒ ÓáÝ ÏÑ ãæÑÏ ÇÎáÇÕ w ÇÍãÏ ÏíÏÇÊ¡ ÏÚæÊ ÊÇ ÂÎÑíä áÍÙÇÊ Òäϐی
w ÂíÇ ÚÈÇÏÇÊ ÇÓáÇãی æÇјÇä ÇÑÈÚå ÝÞØ í˜ æÓíáå ÂãæÒÔ ÇäÏ w ÝÊãÇä ÒÈÇä ãíÇä ÊÚåÏ ÇÓáÇãí æ ÊÚÕÈ ÞÈíáæì
w äÔÇäå åÇí ÈíãÇÑí ÞáÈí ÑÇ ÈÔäÇÓíÏ  w ÔÑÇíØ ãæÝÞíÊ ÌãÇÚÊ ÏÚæÊÑ æÏíä ÎæÇå
w ÚãÑãÎÊÇÑ ÑÍãå Çááå w ÇÓãÇÚíá ÝÑÒäÏ ÈÒѐ ÇÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã ¡ äíÇì ÚÑÈ ÍÌÇÒ
w ÇÒ ÝÑíȘÇÑی åÇی ÏÔãä ÞÓã ÎæÑÏåÁ -ÔíØÇä- ÊÇä Çå ÈÇÔíÏ w ÍÝÕå ÏÎÊÑ ÚãÑ ÑÖí Çááå Úäå 
w ÒäϐíäÇãå ãáÇ Úáی ÞÇÑی åÑæی w ˜ÊÇÈÎÇäå ی ÎÓÑæÈ혡äãÇÏ åæíÊ ãáÊ ÈæÓäی
w ÈÎÔí ÇÒ ÊÍÞíÞ Úáãì íÇåÇä æÌÇäæÑÇä ÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä w ÈÑÑÓí  æ ÊÍÞíÞ ÏÑ ÈÇÑå ÏÚÇ ÏÑ ÞÑÂä
w Çíå åÇی áæÑÇáíÓã w ËæÇÈ ÎæÇäÏä ÞÑÂä Èå ÇãæÇÊ ãí ÑÓÏ¿
w ÌÇíÇå ÞÑÂä ÂÎÑíä ˜ÊÇÈ ÂÓãÇäی w ÃãåÇÊ ÇáãÄãäíä - ãÇÏÑÇä ãÄãäÇä
w ãÇåæÇÑ塝ÇíäÊÑäÊ ¡ ÊáÝä åãÑÇå w ßíÝíÊ ÈÚËÊ
w ÊÚÏøÏ åãÓÑÇä íÇãÈÑ Õáی Çááå Úáíå æÓáã w ãÇáß Èä äøóÈí ÇäÏíÔãäÏ ãÕáÍ
w Ïíä ÇÓáÇã  Ïíä ÊÑæÑíÓÊ  äíÓÊ w ÕÍÇÈå (ÑÖæÇä Çááå Úáíåã) ÈåÊÑíä ÇãÊ
w ÏÑ ÎÇäå ÏÑ ÈÑÇÈÑ ÇÎáÇÞ äǁÓäÏ ãÞÇæãÊ ßäíÏ w ÑÝÊÇÑ äí˜ ÈÇ ÒäÇä
w ÏÇíی ÍáÇá ÇÓÊ íÇ ÍÑÇã ¿ w ÓíÈ ÎæÔÈÎÊی
w ÚáÇãå ÇÈä Þíã ÌæÒíå ÈÒѐãÑÏÇäÏíÔå æÇÕáÇÍ w Ìäíä ÔäÇÓí ÒÔßí æÇäØÈÇÞ Âä ÈÇÂíÇÊ ÞÑÂä
w ãÞÇã ÈáäÏ ÚÈÏÇáÑÍãä Èä ÚæÝ ÑÖí Çááå Úäå w Âííä äíÇíÔ ÏÑ ÇÓáÇã
w ãÏÍ ÕÍÇÈå ÏÑ ÞÑÂä ßÑíã æ ÚÇÏá ÏÇäÓÊä ÂäåÇ ÊæÓØ ÎÏÇæäÏ w ÂíÇ ÇÎÊáÇÝ äÙÑåÇی ÇÌÊåÇÏی Èå ãÚäÇی ÇÑå ÇÑå ˜ÑÏä Ïíä ÇÓÊ
w äÝÓ ÏÑ ÞÑÂä w ãÓæǘ Èíä Úáã æÇíãÇä
w ÞÑÖÇæی ÏÑ ÑÇå ˜ÓÈ ÚäæÇä ãÔåæÑÊÑíä ÇäÏíÔãäÏ ãÓáãÇäÇä ÏÑ ÌåÇä ÚÑÈ w ÞÑÂä ÈÎæÇä
w äÒæá äæÑ ÈÑÙáãʘÏå Îǘ w ÞíÇãÊ ÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä
w íåæÏ ÏÔãä ÏíÑíäå ãÄãäÇä w íÇåÇä ÏÑ ÞÑÂä - ÊÑäÌÈíä 
w äÕÑÇäی ÓÇÒی ÌåÇä ÇÓáÇãی w ãŽÏå åÇی ÇÍÇÏíË ÕÍíÍ
w ØáÍå Èä ÚÈíÏ Çááå ÑÖí Çááå Úäå w ãÑÇÍá ÌãÚ ÞÑÂä æãÞÇíÓå Úáãی Âä ÈÇ ÊæÇÑÊ æ ÇäÌíá
w ÇÓÑÇÑ ÔÊ ÑÏå ì ÇÞÏÇãÇÊ ÊÍÑí˜ ÂãíÒ Ç Úáíå ÇÓáÇã w ÓÌÏå ÈÓæí ã˜å ã˜Ñãå ÇäÓÇä ÑÇ ÇÒÈíãÇÑí ãÕæä ãí ÏÇÑÏ
w æ펐íåÇی ÞÑÂä ßÑíã w ÔíΝÇáÇÓáÇã ÎæÇÌå ÚÈÏÇááå ÇäÕÇÑی
w íÇãÈÑ Õáی Çááå Úáíå æÓáã ˜æϘÇä ÛíÑ ãÓáãÇä ÑÇ äíÒ ÏæÓÊ ãی ÏÇÑÏ w Ïæ ãæäå ÇҐÝÊÇÑ åÇی ˜æÊÇå Ïæãíä ÎáíÝå ÑÇÔÏ
w ÎáÝÇی ÑÇÔÏíä ÇÒ ãäÙÑ ÔÇÚÑÇä ÈÒѐ w ÈÇÈ ÊæÈå æÈÇÒ ÔÊ Èå Óæì ÎÏÇæäÏ ãÊÚÇá
w íԐíÑی ÇÒ ÈíãÇÑی w ÔãÇíá ÒíÈÇí íÇãÈÑ Õáì Çááå Úáíå æÓáã
w ÍÖÑÊ ÚÇíÔå ÕÏíÞå ÑÖیÇááåÚäåÇ ãÇÏÑ ãÄãäÇä ÌåÇä w åáäÏ ÇÓáÇãì
w ÇÎÊÑÇÚ ˜ÇÛÐ w ÓíÑ æÓÝÑÇÒ ÏíϐÇå ÞÑÂä
w ÔíÑíä ãËá ÚÓá w ÇäÓÇä ÏÑ ˜ÔÇ˜Ô äÝÓ áæøÇãå æ äÝÓ ÃãøÇÑå
w ßåÇäÊ æ ÇÓÊÎÏÇã Ìä æ ÛíÑå  w ÎÏ íÌå ÏÎÊÑ ÎæíáÏ Ñ Öی Çááå ÚäåÇ
w ÇíãÇä æÇÕáÇÍ Ñì¡ Ïæ Ñæì íß Óßå w ÊæÈå ÝÖíá Èä ÚíÇÖ
w Çááøåãø Õóáöø æÓáøã æÈÇÑß Úóáì ÓíøÏäÇ ãõÍóãøóÏ æÂáå æÕÍÈå ÃÌãÚíä w ÞÑÂä ˜Ñíã ÏÑ ãæÑÏ ÓíÇå ÇáååÇ å ãی æíÏ¿
w ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÈÑ ÈÇäæíì ãÓíÍì íæÓáÇæì w ÊÇËíÑ äãÇÒ ÈÑ Ñæí ÈÏä äãÇҐÒÇÑ
w ÓíÓÊã ÎæÏ ÏÝÇÚí ãæэå ßÔÝ ãÚÌÒå Çí ÌÏíÏ ÏÑ ÞÑÂä ßÑíã w ãÇÌÑÇí ÇÕÍÇÈ Ýíá
w ãÞÇã ÕÍÇÈå ÏÑ ÞÑÂä w 100 æÓíáå ÈÑÇی äÕÑÊ æ íÇÑی ÑÓæá Çááå Õáí Çááå Úáíå æ Óáã
w ãä í˜ ãá˜å Çã w ÚãÑÈä ÚÈÏÇáÚÒíÒ¡ ãÌÏÏ ÞÑä Çæá
w ÇÚÌÇÒ Úáãی ÞÑÇä ÏÑ ãæÑÏ ÊÇÑíßì ÏÑíÇ w äÇÕíå Èíä ÇíãÇä æ Úáã
w ãÚÌÒå Úáãی ÞÑÂä ÏÑ ãæÑÏ Ìæ Òãíä æ ÂÓãÇä åÇ¡ ˜ÑÓی æ ÚÑÔ ÎÏÇæäÏ w ÔÑÇíØ Ýåã æÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÞÑÂä ãÌíÏ
w ÊÃËíÑ ÞÑÂä ÏÑ ÏáåÇ w ØÇÚæä ÒãÇä
w ÎÇáÏ ÔãÔíÑ ÈÑåäå ÎÏÇ w äÏ ÇÚÌÇÒ ÇÒ ÞÑÇä ˜Ñíã
w ÇÓãÇÁ ÏÎÊÑ ÍÖÑÊ ÇÈæÈßÑ ÕÏíÞ ÑÖí Çááå Úäå w íÇÏ ÎÏÇ ÂÑÇãÔ ÈÎÔ Ïá åÇ ÇÓÊ
w ÞÏÓ ÇÒ ÏíϐÇå ÇÓáÇã w ÈÎÔåÇíی ÇÒ ÇÚÌÇÒ Úáãی ÞÑÂä – ÈÎÔ Ïæã
w äßÊå åÇí Úáãí ÏÑ ÈÇÈ ÝÑÇÓÊ w äÇåی Èå Òäϐی ÇãÇã ãÍãÏ Èä ÇÓãÇÚíá ÇáÈÎÇÑی
w ÂíÇ Èå ÓÑÚÊ ÓÑí ÔÏä ÇíÇã æ ßæÊÇå ÔÏä ÑæÒåÇ ÇÒ äÔÇäå åÇí ÞíÇãÊ ÇÓÊ¿ w ÍÖÑÊ ÇÈæåÑíÑå ÑÖی Çááå Úäå  ÑÇæی ÎÓʐی äǁÐíÑ
w ÏÚæÊÑ ÑÔæÑ ãÓíÍی æäå ÇÓáÇã ÑÇ ÞÈæá ˜ÑÏ¿ w Òä ãÊÈÑÌ ÏÇÑ ÈíãÇÑی ãی ÔæÏ
w ÝæÇíÏ ÏÑÎÊ ÎÑãÇ w ÔäæÇÆی æÈíäÇÆی
w äÔÇäååÇí ˜æ˜ ÞíÇãÊ w ÏÑ ÚÇÔæÑÇÁ å ÈÇíÏ ˜ÑÏ¿
w ÕÍÇÈی (ÑÖí Çááå Úäåã) ßíÓÊ¿ w ãæÇÑÏí ˜å ÎæÏÂÑÇíí Èå æÓíáå ÂäåÇ ÍÑÇã ÇÓÊ
w ÑÈíÚÉ ÇáÑÃی w äÞÔ Ïíä ÏÑ ÚÕÑ Ê˜äæáæŽí
w ÇÚÌÇÒ ÊÔÑíÚí ÏÑ ÞÑÂä w ãåãÊÑíä ßÇÑåÇí ÍÖÑÊ ÚãÑ ÑÖی Çááå Úäå
w ÔÑÍ ÍÏíË ÌÈÑíá Úáíå ÇáÓáÇã w ÏÎÊÑì ÇÒ ÑæÓíå
w ÛÐÇÑÇ ÈÇãíæå ÂÛÇÒ äãÇííÏ w äÕÇíÍ áÞãÇä ͘íã ÈÑÇی ÝÑÒäÏÔ
w ÍÞíÞÊ ÚíÓì ãÓíÍ Úáíå ÇáÓáÇã w ãÝåæã ÔæÑì ÏÑ ÇÓáÇã
w ãåãÊÑíä ãÈÇÏí ÇÓáÇã w ʘæíä Ìäíä ÏÑ ÑÍã ãÇÏÑ
w ÙåæÑ ÒäÇä ÚÑíÇäö æÔíÏå w äÇå Èå ÇÎæÊ æÈÑÇÏÑí ÇÒ ÏíϐÇå ÇÓáÇã
w  æ펐ی åÇì ÇÒ ÎáÇÝÊ ÍÖÑÊ ÚãÑ ÝÇÑæÞ ÑÖی Çááå ÊÚÇáی Úäå w ÌåÇÏ ÏÑ ÑÇå ÎÏÇ
w Íßã äÙÑ ßÑÏä ÈÑ Òä ÈíÇäå w ÝæÇíÏ äÇå ÏÇÔÊä Ôã
w íÏÇíÔ ˜íåÇä ÔäÇÓی ÏÑ Úáã äÌæã w ÍÖÑÊ Úáí ÇÈä ÇÈí ØÇáÈ ÑÖí Çááå Úäå
w ãÓÆæáíÊåÇی ÚáãÇÁ w ÏáÇíá ÚÏÇáÊ ÕÍÇÈå ÏÑ ÞÑÂä ˜Ñíã
w ÔÑíß Òäϐí w ÈÎÔåÇíی ÇÒ ÇÚÌÇÒ Úáãی ÞÑÂä
w ÇÈä ÑÔÏ w ÔãÇ ÑÇ íß äÕíÍÊ ãí ßäã
w ÌÇãÚå ãÓáãÇä æ ãÞÇÈáå ÈÇ ÇÑÊÏÇÏ w Ûãíä ãÈÇÔ
w ÇÎáÇÞ æÌæÇäÇä w äÕíÍÊی äÏ ÈÑÇی ÓÚÇÏÊ Òäϐی Òä æ ÔæåÑ
w ÈÇÏåÇì ÈÇÑæÑ ßääÏå w íÇ ÇÓáÇã ÑÇ Èå ØæÑ ßÇãá ȁÐíÑíÏ… íÇ ßäÇÑ ÈÐÇÑíÏ
w ÑæÔäی ÎæÑÔíÏ æ ãÇå w ÑÓÇáÊ ÊãÏä ÇÓáÇãی
w æóãóä íóÈúÊóÛö ÛóíúÑó ÇáÅöÓúáÇóãö ÏöíäÇð Ýóáóä íõÞúÈóáó ãöäúåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó w ÇÈæÈ˜Ñ ÕÏíÞ ÑÖí Çááå Úäå Çæáíä ÌÇäÔíä íÇãÈÑ Ç˜Ñã Õáì Çááå Úáíå æÓáã
w ÈÜÜÜÜÜÑÏå w ÝæÇíÏ æ ÎÕæÕíÊ åÇی ÎÑãÇ_ ÊãÑ
w ÇÒ äíÑä åÇی ÏÇÚííä ãÓíÍíÊ ÈÇÎÈÑ ÈÇÔíÏ w ÈÇ ÊæÏɝ ãÑÏ㝠ÒäÏí ßäíÏ
w ÍÏíËí ÇÒ ÍÖÑÊ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇÒ ÈíãÇÑí åÇí äÇÔí w ÏÑæÓ ÏÚæی æÇÎáÇÞی ÇÒ Òäϐی ãæэå
w ÇÓÜáÇã æ ÇÑÊÜÏÇÏ w ÞÈÉ ÇáÕÎÑå ÌÇíÒíä ÕåíæäíÓÊåÇ ÈÑÇì ãÓÌÏÇáÇÞÕی
w ÈÇ ÑæÔí äíßæ æ ÍßíãÇäå ÏÚæʝ ßäíÏ w ßÏÇã Ïíä ÇÝíæä ãáÊ åÇÓÊ¿
w æäå ãÓÇæÇÊ ãíÇä ãÑÏ æ Òä¿ w ÏÇÓÊÇä ãÓáãÇä ÔÏä ÒíäÈ - ÈÑíØÇäíÇ
w äÞÏí ÈÑ ßãæ äíÓã w ÂíÇ Âåä ÏÑ Òãíä Èå æÌæÏ ÂãÏå ÇÓÊ¿
w ÍÇá ÐÔʐÇä ÏÑ ãÇå ãÈÇј ÑãÖÇä w Òäϐì äÇãå ÚÈÏÇáÑÍãä ÌÇãی
w ãÇÓæäíÊ ÑÇ ÈÔäÇÓíÏ - ÈÎÔ Çæá w äíä ÈÇíÏ ÒíÓÊä
w ÓÚÇÏÊ æÇÞÚی w æ펐íåÇی ÇÓÇÓی ÞÑÂä
w ÇÓÑÇÑ ÎáÞÊ w ÚÇÆÔå ÕÏíÞå ÑÖí Çááå ÚäåÇ æ ÏÇíå åÇíی ãåÑÈÇäÊÑ ÇÒ ãÇÏÑ- ÈÎÔ Ïæã
w ÞÑÂä æ íÇåÇä Èå ÚÏÇáÊ ÕÍÇÈå æÇåí ãí ÏåäÏ w ÏáÇíá ÞÑÂäí ÏÑ ÑÏ ÊäÇÓÎ
w  æåÑ íÒì ÎÏÇ ÑÇ ÊÓÈíÍ ãì æíÏ w ãæáÇäÇ ßíÓÊ¿
w ÂÛÇÒ æ ÇíÇä ÌåÇä ÏÑ ÞÑÂä ßÑíã w ßÇÑ äÇãå ÇÓáÇã
w ÇäÏÑÒåÇی ÏåÇäå w ØÈíÚÊ åÓÊی æÍíÇÊ
w ÎæÇÓÊã ÇÒ ÂÇåی ÇäÓÇä ÈÑ ÇÚãÇá ÎæíÔ äæíÓã w ÇäÝÌÇÑ ÈÒѐ ÏÑ ÓÑÊÇÓÑ ßíåÇä Øäíä ÇÝßäÏå ÇÓÊ
w ÈÑ ÇÓÇÓ ÓѐÐÔÊ ÚãÑ Ìíã ÌÇäÓæä w 혝 ÊÈÚå ÑæÓí ÏÑ ˜ÇÈᝠÇíÊÎʝ ÇÝÛÇäÓÊÇä Èå Ïíä ãÞÏӝ ÇÓáÇ㝠ãÔÑݝ Ôϝ
w ÏÇÓÊÇä äæÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÏÑ ÞÑÂä w ÑÇå äÌÇʝ ÔÑޝ ÇäÞáÇȝ ÇäÏíÔååÇÇÓÊ
w ØÈíÚÊ æÓÑÔÊ ÇäÓÇä w ÒäÏí íÇåÇä ÇÒ äÇå ÞÑÂä æ ÓäÊ æ Úáã ÇãÑæÒí
w äÔÇäå åÇí ãÑíÖí ÞáÈ w ÞÑÇä ÏÑÈÇÑå íÏÇíÔ ÌåÇä ¡ÊÚÈíÑÇÊ æäǐæäí ÏÇÑÏ
w Òäی ˜å åãíÔå ÈÇ ÂíÇÊ ÞÑÂä ˜Ñíã ÓÎä ãی ÝÊ¿ w äÏ åãÓÑی ÏÑ ÇÓáÇ㺠ÞÓÇæÊ íÇ ÚÏÇáÊ¿
w ÍÞÇíÞ ÌÏíÏ ÏÑÈÇÑå ãÓ w ãÍãÏÕáì Çááå Úáíå æÓáã Çáæíí Èí äÙíÑ ÏÑ ÔßíÈÇíí
w ÂíÇ ÌåÇä ÇíÓÊÇ ÇÓÊ¿ w ÏÇÓÊÇä ÍÖÑÊ ÚËãÇä Èä ãÙÚæä ÑÖی Çááå Úäå
w ÍÞ ãÓÇæÇÊ ÇÒ ÏíÏ Çå ÇÓáÇã æÍÞæÞ ÈÔÑ w ÓíãÇì ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÏÑ ÂÆíäå ßÊÇÈ ãÞÏÓ 
w íÏÇíÔ æÎáÞÊ ãæÌæÏÇÊ ÏÑ ÞÑÂä w ÓÍÑ æ ÓÇÍÑی
w ÑÇÈØå Úáã æ ÇíãÇä w ÝÊ æ æì ÊãÏäþåÇ
w ÈÓæì ÇÝÞ w ÞÕå ÓÎÇی ÇÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã
w æÌæå ÇÚÌÇÒ ÞÑÂä w ÑÞÕ ãÞÏÓ ØæÑ
w ÇÓáÇã æãÓÇæÇÊ w ÔÚíÈ Úáíå ÇáÓáÇã Óæãíä íÇãÈÑ ÚÑÈ ÈæÏ
w ãÑÇÍá ÎáÞÊ Ìäíä w äÞÔ Ïíä ÏÑ ÏäíÇی ãÏÑä ...
w ÏÑ ÍÇÔíå íß ÊÞÑíÙ w  ÍÖÑÊ ÚãÑ ÑÖی Çááå ÊÚÇáی Úäå
w ÊäæÚ æʘËÑ ÇÒ ÏíϐÇå ÇÓáÇã w ÏÑÓ Ïæã ÏÑ ÈÇÑå ÏíÑíä ÔäÇÓی: (ÇäÓÇä äÎÓÊíä)
w ÍÓä Ùä Èå ÏíÑÇä w ãÑÇÍá Ô˜á íÑی Ìäíä
w äÇåی Èå ÊÇËíÑ ÞÑÂä ÏÑ ÇÏÈ ÇÑÓی w ÊæÔå ÑÇå äÌÇÊ
w ÈæÓÊÇä äíÇíÔ w äÇåì Èå (æÇŽå åÇì ÏÎíá ÏÑ ÞÑÂä ãÌíÏ)
w ãÞÇíÓå Ïæ ÝÑåä ÞÑÂäì w ÇÈä áÈÇä ÏãÔÞì
w ÞÑÂä ÑÇÌÚ Èå ÚáãÇäíÑی å ãی æíÏ¿ w ÎæÇÈ íÇ ÈíÑæä ݐäی ãÄÞÊ ÑæÍ
w ˜áÇÛ ÏÇäÇ ÊÑíä ÑäϐÇä ÇÓÊ w äÞÔ ãÊãÇíÒ ÌæÇäÇä Çå æãÊÚåÏ ÏÑ ÌÇãÚå
w Îáíá Çááå ÇÒ ÏÑæä ÂÊÔ äãÑæÏ ÊÇ Ôãå ÒãÒã w ÏÇÓÊÇä ÞÇÈíá æ åÇÈíá
w ØÑÍ æ ÈÑäÇãå åÇí ÔíÇØíä íÏÇ æäåÇä ÏÑ ÌåÊ  ÇäÍÑÇÝ Çåá ÇíãÇä w ÇäÏÑÒåÇí ÇÑÒÔãäÏ áÞãÇä Èå ÝÑÒäÏÔ
w ÚÇÆÔÉ ÕÏíÞå ÑÖí Çááå ÚäåÇ æ ÏÇíå åÇíí ãåÑÈÇäÊÑ ÇÒ ãÇÏÑ w ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÞÑÂä
w æÌæÈ ÈíÒÇÑی ÇÒ ÏÔãäÇä ÇÓáÇã w ÚÞá æ æÍí æãÓÆáå í:ÇíãÇä Èå ÛíÈ
w ÎÏÇ äæÑ ÂÓãÇäåÇ æÒãíä w ÇÚÌÇÒ ÞÑÂä ˜Ñí㠍Ôãå åÇی ÏÇäÔ ÇÓÊ
w ÏæÏÑÓ ˜æÊÇå ÏÑ ÈÇÑå ÏíÑíä ÔäÇÓی w æÔå ÇÒ ÇäÏíÔå åÇی ÝíáÓæÝ ÔÑÞ ãÍãÏÇÞÈÇá
w ÑÇ ÇÓáÇã ÑÇ ÐíÑÝÊã ¿ w ԐÝÊí åÇí ÓæÑå ÇÎáÇÕ
w ÚÌÇÆÈ ÚÏÏí ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã w ÑÇåی ˜å íãæÏäÔ ÍÊãíÓÊ
w ÎÕæÕíÇÊ ÇÌÊãÇÚی æÇÞÊÕÇÏی æÞÝ ÅÓáÇãی w ÊæÓÚå ÐíÑی Ïíä
w ÞÑÂä æíÏÇíÔ ÌåÇä w ÊÚÑíÝ ÓÊÇÑå ÔäÇÓì
w ÊÇËíÑ ÛÑÈ ÏÑ ÇÏÈíÇÊ äæíä ÚÑÈ w ÇÚÌÇÒ ÚÏÏí ÍÑæÝ ÇÓã ÌáÇáå Çááå
w ãÑÇÍá Ô˜á íÑی ʐúѐ æ ÑÚÏ w ãÑÒãíÇä ÏÑíÇی ÔæÑ æ ÔíÑíä
w ÌãæÏ ÇäÏíÔå ÝÞåی w ÒíÏå ÇÒ ÔÇå˜ÇÑ åÇی ÂËÇÑ Úáãی ÇÈä åíËã
w ÞáÈ ÈÒѐ w ÎÓæÝ
w ÊÞáíÏ æÛÑÈ Òϐی w ÌæÇä ãÓáãÇä: ÇÍÓÇÓ ãÑÇÞÈÊ Çáåی ÑãÒ æÇÑÓʐی ÇÓÊ¿
w ãÑÇÍá Ôßá íÑی ÈÇÑÇä w ÎÑãÇ  
w ÇÒÏæÇÌ åÇی ÇÌÈÇÑی æãÎÇØÑ Âä w ÔÌÑå ãÈÇÑßå ( ÒíÊæä)
w ÌÝÊ ÈæÏä íÇåÇä ãÎÊáÝ íßå ÏÑ ÎæÏ ÇÚÌÇÒ ßÇãá ÏÇÑÏ w ÇÚÌÇÒ ÏÑ íÇåÇä
w ÎáÇÕå ÇÚÌÇÒ ãÌãæÚå ÚÏÏì ÞÑÂä w ÇÚÌÇÒ ÏÑ ßæååÇ
w ÎáÞÊ ÔÊÑ w ÞÑÇѐÇå ÎæÑÔíÏ
w ÇÓáÇã ÊãÏä ÝÑÏÇ w ÝáÓÝå äãÇÒ ÌãÇÚÊ
w ÇÓáÇã æÇíãÇä ÇÒ ÏíÏ Çå ãÝåæã ÔäÇÓì w ÑŽíã ÛÐÇíì ÏÑÇÓáÇã
w ÝÖíáÊ ÈíÊ ÇáãÞÏÓ ÏÑ ßáÇã ÑÓæá ãßÑã w ÌæÇäÇä ÈÇíÏåÇ æäÈÇíÏåÇ
w ÊÇËíÑ ÇÏÈíÇÊ ÒÈÇä ÞÑÇä ßÑíã (ÚÑÈì) ÈÑÇÏÈíÇÊ ÑæÓíå w  ÔíæÚ ÇíÏÒ ÏÑÓÑÇÓÑ ÌåÇä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document

, И